Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol

WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
KULTURA BEZ GRANIC 2016
Dziękujemy Artystom oraz wspaniałej publiczności, dzięki którym był to wspaniały wieczór!
Kultura bez Granic
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP2PLATFORMA EPUAP2
Skorzystaj z usług publicznychSkorzystaj z usług publicznych
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!

AKTUALNOŚCI
sza
Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.
Podpis
POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I E w sprawie ASF

O G Ł O S Z E N I E w sprawie ASF

Na podstawie danych przekazanych przez Główny Inspektorat Weterynarii, Urząd Gminy Terespol informuje, że Gmina Terespol objęta jest aktualnie strefą niebieską zagrożenia ASF. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białej Podlaskiej organizuje kampanię edukacyjną dotyczącą ASF. Film edukacyjny, mapa przedstawiająca strefy ASF, poradnik dot. stref ASF oraz poradnik dot. najczęstszych dylematów w zwalczaniu ASF został zamieszczony poniżej. Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń jest naszą wspólną sprawa i obowiązkiem. Dlatego też apelujemy do grupy hodowców, producentów trzody chlewnej oraz pozostałych producentów rolnych o zapoznanie z w/w materiałami oraz stosowanie się do zaleceń.


regionalizacja-asf

Poradnik Strefy ASF.pdf

Poradnik dot. najczęstszych dylematów w zwalczaniu ASF.pdf


Płukanie sieci wodociągowej

płukanie sieci wodociągowej


ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

http://www.gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_398/dsc_1100.jpgDnia 20 października 2016 roku  odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i przyjęcia ich do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice.
Na początku kandydaci na pierwszoklasistów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, do której przygotowywały się pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Maleńczuk. Następnie siedmiu chłopców w niezwykle podniosłej atmosferze, złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani Dyrektor Mariola Borodziuk  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem  aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.
Na  zakończenie  nowi uczniowie zostali  obdarowani  prezentami przez uczniów klasy II i III, rodziców oraz Wójta Gminy Terespol. Konferansjerem uroczystości była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wanesa Demczuk.
Po ceremonii pasowania był czas na pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

ALBUM ZDJĘĆ


STANOWISKO DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO WYNAJMOWANIA ŚWIETLIC WIEJSKICH GMINY TERESPOL NA SPOTKANIA Z RADNYMI

W ostatnim okresie do Urzędu Gminy Terespol oraz do Wójta Gminy Terespol wpłynęły wnioski części osób pełniących mandat radnego Gminy Terespol dotyczące NIEODPŁATNEGO wynajęcia świetlic wiejskich w Małaszewiczach, Łobaczewie Dużym, i Lebiedziewie na spotkania z mieszkańcami,  celem omówienia bieżących spraw mieszkańców i spraw dotyczących wspólnot gruntowych.

We wszystkich przypadkach Świetlice nie zostały udostępnione przez GCK zgodnie z wnioskiem wnioskodawców, gdyż tego rodzaju spotkania nie mieszczą się katalogu NIEODPŁATNEGO WYNAJMU określonego w Regulaminie wynajmu świetlic.  Przypomnieć należy, że katalog ten obejmuje dzieci i młodzież, zebrania wiejskie, członków  klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich, członków OSP Gminy Terespol, Klubu Seniora, mieszkańców Gminy w ramach inicjatyw lokalnych, inne osoby i podmioty w celach prywatnych oraz w sytuacjach szczególnych inne osoby i podmioty w ramach działalności statutowej za zgodą Wójta Gminy Terespol.

W świetle Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Terespol oraz mając na uwadze treść innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, zauważyć należy, że żaden z tych przepisów nie nakłada na Wójta Gminy obowiązku nieodpłatnego udostępniania obiektów gminnych jednostek organizacyjnych w celu organizowania przez radnych spotkań z mieszkańcami.

Spotkania te również nie mieszczą się w kategorii zebrań wiejskich, których zwoływanie jest jasno uregulowane w Statutach sołectw uchwalonych przez Radę Gminy Terespol i powierzone kompetencji sołtysa, który może to zrobić z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z Wójtem, na pisemny wniosek 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania, czy na wniosek Rady Gminy  lub Wójta Gminy.  Na marginesie należy podkreślić, że ogłoszenia radnych o terminach i miejscach przedmiotowych spotkaniach, zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń zaraz po złożeniu wniosków, zanim Wójt zajął stanowisko w tej sprawie.

W związku z powyższym, jednoznacznie chcemy podkreślić, że aktywność wymienionych wyżej osób w tym zakresie nie wynika ani z kompetencji Rady Gminy ani też upoważnienia Wójta czy Urzędu Gminy, dlatego też Wójt, ani Przewodniczący Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady i jej reprezentowanie na zewnątrz nie bierzemy odpowiedzialności za tego rodzaju działania.

Przypomnieć należy także, że sprawy uregulowania stanu prawnego Wspólnot gruntowych, w szczególności związane ze zmianami w wykazie osób uprawnionych zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu Wspólnot Gruntowych należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś nadzór nad działalnością spółki sprawuje Wójt. Zatem spotkania radnych z mieszkańcami w tym przedmiocie uznać należy za niezwiązane z wykonywaniem mandatu radnego, a powoływanie się na ustawę o samorządzie gminnym za nieuprawnione.  

Merytorycznie sprawami wspólnot gruntowych zajmuje się w Urzędzie Gminy Terespol radca prawny Pani Magdalena Chmiel – Szymańska, która udziela kompetentnej pomocy dla wszystkich członków Wspólnot Gruntowych mających siedzibę na terenie Gminy Terespol.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Romaniuk


ŚWIĘTO GMINNEJ OŚWIATY - DZIEŃ NAUCZYCIELA

Galeria zdjęćDzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty wpisanym  na stałe do kalendarza ważnych uroczystości. W obchodach Gminnego Dnia Nauczyciela 13 października 2016 r. udział wzięli pracownicy szkół z terenu gminy Terespol: Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach i Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach. Gospodarzem uroczystości  w tym roku był Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Po ceremonii powitania licznie przybyłych gości głos zabrał Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, który skierował do wszystkich pracowników oświaty słowa uznania i szacunku za wykonywanie niełatwej pracy, złożył podziękowania i życzenia satysfakcji z wypełnianych obowiązków i wielu sukcesów zawodowych. Następnie zostały wręczone nagrody wyróżnionym pracownikom, które corocznie przyznawane są z okazji Dnia Nauczyciela. Popłynęły również życzenia od zaproszonych gości. Przerywnikiem pomiędzy kolejnymi punktami w porządku uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej.

ALBUM ZDJĘĆ


UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W KOBYLANACH

14 października br w Kobylanach, w odnowionej cerkwi prawosławnej odbyły się uroczystości „Pokrowy”.  Jest to święto celebrowane jako najważniejsze święto po 12 głównych wielkich świętach. Uroczystość Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy była okazją do złożenia podziękowań arcybiskupowi Ablowi,  sponsorom, proboszczowi oraz na ręce Wójta samorządowi gminy Terespol za wsparcie kapitalnego remontu najstarszej świątyni w gminie.

/images/photoalbum/album_396/20161014_121242_t2.jpg

GALERIA ZDJĘĆ


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol

przetarg_nieruchomosc


Wójt Gminy Terespol ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol


 


NASZA KREW NASZA OJCZYZNA

nasza krew


Akcja Honorowego oddawania krwi w ZS im. W. Reymonta w Małaszewiczach

Akcja Honorowego oddawania krwi w ZS im. W. Reymonta
w Małaszewiczach

W dniu 08.09.2016 w godz. 10:30 – 13:00 odbyła  się   akcja oddawania krwi w Zespole Szkół w Małaszewiczach pod hasłem „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”. Akcje zorganizował Klub HDK PCK przy PSG w Terespolu wspólnie z Dyrektorem ZS w Małaszewiczach. Akcja miała na celu promocje oddawani krwi wśród młodzieży. W akcji udział wzięli funkcjonariusze PSG w Terespolu i licealiści.
 W akcji wzięło udział 20 osób z czego do donacji zakwalifikowano 9 osób. Z czego 3 osoby oddały krew pierwszy raz. Łącznie zebrano 4,050 litrów krwi.
Akcja została ogłoszona na stronach internetowych Miasta i Gminy Terespol.
Za udział i wsparcie wszystkim dziękujemy.

Akcja Honorowego oddawania krwi w ZS im. W. Reymonta w Małaszewiczach.


Spotkanie podsumowujące Światowe Dni Młodzieży

Spotkanie podsumowujące Światowe Dni Młodzieży


12 października  na plebanii w Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie podsumowujące Światowe Dni Młodzieży na etapie diecezjalnym. Na sali zgromadzili się biorących udział w pomocy i przygotowaniach przy realizacji „Światowych Dni Młodzieży 2016” w Rejonie Biała Podlaska. Z tej okazji ksiądz biskup Kazimierz Gurda złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podali pomocną dłoń przy organizacji ŚDM oraz wręczył pamiątkowe medale za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.  

Spotkanie podsumowujące Światowe Dni Młodzieży  Spotkanie podsumowujące Światowe Dni Młodzieży 

Spotkanie podsumowujące Światowe Dni Młodzieży


OGŁOSZENIA

pdf

 
  OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE SZKÓD W UPRAWACH


OPINIA ZGW RP W SPRAWIE PROJEKTU "STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU"

W załączeniu Przedstawiamy Państwu opinię Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie projektu "Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" z dnia 28 września 2016r. Opinia została przesłana do Beaty Szydło Prezes rady Ministrów, Henryka Kowalczyka Ministra - Członka Rady Ministrów, Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszarda Zarudzkiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mateusza Morawickiego Ministra Rozwoju i Finansów.

pdf

   Opinia ZGW RP

Przewodniczący ZGW RP

Marek Olszewski


STAROSTA Z ROBOCZĄ WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL

/images/news/spotkanie_starosta_2016.jpg4 października br. z pierwszą roboczą wizytą w gminie Terespol  przebywał Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. Podczas spotkania z Wójtem gminy Terespol Krzysztofem Iwaniukiem i po wizycie w terenie  zostały podjęte wstępne ustalenia dotyczące ewentualnej realizacji inwestycji na terenie gminy Terespol  w 2017 roku, mianowicie o wykonaniu ścieżki rowerowej na brakującym odcinku od przejazdu kolejowego do drogi w kierunku Małaszewicz i o nawiązaniu komunikacji ze ścieżki przy drodze powiatowej do budynku Urzędu Gminy Terespol.


Zebranie Wspólnoty Gruntowej wsi Starzynka

Zebranie Wspólnoty Gruntowej we wsi Starzynka


AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL

/images/news/sprzatanie_swiata_2016_1.jpg

REGULAMIN

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Sprzątania Gminy Terespol

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
GMINNY PORTAL MAPOWY
Gminny Portal Mapowy
UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY DEKLARACJA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Prawa Pacjenta
Pogoda w Gminie Terespol
KANAŁ RSS
RSS