Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol

WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP2PLATFORMA EPUAP2
Skorzystaj z usług publicznychSkorzystaj z usług publicznych
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Kultura bez Granic ZOBACZ CAŁY FILM


AKTUALNOŚCI

Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.
POLECAMY:

PIKNIK MAJOWY Z OKAZJI 225 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Piknik majowy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

przetargNa podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) i  §3, §4, §6 ust. 1 oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz.1490), Wójt Gminy Terespol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 30 lat nieruchomości położonej na terenie miejscowości Kobylany, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 1057/1 o pow. 0,3316 ha, stanowiącej własność Gminy Terespol.

1. Przedmiot dzierżawy

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana nieruchomość położona na terenie Centrum Gminy w Kobylanach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 1057/1 o pow. 0,3316 ha, objęta Księgą Wieczystą LU1B/00060895/9, - księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką. Czytaj więcej...


POWIATOWE UROCZYSTOŚCI DNIA STRAŻAKA XVII PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW POW. BIALSKIEGO

DZIEŃ STRAŻAKA


PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARU DORZECZA WISŁY

Dorzecze Wisły


Sprzedaż składników majątku ruchomego

Ogłoszenie

Ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

herbWójt  Gminy  Terespol
zaprasza Zarządy Wspólnot Gruntowych z terenu Gminy Terespol na spotkanie informacyjne, celem omówienia zmian zagospodarowania wspólnot gruntowych,  po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych z dniem 1 stycznia 2016r.

(Dz.U z 2015r., poz. 1276).
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 11.00  w sali nr 32 (II piętro) Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol


SZANSA NA PRZEJAZD W MAŁASZEWICZACH?

SZANSA NA PRZEJAZD W MAŁASZEWICZACH?14 kwietnia br. z wizytą gościli u Wójta Gminy Terespol przedstawiciele CARGOTORU,  nowy Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Szymborski oraz Dyrektor Adam Moroz.
Podczas spotkania zostały poruszone kwestie bardzo istotne z punktu widzenia gminy wiejskiej Terespol, m. in.  wraca pomysł modernizacji Małaszewicz z możliwością uzgodnienia przejazdu w miejsce rozebranej kładki, o co niejednokrotnie wnioskowały władze gminy, jak również mieszkańcy Małaszewicz.
Spółka CARGOTOR powstała w listopadzie 2013 roku. 100% udziałów  CARGOTOR objęło PKP CARGO SA. Infrastruktura Spółki to 38 punktów stacyjnych o łącznej długości torów wynoszącej ponad 25 km. Zasadnicza część infrastruktury i terenów znajduje się w rejonie Małaszewicz - łączna długość torów, to blisko 170 km, łączna powierzchnia gruntów - 219 ha.


WÓJT GMINY TERESPOL CZŁOWIEKIEM ROKU 2015

Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol został Człowiekiem Roku 2015 Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego w plebiscycie Wspólnoty Bialskiej. Statuetkę wraz z gratulacjami wręczył Redaktor Naczelny Tygodnika Mateusz Orzechowski.

CZŁOWIEKIEM ROKU 2015


PODZIEKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ

PODZIEKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ


Z PRAC RADY

23 marca  2016 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się  posiedzenie X Sesji Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.

dsc_7050.jpg

W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej Gminie Miasto Terespol.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy rzeczowej  Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 • w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Planu Odnowy Miejscowości Kobylany na lata 2015-2020”.
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2016.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.
 • w sprawie założenia cmentarza komunalnego.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia: „Między Wschodem a Zachodem – Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”.

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

/images/news/dsc_7104k.jpgZgodnie z przyjętym porządkiem obrad Radni Gminy zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za  rok 2015, do którego nie wniesiono uwag.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i informacji Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk  pogratulował Pani Halinie Ostapczuk Sołtysowi wsi Kobylany uzyskania wyróżnienia   „Najlepszy Sołtys Gminy Terespol”.

Następnie zapoznał  z  treścią rozstrzygnięcia nadzorczego Nr PN-II.4131.594.2015 z dnia 4 stycznia 2016 r. Wojewody Lubelskiego, który  stwierdził nieważności uchwały Nr VIII/61/15 Rady Gminy Terespol z dnia30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

W końcowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk  skierował do Rady Gminy Terespol ustną skargę na sposób  postępowania oraz na zachowanie w stosunku do organu wykonawczego i podległych mu pracowników Urzędu Gminy  i jednostek Radnego Gminy Pana Łukasza Draguna z wnioskiem o podjęcie stosownych czynności. Wójt Gminy przedstawił prezentację uzasadniającą złożoną skargę.


NIEWAŻNA UCHWAŁA

Uchwała Nr VIII/61/15 z dnia 30 listopada 2015 r.  Rady Gminy Terespol w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości położonych  w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej  nieważna z mocy prawa.

W dniu 28 grudnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie przez Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na podjętą przez Radę Gminy Terespol uchwałę Nr VIII/61/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości położonych  w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

Z inicjatywą uchwałodawczą do podjęcia w/w uchwały zwróciła się  pięcioosobowa grupa Radnych Gminy Terespol: Łukasz Dragun, Gabriel Gryciuk, Jarosław Wasil, Edyta Wójcik, Arkadiusz Kędzierawski.

NIEWAŻNA UCHWAŁA

Pomimo negatywnej opinii Wójta Gminy Terespol przedstawionej do przedłożonego projektu  uchwały,  w dniu 30 listopada 2015 r. Radni Gminy Terespol 9 głosami za, przy 2 przeciwnych i 4 wstrzymujących się poparli zgłoszoną inicjatywę podejmując  uchwałę.

Uchwała po podjęciu przez Radę, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 04.12.2015 roku wraz z negatywną opinią Wójta Gminy Terespol  dotyczącą jej  legalności została przedłożona Wojewodzie lubelskiemu, który sprawuje nadzór nad działalnością gminną na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Organ nadzoru zgłosił naruszenie prawa w podjętej uchwale i  wszczął w tej sprawie  postepowanie zmierzające do unieważnienia w/w uchwały wzywając jednocześnie  Radę Gminy Terespol do złożenia dodatkowych wyjaśnień  do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Gminy Terespol nie skorzystała z tej możliwości.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.594.2015 z dnia 4 stycznia 2016 r. Wojewoda Lubelski  stwierdził nieważności uchwały Nr VIII/61/15 Rady Gminy Terespol z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

Z uzasadnienia, wynika iż w  ocenie organu nadzoru podjęta uchwała nie znajduje uzasadnienia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a zatem została przyjęta bez podstawy prawnej. Norma wyrażona w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy o samorządzie gminnym nie ustanawia upoważnienia dla rady gminy do wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie. Dodatkowa Wojewoda stwierdza, że podejmowanie przez Radę Gminy czynności, które należą do sfery wykonawczej czyli do Wójta Gminy stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.


BEZPODSTAWNA SKARGA

1 lutego 2016 do Wojewody Lubelskiego wpłynęło pismo dotyczące wygaszenia  mandatu  radnej  Rady  Gminy  Terespol  Pani  Haliny  Ostapczuk  w  związku z naruszeniem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym złożone przez Łukasza D. i Gabriela G.

W  przedmiotowym  wystąpieniu  podniesiono,  że  Pani  Halina  Ostapczuk  pełniąc funkcję  Radnej  Gminy  Terespol  oraz  Wiceprzewodniczącej  Rady,  jednocześnie  zasiada w Zarządzie  Spółki  dla  Zagospodarowania  Wspólnoty  Gruntowej  we  wsi  Kobylany,  jak również jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Terespolu z siedzibą w Łobaczewie Dużym.

Ponadto  wskazano,  iż  Pani  Halina  Ostapczuk  jako  członek  zarządu  Spółki  dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kobylany „podpisała się pod umową użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Terespol”.  W dalszej części wystąpienia wskazano, że SKR w Terespolu, w której Radzie Nadzorczej zasiada radna, korzysta z mienia gminnego, w postaci dzierżawy terenu pod własną działalność.

Ponadto w kolejnym piśmie złożonym przez Skarżących z dnia 2 marca 2016 r. podniesiono, że Pani Halina Ostapczuk pełni również  funkcję  najwyższego  organu  Spółdzielni  Kółek  Rolniczych  –  delegata  Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, organ nadzoru zwrócił się do Wójta Gminy Terespol oraz do  Pani  Haliny  Ostapczuk  o  udzielenie  szczegółowych  informacji  i  nadesłanie  stosownych dokumentów dotyczących niniejszej sprawy. Wyjaśnienia zostały przesłane.

Do  organu  nadzoru  zostały także złożone wyjaśnienia  Przewodniczącego  Rady  Spółdzielni  Kółek  Rolniczych  w Terespolu  i  oświadczenie  Przewodniczącego  Zarządu  Spółki  dla zagospodarowaniu wspólnoty gruntowej wsi Kobylany.

 W dniu 5 kwietnia br. do wiadomości Wójta Gminy Terespol wpłynęła odpowiedź od Wojewody Lubelskiego, która została przesłana skarżącym, Panu Łukaszowi D. i Panu Gabrielowi G.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, po przeprowadzonej analizie  dokumentacji  zgromadzonej  w  niniejszej  sprawie  Wojewoda Lubelski stwierdził, że nie ma  podstaw  do  stwierdzenia,  że  Pani Halina Ostapczuk  naruszyła zakaz określony w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. „ … Reasumując,  dokumentacja  zgromadzona  w  toku  prowadzonego  postępowania wyjaśniającego  w  niniejszej  sprawie,  nie  daje  podstawy  do  stwierdzenia,  iż  radna  Rady Gminy  Terespol  naruszyła  zakaz  o  którym  mowa  w  art.  24f  ust.  1  ustawy  o  samorządzie gminnym. Tym samym brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez organ nadzoru działań nadzorczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym…”.


EKOLOGICZNE GRZANIE W GMINIE TERESPOL

eKOLOGICZNE GRZANIE1Spółka Eko-Bug przystąpiła do rozruchu technicznego kotłowni na biomasę o mocy 500 kW. Energia cieplna wytworzona przez kotłownię zużywana będzie do ogrzania budynków: siedziby Spółki Eko-Bug, Zespołu Szkół im Orła Białego w Kobylanach, budynku administracyjnego Urzędu Gminy Terespol oraz planowanych do wybudowania budynków Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych.
Pod koniec 2015r. wykonano infrastrukturę - sieć cieplną wraz z przyłączami oraz wymiennikownię ciepła w szkole oraz w Urzędzie Gminy. Zaprojektowana została ponadto sieć cieplna do planowanych budynków Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych.
Spółka Eko-Bug we własnym zakresie zgromadziła zapas paliwa – słomy (o wilgotności do 16 %) na najbliższy sezon grzewczy.  
Budowa kotłowni na biomasę jest pierwszym z działań Gminy Terespol zmierzających w kierunku ekologicznej i niezależnej energetycznie  gminy. Budowa kotłowni na biomasę przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Będzie też „cegiełka” do uzyskania przez Polskę pakietu klimatycznego przyjętego przez UE polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20%.


OD DZIŚ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500 ZŁ NA DZIECKO

500+Formularze dostępne są w GOPS i Urzędzie Gminy Terespol w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Terespol.

Wypełnione wnioski w formie papierowej

należy składać od 1 kwietnia 2016 r.

w GOPS w Terespolu w godzinach 8.00-15.00

szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Ośrodka tel. 83 375 37 48

Dla wniosków złożonych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustalone zostanie od 1 kwietnia br. Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski można też składać elektronicznie. Tą drogą można to zrobić wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną (gdy systemy banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniają określone ustawą wymogi),
 • platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),(www)
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Emp@tia),(www)
 • elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP)(www).

GOPSW przypadku PIU Emp@tia i ePUAP do złożenia wniosku wymagane będzie posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze – w wysokości 500,00 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (do ukończenia przez nie 18 lat) przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie otrzymają rodziny, które spełniają kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.


WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej,  http://www.ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Budżet Gminy / 2015, zamieszczone zostały: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2015, informacja o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury, tj. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda w Gminie Terespol
KANAŁ RSS
RSS