Gmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina TerespolGmina Terespol
NAWIGACJA
WYKAZ NUMERÓW
Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol
Zadaj Pytanie Wójtowi
Zadaj pytanie dla Wójta!
Odpowiedź
OFERTY INWESTYCYJNE
Oferty Inwestycyjne
GMINA TERESPOL NA FACEBOOK
FACEBOOK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
GMINNE CENTRUM KULTURY
Gminne Centrum Kultury Katalog ON-LINE
KATALOG ON-LINE
EKO-BUG
EKO-BUG
EKO-BUG
Obsługa osób głuchoniemych
Związek Gmin Wiejskich
Związek Gmin Wiejskich
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal
Geoportal
EPUAP2PLATFORMA EPUAP2
Skorzystaj z usług publicznychSkorzystaj z usług publicznych
Wrota Lubelszczyzny
ZAMIESZKAJ U NAS!
Zamieszkaj u Nas!
KULTURA BEZ GRANIC 2012
Kultura bez Granic ZOBACZ CAŁY FILM


AKTUALNOŚCI

Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych Gminy Terespol, na których zebraliśmy wszelkie informacje wszechstronnie prezentujące zarówno dzisiejsze oblicze gminy jak i jej historię. Stworzyliśmy je z myślą o inwestorach, turystach i mieszkańcach naszej gminy. Mam nadzieję, że wszystkim zainteresowanym przybliżą one naszą "Małą Ojczyznę", umożliwią poznanie naszej historii i pomogą w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, oraz przekonają, że właśnie u nas warto inwestować, mieszkać i wypoczywać. Położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy: magistrali drogowej E-30 i linii kolejowej E-20, w bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji sprawiło, że staliśmy się interesującym terenem inwestycyjnym na ścianie Wschodniej. Mamy świadomość, że ustanowienie na Bugu zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni naszą atrakcyjność, czyniąc z nas platformę do wymiany między wschodem a zachodem. Korzystne położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu, stwarzają możliwości dla potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ale gmina to również przepiękny krajobraz nadbużański - piękno Nepli, Krzyczewa, Łęgów, "Szwajcarii Podlaskiej"; sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla rozwoju turystyki. W naszej gminie możecie Państwo zobaczyć sąsiadujące ze sobą kościoły rzymsko - katolickie oraz cerkwie unickie i prawosławne, tatarski mizar. Są to trwałe ślady po wielonarodowej i wyznaniowej dawnej Rzeczpospolitej. Zachęcam także do wędrówek po szlakach turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka zachęci Was do odwiedzenia naszej gminy. Zapraszam i życzę miłych wrażeń wszystkim oglądającym nasze strony internetowe i odwiedzającym Gminę.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Terespol.

Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 65/2, o powierzchni 0,0500 ha, położona                               w miejscowości Lechuty Duże, objęta Księgą Wieczystą LU1B/00090670/5, - księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 65/2 znajduje się na terenie o symbolu 49 MR – mieszkalnictwo rolnicze.

 Przedmiotowa działka położona jest w centrum miejscowości, przy zwartej zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej posiada dostęp do drogi publicznej, częściowo zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym. W pobliżu działki przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważaniającego do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 450,00 zł brutto.

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 445,00 zł.

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, sala konferencyjna nr 32, II piętro.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 64/2 i 66/2, obręb Lechuty Duże.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z ewidencji gruntów potwierdzającego tytuł własności do sąsiednich nieruchomości, oraz dowodu wpłaty wadium w terminie do dnia 06 listopada 2015 r.

Ogłoszenie: http://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=161&p1=szczegoly&p2=42021


OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY   BIALSKIEGO
z dnia 8 października 2015 roku

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz, U. z 2013 roku, poz. 687) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 687), Starosta Bialski zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej do Gaspolu na terenie Wolnego Obszaru Celnego o długości 17,19 mb (od km 0+291,25 do km 0+308,44), na działce nr ewid. 363/50 w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Małe, gm. Terespol.
W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, strony mogą zapoznać się w tut. urzędzie z aktami sprawy.
Wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Oddział Zamiejscowy w Terespolu. Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

Z up. Starosty...


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 2017 poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol.

Przetargi odbędą się w dniu 30 października 2015 r. (środa),  o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej nr Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach, Plac Ryszardach Kaczorowskiego 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium we wskazanej, w tabeli wysokości najpóźniej do dnia 26.10.2015 r. do godz. 15.30  gotówką w kasie Urzędu Gminy Terespol, lub na rachunek bankowy PKO BP SA O/Biała Podlaska; 37 1020 1260 0000 0102 0014 0525 tak aby było na rachunku najpóźniej w dniu 26.10.2015 r. tytułem: „Przetarg ustny nieograniczony na kupno działki Nr ……. Położonej w miejscowości: ………………” Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zostaje zwrócone w terminie trzech dni po odwołaniu, zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz urzędu Gminy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Urząd Gminy Terespol w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu ustali z Kancelarią Notarialną termin zawarcia umowy notarialnej. Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pokoju Nr 4, Urzędu Gminy Terespol lub pod nr telefonu 83/411-20-36 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Numery działek do sprzedaży


GMINA TERESPOL Z LOTU PTAKA CZĘŚĆ II

GMINA TERESPOL Z LOTU PTAKA CZĘŚĆ II

ALBUM ZDJĘĆ


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZADU TERYTORIALNEGO OD MAC

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZADU TERYTORIALNEGO OD MAC


NASZA KREW NASZA OJCZYZNA

Klub Honorowych Dawców Krwi                
Polskiego Czerwonego Krzyża
Placówki Straży Granicznej
w Terespolu
            


NASZA KREW NASZA OJCZYZNA
akcja oddawania krwi


                    
   NASZA KREW NASZA OJCZYZNA W dniu 04.09.2014 r. powstał  Klub HDK PCK PSG w Terespolu i stanowi on podstawową komórkę Polskiego Czerwonego Krzyża. Do podstawowych zadań Klubu jest systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi.
    Klub przyłączył się do dwóch ogólnopolskich akcji oddawania krwi wiosenna „NA STRAŻY ŻYCIA” i jesiennej „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”.


    Planowana akcja „ NASZA KREW NASZA OJCZYZNA „ odbędzie się:
jednorazowa akcja oddawania krwi na Placówce Straży Granicznej w Terespolu w dniu 12.11.2015r w godz. 10:00 – 13:00
akcja oddawania krwi na hasło „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA” w Centrum Krwiodawstwai Krwiolecznictwa Oddział w białej Podlaskiej w okresie od 02.11.2015 do 30.11.2015r.
  

Podstawowe informacje dla dawcy:

  • dawcą może zostać osoba zdrowa wieku od 18-65 lat
  • niezbędny jest dokument ze zdjęciem, stwierdzającym tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania / zameldowania
  • waga powyżej 50 kg
  • rano należy zjeść lekkie śniadanie
  • nie być pod wpływem alkoholu

Wiecej informacji pod nr: 511846270.


Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu.


KULINARNA PERŁA DLA KOŁA AKTYWNYCH KOBIET Z ŁOBACZEWA MAŁEGO

CertyfikatJednym z tegorocznych laureatów konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów" zostało Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego reprezentowane przez Panie: Jolantę Gawryluk, Wiesławę Wróblewską, Agnieszkę Wróblewską, Marię Dobrowolską, Teresę Puzia, Alinę Jankowską, Martę Stefaniuk i Grażynę Gawryluk.
XV edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy i potrawę odbyła się 20 września 2015r. podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu.
Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami i według tych samych receptur.
 "Perły" wyłaniane są dwuetapowo, po eliminacjach wojewódzkich ostatecznych laureatów Pereł wybiera Kapituła Krajowa.
Daniem, które zyskało uznanie jurorów i przyniosło mieszkankom Gminy Terespol Perłę 2015 były golasy z kaszy gryczanej.

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych kulinarnych sukcesów.

GALERIA ZDJĘĆ


INFORMACJA

STAROSTWO POWIATOWE

w Białej Podlaskiej

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Niniejszym zwracam się z prośbą o informowanie potencjalnych inwestorów z obszaru gminy o regulacji prawnej wynikającej z art. 88l ust.l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.469), która zakazuje realizacji obiektów budowlanych (z wyjątkiem ścieżek rowerowych) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

HydroportalW dniu 15 kwietnia 2015 r. na ,,Hydroportalu" opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym l zarządzaniem kryzysowym. W oparciu o zapisy art. 88f ust. 5 i 6 w/w ustawy wójtowie gmin mają obowiązek uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów w decyzjach o warunkach zabudowy oraz decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mają też 30 miesięcy, od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego, na dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od tego, kiedy gminy wprowadzą te zmiany, zapisy ustawy są nadrzędne wobec prawa miejscowego, dlatego też organ administracji architektoniczno - budowlanej ma obowiązek przestrzegać rygoru wynikającego z art. 88l ust. 1 Prawa wodnego. Istnieje możliwość zwolnienia od tego zakazu (art.881 ust. 2). Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, może wydać zgodę i w drodze decyzji określić warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym. W przypadku decyzji pozytywnej, gdy realizacja obiektu budowlanego na obszarze zagrożonym powodzią będzie możliwa, inwestor winien dodatkowo uzyskać pozwolenie wodno - prawne w myśl art. 122 ust.2 pkt. 2 Prawa wodnego. Organem właściwym do wydania tej decyzji jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

Proszę o rozpowszechnienie tej informacji, a szczególnie przekazanie jej potencjalnym inwestorom, osobom zamieszkującym obszary wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego, o konieczności uzyskania zgody Dyrektora RZGW przed ubieganiem się o pozwolenie na budowę.

HYDROPORTAL - http://mapy.isok.gov.pl/imap/

z up. Starosty


INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

stypendiaOd 1 października 2015 r. ulegnie zmianie wysokość dochodu na osobę  w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku  nie przekraczającego 514,00 zł. miesięcznie na jednego członka rodziny. Każdy zainteresowany może złożyć wniosek w  Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Kobylanach, Plac R. Kaczorowskiego 1. Druki wniosków nie zmieniły się, można je pobrać ze stron internetowych ZEAS: www.zeaskobylany.bip.lubelskie.pl


IV TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TERESPOL W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW

Galeria20 września w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach rozegrany został IV Turniej o Puchar Wójta Gminy Terespol w podnoszeniu ciężarów. Na pomoście wystąpiło 69 sztangistek i sztangistów z 9 klubów z terenu województwa lubelskiego. Zawodnicy rywalizowali w punktacji Sinclaira w dwóch kategoriach wiekowych do 17 i 20 lat oraz w klasyfikacji drużynowej. Na pomoście w Małaszewiczach padło wiele rekordów życiowych. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy GCK Kobylany. W kategorii wiekowej do 17 lat chłopców II miejsce wywalczył Hubert Harasimiuk, VI lokatę zajął Marek Sprychel, wsród 20-latków IV był Damian Dołęga. Drużyna w składzie: Natalia Dołęga, Julia Popis, Klaudia Pilipczuk, Magda Pietruczuk, Mateusz Milewicz, Damian Dołęga, Hubert Harasimiuk i Marek Sprychel wywalczyła II miejsce ze stratą 14,3 pkt do zespołu Znicza Biłgoraj. Najlepsi zawodnicy turnieju oraz najlepsze drużyny otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Terespol – Pana Krzysztofa Iwaniuka.


Wyniki zawodów w poszczególnych klasyfikacjach:


Dziewczęta – 17 lat
1.    Witkowska Klaudia (Unia Hrubieszów) - 192,2 pkt
2.    Rak Agnieszka (Znicz Biłgoraj) - 177,2 pkt
3.    Rak Katarzyna (Znicz) - 174,1 pkt
7.     Pietruczuk Magda (GCK) - 161,4 pkt
Dziewczęta – 20 lat
1.    Flak Diana (Unia) - 180,6 pkt
2.    Bielak Elżbieta (Znicz) - 179,0 pkt
3.    Sałamacha Agata (AGROS Zamośc) - 165,8 pkt
Chłopcy – 17 lat
1.    Skulimowski Mateusz (MULKS Terespol) - 340,6 pkt
2.    Harasimiuk Hubert (GCK) - 306,6 pkt
3.    Magielnicki Kacper (MULKS) - 268,8 pkt
6.     Sprychel Marek  (GCK) - 256,6 pkt
Chłopcy – 20 lat
1.    Siek Rafał (POM ISKRA Piotrowice) - 284,2 pkt
2.    Janusz Michał (Wisła Puławy) - 275,6 pkt
3.    Gębala Bartosz(Wisła) - 272,7 pkt
4.    Dołęga Damian (GCK) - 269,1 pkt
7.     Milewicz Mateusz (GCK) - 268,2 pkt
Klasyfikacja drużynowa:
1.    Znicz Biłgoraj - 1368,9 pkt
2.    GCK Kobylany - 1354,6 pkt
3.    Unia Hrubieszów - 1350,5 pkt


Wszystkim zawodnikom życzymy kolejnych rekordów i dalszych sukcesów sportowych.

GALERIA ZDJĘĆ


ZMIANY W DOWOŻENIU UCZNIÓW

Od dnia 1 września br. nastąpiły zmiany w dowożeniu uczniów do szkół na terenie gminy Terespol.

ZMIANY W DOWOŻENIU UCZNIÓW

W zasadzie zmiana dotyczy pojawienia się nowego przewoźnika. W miejsce PKS Włodawa na trasy wyjechały autobusy komunikacji publicznej firmy Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach. Dotąd firma ta była w posiadaniu jednego autobusu, po uzyskaniu wymaganych uprawnień do świadczenia usług w komunikacji publicznej na terenie całej gminy zakupiono cztery dodatkowe autobusy. Uruchomiono nowe trasy autobusowe, zmieniły się rozkłady jazdy, wszystko to skutkowało koniecznością zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń uczniów. W chwili obecnej w całej gminie dowożonych jest 430 uczniów, do opieki nad najmłodszymi dziećmi zatrudniono 6 osób. Wszystkie działania w tym kierunku koncentrowały się na poprawie warunków i podwyższeniu standardu przejazdu dzieci do szkół. Autobusy te jako środki komunikacji publicznej służą także potrzebom lokalnego transportu mieszkańcom gminy.

M.A.


ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI ARIMR

W związku z uchwałą Rządu w sprawie pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę i upływającym 30 września 2015r. terminem składania wniosków, Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Państwa w dniu 27 września 2015r. na Dzień Otwartych Drzwi ARiMR.

Szanowni Rolnicy!

W związku z uchwałą Rządu w sprawie pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę i upływającym 30 września 2015 r. terminem składania wniosków, Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Państwa w dniu 27 września 2015r. na Dzień Otwartych Drzwi ARiMR.

ARiMRNa spotkaniach przekażemy Państwu informacje na temat możliwości uzyskania dodatkowej pomocy finansowej w ramach programu rządowego oraz w ramach wsparcia krajowego w zakresie preferencyjnych kredytów klęskowych. Dodatkowo, będą mieli Państwo możliwość pogłębiania wiedzy na temat wdrażanego przed ARiMR Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mając na uwadze znaczne środki finansowe na wsparcie rolnictwa m.in.: na dopłaty bezpośrednie - ponad 20mld EURO, modernizację gospodarstw - 2,4mld EURO, premie dla młodych rolników - 714mln EURO, restrukturyzację małych gospodarstw - 882mln EURO, przetwórstwo produktów rolnych /w tym w gospodarstwach rolników/ - 693mln EURO oraz pakiet pomocy o wartości 488mln zł dla rolników poszkodowanych przez suszę, zapraszamy na spotkanie z ekspertami ARiMR.

Pragniemy być otwarci na wszelkie problemy związane z udzielaniem pomocy finansowej poprzez merytoryczny przekaz najbardziej interesujących Państwa informacji. Szanując Państwa czas dnia powszedniego i biorąc pod uwagę fakt, iż właśnie jesienią przypada okres wzmożonych prac polowych, uznaliśmy że niedziela będzie dniem najbardziej odpowiednim na dłuższą rozmowę i wyjaśnienie trudniejszych zagadnień dotyczących zasad i warunków skorzystania z dostępnej w najbliższym okresie pomocy na rozwój gospodarstw oraz usuwanie skutków suszy. Dotychczas, dzięki Państwa przedsiębiorczości i zaradności w latach 2004 - 2014, nasze województwo wykorzystało kwotę ok. 17mld zł. Mamy nadzieję, że dzięki naszej dalszej współpracy, kolejne lata wdrażania PROW będą równie owocne.

Zapraszamy Państwa z Rodziną i Najmłodszymi członkami rodzin, w dniu 27 września 2015r. w godzinach 11.00 - 14.00, do Biura Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 38, gdzie nasi pracownicy - eksperci będą do Państwa dyspozycji.

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR


III PÓŁMARATONU "DO CIEBIE MATKO BIEGNĘ..."

W dniu 20 września 2015r. w Małaszewiczach po raz trzeci odbyła się pielgrzymka do Królowej Podlasia - Półmaraton „Do Ciebie Matko biegnę…”. Organizatorem imprezy był Komitet w składzie: Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu, Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewiczach, Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu, Gmina Terespol oraz Gminne Centrum Kultury w Kobylanach. Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Małaszewiczach. Trasa Półmaratonu wiodła przez drogi gminne w Małaszewiczach oraz powiatowe przez Zastawek, Kożanówkę i Kopytów.

III Półmaratonu "Do Ciebie Matko biegnę..."

W tym roku do biegających pielgrzymów dołączyli również chodziarze Nordic Walking oraz rowerzyści. Pomimo niesprzyjającej aury frekwencja była zadowalająca. Pielgrzymi w strugach deszczu pokonali dystans 21 km z Małaszewicz do Kodnia. Nagrodą był  dar Eucharystii w intencjach uczestników, szczególne błogosławieństwo oraz pamiątkowy medal. Dodatkowo Organizatorzy przygotowali nagrody specjalne dla pierwszego na mecie uczestnika biegu i NW, ponadto po zakończeniu Półmaratonu odbyła się loteria dla wszystkich pielgrzymów, w której wylosowano 10 nagród niespodzianek.
Wszystkim biorącym udział w trzeciej odsłonie Półmaratonu „Do Ciebie Matko biegnę…” Organizatorzy serdecznie dziękują, gratulują wytrwałości i gorąco zapraszają do udziału w przyszłym roku.
Organizatorzy III Półmaratonu „Do Ciebie Matko biegnę…” również serdecznie dziękują za pomoc przy zabezpieczeniu imprezy służbom mundurowym Policji, SG, służbom OSP z Kodnia, pracownikom UG Terespol, firmie Diamed z Lubartowa za zabezpieczenie medyczne oraz za pomoc przy organizacji Biura Zawodów Zespołowi Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Ponadto Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Małaszewicz Dużych, które przygotowały gorące i zimne dania dla uczestników Półmaratonu. Podziękowania należą się również Panu Piotrowi Skolimowskiemu, Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu, który zaprosił uczestników Półmaratonu na piknik „Pożegnanie Lata” przy Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach nasza współpraca będzie równie owocna.

Jaszczuk M.

GALERIA ZDJĘĆ

WYNIKI


INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH WNIOSKÓW O POMOC FINANSOWĄ W ZWIĄZKU Z SUSZĄ

SuszaW rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Producenci rolni mogą do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Formularz wniosku dostępny  jest  na stronie internetowej Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez  komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy składanego w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.

Jednakże producenci rolni, którzy będą ubiegać się o  kredyty na  wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku  wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody.

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
WYBORY PARLEMENTARNE
Wybory parlementarne
KARTA DUŻEJ RODZINY
KARTA DUŻEJ RODZINY
NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
ODPADY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
HYDROPORTAL PUBLIKUJACY MAPY ZAGROŻENIA I RYZYKA POWODZIOWEGO
Mapa burzowa Polski
SPRAWDŹ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
PROGNOZA POGODY
Pogoda
REALIZACJA PROJEKTU RPO WL 2007-2013
Projekty RPO WL 2007-2013
GALERIA ZDJĘĆ

HARMONOGRAM PRAC „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ
Pogoda w Gminie Terespol
KANAŁ RSS
RSS