11.07.11 r. - I wreszcie ostatnie pytanie dlaczego wchodząc na stronę urzędu gminy wyświetla mi się reklama 100 placów zabaw sponsorowanych przez Nivea? Rozumiem, że chcecie mieć w Kobylanach jeszcze plac zabaw ale to nie oznacza, że inni muszą na nie głosować i promować kosmetyki nivea!
W związku z tym, iż ze środków budżetowych gminy zostaną wybudowane jeszcze w tym roku place zabaw w 10 miejscowościach, konkurs dzięki któremu gmina uzyskałaby kolejny plac bez angażowania własnych środków jest interesującą propozycją. Dlatego postanowiliśmy zgłosić lokalizację w Kobylanach na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku, który służy wszystkim mieszkańcom gminy i jak najbardziej zachęcamy do głosowania.

---------------------------------------------------------------------------------------
11.07.11 r. - Mam jeszcze pytanie dotyczące umiejscowienia nowej siedziby gminy w Kobylanach? Nie ukrywam, że jest to ewenement na skalę Polski, że gmina która nazywa sie Terespol ma siedzibę w innym miejscu. Czy możemy wiedzieć co zdecydowało o takim umiejscowieniu budynku (szczere pole zdala od drogi)?
Siedziba Urzędu Gminy nie ma związku z nazwą gminy. Ostatecznie decyzję o nazwie gminy podejmuje w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

---------------------------------------------------------------------------------------
11.07.11 r. - Szanowny Panie Wójcie, chcieliśmy się dowiedzieć czy wiadomo już kiedy będzie remont drogi w Lebiedziewie?
W związku z tym, iż jest to droga wojewódzka decyzja należy do zarządu Województwa Lubelskiego. Zostały podjęte rozmowy, zabezpieczone środki w budżecie gminy na nasz udział finansowy i czekamy na rozstrzygnięcie.

---------------------------------------------------------------------------------------
08.07.11 r. - Chiałem sie dowiedzieć dlaczego pozowlił Pan na zadłużenie naszej gminy na kwotę 5 mln? Przecież w dobie kryzysu powinniśmy oszczędzać, a nie wydawać niepotrzebnie pieniądze!!
Dług publiczny Polski wynosi ponad 850 miliardów (850 000 000 000 zł.)z czego na wszystkie szczeble samorządu (województwa, powiaty i gminy) przypada około 6% tego zadłużenia.
Zatem trudno mówić o kryzysie w samorządach czy też w naszej gminie. Niepokoić powinien deficyt generowany nadal przez Państwo, a nie samorządy, bowiem wszystkie samorządy biorą kredyty na inwestycje prorozwojowe służące społecznościom lokalnym, natomiast rząd w większości powiększa zadłużenie na wydatki bieżące, i to powinno nas wszystkich martwi.
Od 20 lat istnienia naszej gminy kredyt czy pożyczka stały się stałym elementem dźwigni finansowej służącej głównie wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł wsparcia naszych działań.
W ostatnich dwóch kadencjach na niespotykaną dotychczas u nas skalę przebudowaliśmy, bądź budowaliśmy drogi, to było najbardziej kosztowne zadanie. Zbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy ponad 90 km dróg oraz wybudowaliśmy 12,5 km ścieżek rowerowych. 12 projektów drogowych wsparły środki z UE pozyskane przez gminę na ten cel. Gmina uzyskała około 25 mln zł na swoje drogi, jednocześnie wspierała (50:50) projekty przebudowy dróg powiatowych i wojewódzkich.
Każdy projekt wymagał wkładu własnego i jak widać w najbliższej perspektywie takiej drugiej szansy już nigdy nie będzie. Z takim poglądem, że to są niepotrzebnie wydane pieniądze spotykam się po raz pierwszy. Nasza aktywność sprawiła, że na terenie naszej gminy w infrastrukturę zainwestowano ponad 158 mln zł i tak solidne przebudowy, czy budowy robi się raz na kilkadziesiąt lat.
Jeżeli byśmy wydawali tylko własne pieniądze i nie korzystali z kredytów, zapewne kończylibyśmy dopiero wodociąg i budowali kanalizację, jak to robią nasi sąsiedzi i nie tylko.
Warto zauważyć, że wszystko to się działo bez dodatkowego obciążenia naszych mieszkańców oraz fakt, że gmina w tym czasie stała się właścicielem około 1000 ha gruntów, z czego znaczną część stanowią grunty pod inwestycje, których wartość jest wielokrotnie wyższa niż wspomniany przez Pana kredyt.
Dodatkowym elementem przyśpieszania inwestycji jest fakt, że dług publiczny Polski (liczony razem rząd + samorząd) przekroczył już 50% PKB i w najbliższych latach istnieje realna groźba przekroczenia progu 55%, co skutkuje koniecznym programem naprawczym i radykalnymi ograniczeniami deficytu obu sektorów. Nie będzie można wówczas podmiotom publicznym zaciągać jakichkolwiek kredytów. Wtedy pomimo znacznie większych zdolności kredytowych naszej gminy, będziemy musieli solidarnie odpowiadać za Polski dług publiczny, choćbyśmy nie uczestniczyli w jego tworzeniu.
Nie bez znaczenia jest fakt, że na terenie gminy powstają nowe podmioty gospodarcze, które to są głównym podatnikiem w zakresie dochodów własnych gminy, co ułatwia śmielsze plany rozwoju naszej gminy. Patrząc na zakończony rok 2010, gdzie budżet gminy wynosił prawie 27 mln zł, wystarczyłoby zatem ograniczyć wydatki inwestycyjne na jeden rok, aby spłacić zadłużenie nawet trzykrotnie wyższe od wspomnianego przez Pana.
Pamiętajmy, że od wójta wymaga się, aby był nie tylko urzędnikiem, ale również menadżerem rozwoju gminy, co moim zdaniem powinno stanowić istotę działań każdego samorządu.


---------------------------------------------------------------------------------------
08.07.11 r. - Panie Wójcie czy jest Pan za rozwojem kultury na terenie naszej Gminy? Dlaczego Pan nie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, oraz grupami nieformalnymi z terenu naszej Gminy?
Jak najbardziej jestem za rozwojem kultury w naszej gminie. Właśnie w tym celu została powołana samorządowa instytucja kultury Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie, która realizuje w szczególności zadania w zakresie: tworzenia, upowszechniania, ochrony kultury, organizowania i popularyzowania kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, rozwijania czytelnictwa, potrzeb informacyjnych i edukacyjnych, informacji turystycznej oraz społeczeństwa informacyjnego.
Zarówno Urząd jak i GOK staramy się wspierać oddolne inicjatywy kulturalne niezależnie czy to są grupy formalne czy nieformalne, oczywiście pod warunkiem że te grupy chcą współpracować i jest to działanie zaplanowane w budżecie i zgodne z prawem.


---------------------------------------------------------------------------------------
27.05.11 r. - Chcieliśmy się dowiedzieć kiedy zostanie wyremontowana droga w Lebiedziewie i położony chodnik dla pieszych ?
Droga wojewódzka nr 816 Terespol – Włodawa –Dorohusk-Zosin, przechodząca przez miejscowość Lebiedziew nie jest w zarządzie gminy Terespol, zarządza nią Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
W 2010 wykonano remont drogi na odcinku od ronda km 0+041 do mostku na rowie km 1+939 z dofinansowaniem, z Urzędu Gminy Terespol w wysokości około 1 000 000 zł.
W roku 2011 mimo starań i propozycji dofinansowania rozbudowy drogi z udziałem środków finansowych Urzędu Gminy w wysokości 1 000 000 zł, Zarząd Województwa nie przyjął do realizacji tego zdania, którego szacunkowy koszt wynosi około 2 500 000,00 zł. Z informacji pisemnej otrzymanej dnia 28.04.2011 roku od Zarządu Województwa Lubelskiego wynika, że decyzja o realizacji w/w zadania może zostać podjęta na czerwcowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Lubelskiego. W wypadku podjęcia decyzji w czerwcu o realizacji remontu drogi na odcinku km 1+939 do km 4+720 ( skrzyżowanie z drogą nr 1052L Lebiedziew –Piszczac) znacznie poprawi się stan techniczny drogi. Do remontu w latach następnych pozostanie odcinek od skrzyżowania w km 4+ 720 do granicy gminy Terespol z gminą Kodeń.


---------------------------------------------------------------------------------------
03.03.2011 - Jestem mieszkańcem gminy i chciałbym się dowiedzieć w celach naukowych czy w naszej gminie prowadzone są zbiory elektrośmieci. A także czy w gminie segreguje się odpady i je utylizuje.
1.Zbieraniem nieodpłatnym części elektrośmieci na terenie Gminy Terespol zajmuje się EKO-BUG Spółka z o.o. poprzez ich gromadzenia w wydzielonym pomieszczeniu na terenie firmy w Kobylanach takich odpadów jak sprzęt RTV, radia, telewizory. Pozostałe elektrośmieci nie są zbierane z uwagi na brak zezwolenia na ich zbieranie. Planuje się uzyskanie zezwolenia na zbieranie elektrośmieci w 2011 roku. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów - elektrośmieci wymaga zawarcia umów z odbiorcą zabranych elektrośmieci oraz pisemnego wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. W sklepach i szkołach na terenie gminy Terespol rozstawione są pojemniki do zbiórki zużytych baterii przez firmą REBA.
2.Na terenie gminy Terespol zbierane są odpady segregowane w 8 kpl. pojemników ( plastik, szkło, makulatura) oraz bezpośredni na terenie firmy EKO-BUG w Kobylanach. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać elektrośmieci na terenie firmy EKO-BUG w Kobylanach. Zebrane odpady segregowane zutylizowano w formie sprzedaży jako surowce do ponownego przetworzenia oraz poprzez złożenie na składowisku odpadów w Lebiedziewie (opady nie nadające się do sprzedaży i ponownego przetworzenia, około 30% ). W 2010 roku zebrano i przekazano z terenu Gminy Terespol 51 150 kg opakowań z tworzyw sztucznych, 30 000,00 kg opakowań z papieru i tektury, zebrano 29 090,00 kg opakowań ze szkła gospodarczego poza ampułkami z tego sprzedano 20 380,00 kg opakowań ze szkła gospodarczego poza ampułkami.
3. Na ternie gminy Terespol obowiązuje Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Terespol na lata 2008-2020, przyjęty Uchwała Rady Gminy Terespol Nr XVI/91/08 z dnia 25.08.2008 roku.


---------------------------------------------------------------------------------------
28.02.2011 r. - Proszę napisać jaka będzie cena za 1m/kw. działki budowlanej na zielonych wzgórzach i kiedy dokładnie będzie prowadzona sprzedaż w/w i kiedy będzie można rozpocząć budowę domu?
1.Cena sprzedaży 1 m2 działki przy ul. Zielone Wzgórza w Kobylanach określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego. Obecnie ceny 1 m2 działki w tym rejonie kształtują się na poziomie 15-20 zł/m2.
2.Ogłoszenie licytacji 85 działek przy ul. Zielone Wzgórza w Kobylanach planowane jest w maju 2011 roku.
3.Budowę domu będzie można rozpocząć po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu przez właściciela ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej przez Starostę Bialskiego Oddział Zamiejscowy ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol. Warunki podłączenia do sieci wod.-kan. wydaje EKO-BUG Spółka z o.o. Kobylany ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze. Warunki podłączenia energii elektrycznej wydaje PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 166.


---------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2011 - Jestem mieszkanką Gminy od urodzenia i boli mnie serce gdy widzę takie akty wandalizmu jak ścinanie ok. 100 letniego dębu. Nie wiem co powinnam zrobić aby stał się on pomnikiem przyrody bardzo proszę pana o pomoc bo w urzędzie powiedziano mi, że wystarczy bezpłatne pozwolenie aby go ściąć. Dąb rośnie przy posesji pani ... i ta pani zdążyła już poważnie go okaleczyć i stwierdziła, że wiosną zetnie go całkiem bardzo pana proszę o pomoc.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące dębu rosnącego w miejscowości Lechuty Małe, informuję że, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta na wniosek posiadacza nieruchomości.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela. Na przeprowadzenie pielęgnacji polegającej na usuwaniu suchych gałęzi i konarów, które zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, zezwolenie nie jest wymagane.
Stwierdzono, że dąb na działce ewidencyjnej nr 97, stanowiącej własność ..., jest drzewem zaatakowanym przez grzyby oraz korniki (w załączeniu zdjęcia dębu). Informuję ponadto, że do dnia 21.01.2011 roku nie wpłynął do Urzędu Gminy wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie w/w drzewa.


---------------------------------------------------------------------------------------
21.12.2010r. - Jaki jest koszt rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie gminy?
Zgodnie z art. 7a ust 3 ust z dnia 19.listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz. 1178 z póź. zm. ) – wniosek o wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

---------------------------------------------------------------------------------------
25.11.2010 r. - W przyjętym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane są działki budowlane. W związku z tym mam dwa pytania. 1.Czy to będą działki uzbrojone? 2.Kiedy nastąpi sprzedaż?
Odpowiadając na Pana pytania w sprawie działek budowlanych położonych w miejscowości Kobylany uprzejmie informuję, że:
1. Rozpoczęcie sprzedaży działek budowlanych nastąpi w 2011r.
2. W chwili obecnej została podpisana umowa na projekt kanalizacji i wodociągu. Przewidywany termin realizacji zadania - 2012 rok.
3. Podłączenie energii elektrycznej dla poszczególnych odbiorców uzależnione będzie od warunków na przyłączenie wydawanych przez dostawcę energii elektrycznej.


---------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2010 - Panie Wójcie czy bedą zadaszenia na przystankach PKS w naszej gminie..coś na styl jakie są w gminie zalesie przy trasie E-30???
W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, że przy drodze krajowej nr 2 Warszawa-Terespol, będzie ustawionych 6 wiat przystankowych drewnianych, przy istniejących zatokach autobusowych, w tym: po dwie wiaty w miejscowości: Kobylany, Małaszewicze Małe i Małaszewicze Duże. Wykonawcą robót jest firma „EKO-BUG” Sp. z o.o. Kobylany. Termin wykonania do dnia 30.09.2010r. Przystanki będą wyglądały jak na załączonym zdjęciu.


---------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2010 - Panie Wójcie czy w naszej gminie planuje się w przyszlych latach zorganizowanie dożynek gminnych... wyłonienia najładniejszego wieńca dożynkowego który reprezentowałby naszą gminę na dożynkach powiatowych... czy zawsze musi to być wieniec z Kobylan???
Bardzo ciekawy pomysł i bardzo mnie cieszy, że zgłosiła Pani taką inicjatywę. W przyszłym roku, gdy otrzymamy informacje ze Starostwa powiatowego o terminie i miejscu dożynek powiatowych, z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez Gminny Ośrodek Kultury ogłosimy konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, który będzie reprezentował gminę Terespol. Zachęcam do udziału.

---------------------------------------------------------------------------------------
05.10.2009 r. - Kiedy ruszy "mały ruch graniczny" z Białorusią i czy przewidywane jest otwarcie przejścia granicznego dla ruchu pieszego?
Mały ruch graniczny przewidywany jest w przyszłym roku, natomiast ruch pieszy po wybudowaniu nowego mostu warszawskiego. Nie znam planów w tym zakresie. To pytanie warto skierować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Pomimo, że zabiegam o to od wielu lat, unikają jednoznacznej odpowiedzi.

---------------------------------------------------------------------------------------
05.10.2009 r. - Jestem Mieszkańcem gminy, mój syn uczęszcza do najmłodszej grupy przedszkolnej w przedszkolu w Małaszewiczach. Wraz z gronem pedagogicznym i rodzicami innych dzieci zauważyliśmy, że istnieje konieczność zatrudnienia w tej grupie osoby do pomocy przedszkolnej. W związku z tą sytuacją proszę Pana Wójta o pomoc w dofinansowaniu zatrudnienia przedmiotowej pomocy przedszkolnej.
W odpowiedzi na pytanie dot. zatrudnienia pomocy przedszkolnej w Przedszkolu w Małaszewiczach uprzejmie informuję, że zatrudnianie pracowników i organizacja pracy przedszkola jest zadaniem dyrektora Zespołu Szkól im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Z informacji uzyskanej od Pani Dyrektor wynika, że szkoła ubiega się o zorganizowanie staży dla osób pozostających bez pracy finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, które mogłyby wykonywać zadania pomocy przedszkolnej
---------------------------------------------------------------------------------------