Gmina Terespol to przede wszystkim mieszkańcy. Zrobiliśmy wiele, by ludziom żyło się tu lepiej - wszystkie wsie połączone są siecią wodociągową i kanalizacyjną, we wszystkich funkcjonuje system odbioru śmieci, są stelefonizowane i oświetlone, mają dobrze rozwiniętą sieć dróg utwardzonych.

W chwili startu samodzielnej gminy Terespol do życia sieć kanalizacyjną miały tylko Małaszewicze, i to sieć zakładową, wykonaną na potrzeby suchego portu PKP. Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków PKP o przepustowości 1 000 m3/dobę obsługiwała także firmy funkcjonujące w Małaszewiczach. Z oczyszczalni tej korzysta dzisiaj także największa miejscowość gminy - Małaszewicze (Osiedle), wyposażone w ostatnich latach w kanalizację grawitacyjną.
Własnymi zakładami oczyszczania ścieków sanitarnych i technologicznych dysponują Zakład Magazynowania Paliw nr 22 "Naftobazy" o przepustowości 25 m3/dobę.
Zagrodowe oczyszczalnie ścieków są drugim z trzech elementów systemu kanalizacji gminy Terespol. Kolejnym jest oczyszczalnia ścieków w Koroszczynie - centralna oczyszczalnia w wiejskim obszarze zabudowy gminy. Została ona wybudowana dla potrzeb Terminala Samochodowego w Koroszczynie na terenie wsi Koroszczyn, w odległości ok. 2 km od terminalu. Czynny udział gminy Terespol w budowie tej oczyszczalni sprawił, że będzie ona w stanie przyjąć ścieki z miejscowości o zwartej zabudowie, położonych w pobliżu Koroszczyna. We wsiach Koroszczyn, Małaszewicze Małe, Małaszewicze Duże, Lechuty Duże, Łobaczew Duży i Łobaczew Mały powstały już społeczne komitety, które będą współdziałać w budowie przykanalików i sieć kanalizacyjnych. Z tych miejscowości ścieki popłyną do oczyszczalni w Koroszczynie. Zadecydowano, że wieś Koroszczyn zostanie wyposażona w kanalizacje grawitacyjną, a pozostałe wsie - w kanalizację ciśnieniową.Na terenie Gminy Terespol rozdzielcza sieć wodociągowa liczy 117,24 km przy jednoczesnym funkcjonowaniu 1.508 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 47,4 km. Na terenie Gminy Terespol 96,5% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej.
Kanalizacja sanitarna (grawitacyjna i ciśnieniowa) w gminie liczy 43,8 km, odprowadza ścieki z 645 budynków. Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej wynosi 1.198, co stanowi 56,1% ogółu gospodarstw gminy. Do powyższego należy dodać 457 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, co daje wskaźnik 77,5%.
W 1992 roku drogi i ulice wiejskie oświetlało 138 lamp żarowych. Dziś teren gminy oświetla 1500 energooszczędnych lamp sodowych i LED.
Od 2006 roku gmina Terespol, jako jedna z kilku w Polsce, umożliwia mieszkańcom bezpłatny dostęp do internetu.

 


Budowa lamp LED na osiedlu Małaszewicze


Rozwiązany problem gospodarki odpadami stałymi

W 1990 roku wybudowano wysypisko nieczystości stałych w Lebiedziewie,  o  powierzchni  1,24  ha,  z  uszczelnionym  podłożem i wyznaczoną strefą ochrony sanitarnej. W tymże roku na wysypisko trafiło zaledwie około 2 ton odpadów.
Dziś  90  proc.  gospodarstw  domowych w  gminie  ma  podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych. Wskaźnik ten nabiera jeszcze większego wymiaru, jeśli zestawimy go z faktem, że zaledwie 30 proc. gmin  w  Polsce  zajmuje  się  w  większym  lub  mniejszym  stopniu gospodarką odpadami. Na wysypisko w Lebiedziewie w 2009 roku trafiło ponad 1000 ton odpadów.
Od 2004 roku rozpoczęto w gminie Terespol selektywną zbiórkę odpadów.


Na wysypisko trafiło 1000 ton odpadów 90% mieszkańców ma podpisane umowy na wywóz nieczystości 

Skok cywilizacyjny

BEZPŁATNY INTERNET W GMINIE TERESPOL - Od 2007 roku gmina Terespol, umożliwia mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu.
W chwili obecnej 1027 użytkowników korzysta z gminnego Internetu.