Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Urząd Gminy Terespol (Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany, tel: (83) 411 20 00, fax: (83) 411 20 09, email: sekretariat@gminaterespol.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Gminy Terespol.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, - część plików nie jest dostępnych cyfrowo, - brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Kijuk, sekretariat@gminaterespol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 834112000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Gminy Terespol Do budynku prowadzą 3 wejścia: od strony drogi E-30, od drogi Koroszczyn – Berezówka oraz miejscowości Koroszczyn. Wejście od E-30 jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą: schody oraz winda dla wózków, znajdująca się przy schodach. Przy samym wejściu jest pochylnia z barierką dla wózków, natomiast wjazd do Gminnego Cetrum Kultury oraz Urzędu Gminy od strony Koroszczyna. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Skorzystanie z tłumacza języka migowego jest dostępne po poprzednim zgłoszeniu do sekretariatu Urzędu Gminy Terespol w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. Przed budynkiem od strony E-30 wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce od strony Koroszczyna. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pomieszczenia szklane zostało oznaczone dla osób niepełnosprawnych.