MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

  • 02/12/2021 10:22:29

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
i udzieleniu pozwolenia na budowę


    Działając  na  podstawie  art.  72  ust.  6  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,  że
w   dniu   29  listopada  2021  r.,   została   wydana   decyzja   Nr  153/21,  znak:  IF-I.7840.7.28.2021.JF,
dotycząca  pozwolenia  na  budowę  terminala  przeładunkowo  –  intermodalnego  wraz  z  obiektami
i  infrastrukturą  techniczną  towarzyszącą  –  Etap  II  na  działkach  nr  363/67,  363/126,  363/78,  363/98,
363/88,  363/178,  363/99,  jednostka  ewidencyjna  060116_2,  obręb  ewidencyjny  0017  Małaszewicze
Małe, gmina Terespol.
    Z  treścią  przedmiotowej  decyzji  oraz  ze  zgromadzoną  dokumentacją,  można  zapoznać  się:
drogą  telefoniczną,  drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  jflor@lublin.uw.gov.pl  oraz  osobiście
w  Lubelskim  Urzędzie  Wojewódzkim  przy  ul.  Lubomelskiej  1-3  po  uprzednim  umówieniu  wizyty
(poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (oprócz środy) w godzinach 8.30 do 14.30).


Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Aneta Ciesielczuk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/


OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO - PDF

 

NOWE ROZPORZĄDZENIA DOT. STREFY NADGRANICZNEJDrukuj

  • 01/12/2021 14:12:44

NOWE ROZPORZĄDZENIA DOT. STREFY NADGRANICZNEJ

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało rozporządzenia dotyczące: wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi oraz wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Rozporządzenia dotyczą również obszaru naszej gminy, w związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

Załączniki:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (pdf)  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi (pdf)

ŚRODKI NA INWESTYCJE DLA GMINY TERESPOLDrukuj

  • 01/12/2021 11:01:19

Gmina Terespol z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach” otrzymała dofinansowanie w kwocie 8 230 040,00 zł. Inwestycja, której całkowita wartość oszacowana została na 8 663 200,00 zł polega na dopełnieniu już rozpoczętej budowy infrastruktury, w tym dróg gminnych na terenach przeznaczonych pod zwarte budownictwo mieszkaniowe i usługi na terenie  CENTRUM GMINY TERESPOL. Tereny te zostały już uzbrojone w infrastrukturę komunalną oraz częściowo drogową, a także infrastrukturę energetyczną. Inwestycję planuje się wykonać w latach 2022-2023. Dofinansowanie z Polskiego Ładu zgodnie z założeniem programu wynosi 95 % kosztów inwestycji. Pozostałe koszty stanowić będą środki własne budżetu Gminy Terespol.
W Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał przedstawicielom samorządów z powiatu bialskiego promesy inwestycyjne oraz symboliczne czeki.

ŚRODKI NA INWESTYCJE DLA GMINY TERESPOL

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 01/12/2021 10:57:53

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOL

PODSUMOWANIE PROJEKTU "SIEĆ NA KULTURĘ"Drukuj

  • 26/11/2021 11:06:25

Kliknij aby powiększyćDnia 19 listopada 2021r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbyło się podsumowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Sieć na kulturę”.

>>> Galeria zdjęć <<<

Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, a ponadto rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat poprzez prowadzenie zajęć on - line z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.Czytaj więcej

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2022 R.Drukuj

  • 26/11/2021 08:29:04

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2022 R. Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej, https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Budżet Gminy / 2021, zamieszczony został projekt budżetu gminy na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnia prognoza finansowa z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć.

Wszelkie opinie i uwagi dotyczące budżetu planowanego na kolejny rok prosimy kierować do Skarbnika Gminy p. Edyty Maruda na adres e-mail: emaruda@gminaterespol.pl lub pod numer tel.: (83) 411-20-21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.: poniedziałek 800 - 1600 ; wtorek - piątek 730 - 1530, do dnia 06.12.2021 r.

Rozporządzenie Nr 27 Wojewody LubelskiegoDrukuj

  • 25/11/2021 12:16:10

Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego.

Treść Rozporządzenia Nr 27 - HPAI

OBRADY KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrukuj

  • 24/11/2021 12:56:53

Krzysztof Iwaniuk, Wójt Gminy Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Współprzewodniczący KWRiST współprzewodniczy w obradach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

OBRADY KOMISJI WSPÓLNEJ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

103. Rocznica Odzyskania Niepodległości w Gminie TerespolDrukuj

  • 18/11/2021 08:56:46

Kliknij aby powiększyćBudując postawę współczesnego patrioty bardzo istotna jest przede wszystkim znajomość historii i kultury swojego narodu, a ponadto aktywność społeczna. Ta aktywność objawia się między innymi uczestnictwem w uroczystościach państwowych. Solidaryzując się z własnym narodem w dniu 11 listopada 2021 r. przy Pomniku Niepodległości i Nieznanego Żołnierza w Koroszczynie mieszkańcy gminy Terespol i okolic zebrali się, by wspólnie uczcić 103 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

PAMIĘTAMY O NASZYCH BOHATERACH!Drukuj

  • 12/11/2021 12:17:53

Kliknij aby powiększyćNaród,
który traci pamięć przestaje być Narodem
– staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium…

Józef Piłsudski

 

By dać świadectwo pamięci o tych, którzy odeszli oraz w trosce o szczególne miejsca pamięci, Gminne Centrum Kultury w Kobylanach wspólnie z członkiniami Klubu Seniora Złoty Wiek odwiedziło groby i cmentarze wojenne znajdujące się na terenie gminy Terespol. Na mogiłach zapłonęły znicze, a ponadto zostały one udekorowane okolicznościowymi proporczykami, które wykonane zostały przez Klub Seniora podczas warsztatów rękodzielniczych, zorganizowanych dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu „Niepodległa”. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

65,080,029 unikalne wizyty