MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU GUS I ZMIENIAJ POLSKIE ROLNICTWO!Drukuj

 • 30/05/2023 09:34:03

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU GUS I ZMIENIAJ POLSKIE ROLNICTWO!

V RODZINNY PIKNIK STRZELECKIDrukuj

 • 30/05/2023 09:31:52

V RODZINNY PIKNIK STRZELECKI

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrukuj

 • 26/05/2023 14:46:21

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrodzy Samorządowcy!
W dniu 27 maja świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego, w którym możemy pokazać ogrom dokonanej pracy na rzecz „Naszej Małej Ojczyzny”.
W tym szczególnym dniu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które współtworzą samorząd w naszej gminie, które aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim i wszystkim samorządowcom za trud i poświęcenie z jakim służycie społeczeństwu. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej pracy.

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

 

V Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 26/05/2023 10:28:30

Wybory ławnikówDrukuj

 • 25/05/2023 14:47:51

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ 2024-2027


W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników informuje się, że w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2024-2027.
Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Terespol o wybranie 2 ławników na kadencję 2024-2027 dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia
na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami składa się
do dnia 30 czerwca 2023 r., na stanowisku ds. obsługi rady gminy - pok. Nr 29,
w godzinach pracy Urzędu lub przesyła pocztą na adres:
Rada Gminy Terespol
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
21-540 Małaszewicze (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Dodatkowe informacje w sprawie wyboru ławników można uzyskać pod numerem
tel. 83 411 20 46. Osoba do kontaktu Inspektor Katarzyna Szarewicz.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.), a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.), pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.
Wzory: karty zgłoszenia kandydata na ławnika, listy osób zgłaszających kandydata  na ławnika oraz stosownych oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Terespol  pok. Nr 29, na stronie internetowej www.gminaterespol.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl .

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r.
  poz. 217, z późn. zm.) - Dział IV Rozdział 7 „Ławnicy”,
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
  na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693, z późn. zm.)

Pobierz:

Informacja dotycząca wyborów ławników

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Konkurs - Młodzi lubią EKODrukuj

 • 25/05/2023 08:19:05

Konkurs - Młodzi lubią EKO

Konkurs - Młodzi lubią EKODrukuj

 • 25/05/2023 08:18:19

Konkurs - Młodzi lubią EKO

Czwartki z BiabliotekąDrukuj

 • 24/05/2023 13:49:00

V EUROPEJSKI DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA WŁAMANIOM DO DOMÓWDrukuj

 • 24/05/2023 13:48:18
Już 21 czerwca w ponad 20 państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane właśnie 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja.
A my już teraz zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Co działa, aby zapobiec włamaniom do mieszkań?”, która jest tu: https://eucpn.org/.../PL_paper%20domestic%20burglary.pdf...

Regionalne Święto Polskiej WsiDrukuj

 • 19/05/2023 15:06:06

PLAKAT - Regionalne Święto Polskiej Wsi

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJ – CZAS NA PODSUMOWANIE!Drukuj

 • 18/05/2023 13:31:20

Za nami ostatni dzień tygodniowego Ogólnopolskiego Program Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W ramach akcji Biblioteki w całej Polsce przez cały tydzień realizowały swoje autorskie programy promujące czytelnictwo. Zgodnie z hasłem tegorocznej odsłony Biblioteka jest jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas. Każdy może znaleźć w niej coś ciekawego dla siebie. Oferta Biblioteki jest różnorodna i dostosowana do wielu potrzeb. To dlatego Bibliotekę można nazwać: Moją, Twoją, Naszą! I się z nią utożsamiać.

>>> Galeria zdjęć <<<

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylanach jak co roku włączyła się w tą akcję, przygotowując dla swoich czytelników urozmaiconą ofertę na każdy dzień. Oprócz zabaw, zajęć, quizów i konkursów, na każdego czytelnika, który odwiedził Bibliotekę w Tygodniu Bibliotek, czekała słodka wata cukrowa.Czytaj więcej

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO CZAPELKADrukuj

 • 16/05/2023 12:48:35
 • 271 czytań

Gmina Terespol jest w trakcie zagospodarowywania terenu wokół zbiornika wodnego Czapelka. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie niezbędnej infrastruktury i stworzenie przestrzeni publicznej do rekreacji, wypoczynku a także aktywności fizycznej.
W ramach projektu pn. „Pod biało-czerwoną” w 2022 r. na działce o nr. ew. 155 ustawiony został maszt z flagą, który swoją lokalizacją wskazuje miejsce realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zadanie to realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie koncepcji budowy GCKiS, opracowanej przez Jerzego Partykę - AMN Projekt - Andrzej Nowakowski Kielce.

GCK

XIV EDYCJA KONKURSU „PIĘKNE, BO BIALSKIE”Drukuj

 • 16/05/2023 10:35:15

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w bieżącym roku organizuje XIV edycję Konkursu „Piękne bo bialskie” w dwóch kategoriach:

1. Gospodarz Roku
2. Najpiękniejszy Ogród Roku

Celem konkursu jest promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje mieszkańców powiatu bialskiego; kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców; pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; pobudzanie aktywności gospodarczej; zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu bialskiego i utrzymanie ładu przestrzennego.

>>> Regulamin Konkursu <<<

>>> Karta zgłoszenia <<<

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 07.06.2023r. w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany pok. nr 1.

FORMY WSPARCIA DLA OBYWATELI UKRAINYDrukuj

 • 16/05/2023 10:33:07

FORMY SPARCIA DLA OBYWATELI UKRAINY

FORMY SPARCIA DLA OBYWATELI UKRAINY

SAMOOBRONA KOBIET – ZAUFAJ WOJSKU” – RUSZAJĄ ZAPISY NA BEZPŁATNE TRENINGIDrukuj

 • 15/05/2023 13:18:13

Więcej informacji na: https://wcrbialapodlaska.wp.mil.pl

79,268,190 unikalne wizyty