Szybciej i więcej Budownictwo drogowe w gminie Terespol

Po powstaniu gminy Terespol w 1992 roku, wielość potrzeb lokalnej społeczności sprawiła, że budowa dróg nie stała się priorytetem w działaniu samorządu. Ale już wówczas podjęto pierwsze inwestycje - w 1992 roku wybudowano ulicę Wiejską w Małaszewieżach o długości 300 m. W ciągu pierwszych dwóch kadencji gminnych władz samorządowych wybudowano drogę w Łobaczewie Małym, drogi dojazdowe do Polatycz i w Neplach, I etap drogi głównej w WOC Małasze wi-cze, budowano też chodniki.
Ogromne przyśpieszenie w budowie dróg gminnych nastąpiło w 2001 roku. W latach 2001-2005 zbudowano drogi we wszystkich miejscowościach gminy: Mała-szewiczach Małych, Małaszewiczach Dużych, Kuzawce, Samowiczach, Lechutach Dużych, Lechutach Małych, Krzyczewie, Murawcu, Łęgach, Starzynce, Michalko-wie, Polatyczach oraz sieć ulic w Neplach i Łobaczewie Małym. Drogi te, służące mieszkańcom poszczególnych miejscowości gminnych, budowano z budżetu gminy i środków uzyskanych z nagród, zdobywanych w centralnych konkursach przez gminę Terespol. W okresie tym pojawiły się pierwsze unijne środki przedakcesyjne. Z funduszu PHARE zbudowano drugi pas jezdni drogi głównej na terenie WOC Małaszewicze, a z funduszy SAPARD - drogę Małaszewi-cze Małe-Małaszewicze Duże o długości 1372 m.
Od 2005 roku budowa dróg w gminie Terespol nabrała ogromnego przyśpieszenia. Inwestycje prowadzone są przez Gminę, Powiat Bialski, Województwo Lubelskie i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zbudowano drogę gminną Ko-bylany-Lebiedziew o długości 4 km i sieć ulic w Małaszewiczach o długości 2950 m. Wyłącznie z budżetu gminy zbudowano ulice w Neplach, Koroszczynie, Łobaczewie Małym, Małaszewiczach Małych i Kobylanach oraz drogi w Krzyczewie i Kołpinie-Ogrodnikach.
W 2007 roku ruszyła pierwsza wspólna- Powiatu Bialskiego i Gminy Terespol-inwestycja drogowa - przebudowa ciągu dróg powiatowych Koroszczyn-Kobylany-Zastawek-Lebiedziew o długości 12,2 km, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach ZPORR_Ta droga w perspektywie połączy wszystkie przejścia graniczne położone na terenie gminy Terespol, ma kapitalne znaczenie dla rozwoju gminy, a także obsługi najważniejszych podatników w gminie - PKP i OLPP (Operator Logistyczny Paliw Płynnych) Baza paliw Nr 22 w Małaszewiczach, dawniej Nafto -baz. Inwestycja ta jest dziesiątym z kolei projektem w gminie realizowanym przy pomocy środków unijnych, a pierwszym wykonywanym wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. Dobrą współpracę z władzami powiatu bialskiego zapoczątkowała budowa ścieżki rowerowej na trasie Koroszczyn-Kobylany, w znakomity sposób poprawiająca bezpieczeństwo uczniów mieszkających w Koroszczynie i dojeżdżających rowerami do szkół w Kobylanach i Małaszewiczach.
Z myślą o rozwoju gminy oraz inwestorach lokujących się w Małaszewiczach władze gminy złożyły do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o sfinansowanie przebudowy ul. Kolejarzy w Małaszewiczach i przebudowę drogi gminnej nr 000821L łączącej drogę krajową z Portem PKP Małaszewicze. Obie te drogi, o znaczeniu ponadlokalnym, mają istotne znaczenie dla rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie suchego portu Małaszewicze.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego modernizowana jest na terenie gminy Terespol droga wojewódzka nr 698 Siedlce-Janów Podlaski-Terespol na odcinku od Krzyczewa do Kuzawki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport przebudowę drogi krajowej nr 68 na odcinku Wólka Dobryńska-Terminal Koroszczyn, a obecnie wykonuje, przy udziale środków pochodzących z Funduszu Spójności, przebudowę drogi krajowej nr 2 Siedlce-Terespol.
Warto dodać, że budowa drogi powiatowej, „Nadbużanki" i „Krajówki" jest jakby dopełnieniem działań w sferze infrastruktury drogowej podjętych wcześniej przez władze gminne. Nowe drogi gminne zbudowane na początku XX wieku w sposób automatyczny połączyły się z nowymi drogami budowanymi przez powiat, województwo i GDDKiA. Warto też dodać, że wszystkie drogi budowane są zgodnie ze standardami europejskimi, z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, utwardzonymi poboczami i wjazdami do posesji, co w sposób istotny poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego. Gmina za swoje pieniądze zbuduje sieć ulic w nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Małaszewiczach oraz drogę z Koroszczyna do Terespola. Nowe ulice i część nowych dróg otrzymała nowe oświetlenie uliczne, wybudowane ze środków gminy Terespol. W Koroszczynie, Małaszewiczach i Kobylanach zainstalowano łącznie 399 nowych opraw wartości ponad 1,6 min zł.


Łącznie w ciągu 16 lat istnienia gminy Terespol zbudowano lub gruntownie zmodernizowano na jej terenie ponad 50 km dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Budżet gminy i budżet powiatu wydały na ten cel ponad 25 min zł.
Zmieniające się w ostatnich latach przepisy dotyczące kategorii dróg i ich zarządców spowodowały, że w gminie Terespol są aż cztery kategorie dróg:

 • drogi krajowe (trasa E-30 Warszawa - Moskwa) i droga Nr 68 dojazdowa do Terminala Samochodowego w Koroszczynie,
 • drogi wojewódzkie (trasa Janów Podlaski - Terespol - Zosin,tzw.-"nadbużanka"),
 • drogi powiatowe,
 • drogi gminne ,za stan których w całości odpowiada gmina Terespol.

Drogi nie były priorytetem w poprzednich kadencjach władz gminnych, ale też budżet gminy od pierwszych lat samodzielnego jej funkcjonowania nie skąpił środków na ich budowę.

Już w 1992 r. gmina rozpoczęła budowę pierwszej drogi - ulicy Wiejskiej w Małaszewiczach o długości 300 m. Kosztem 347 mln zł wykonano wówczas także pierwszy w gminie chodnik - w Łobaczewie Dużym, o długości 1344 m.

W 1993 r. ulicę Wiejską przekazano do użytku (koszt budowy 543 mln zł).Zakończono także budowę chodnika w Łobaczewie Dużym i 900-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej Mokrany - Neple ((kosztem 238 mln zł).

W 1996 r. zbudowano kosztem 127 tys.zł chodnik wzdłuż ul. Słonecznej w Kobylanach o długości 1550 m i 200-metrowy chodnik w Małaszewiczach Małych. Wykonano także drogę dojazdową do Samowicz. Bogaty był program drogowy w 1997 r. Wykonano wówczas nawierzchnię asfaltową drogi w Łobaczewie Małym, stabilizację drogi Samowicze - Kukuryki, drogę dojazdową do Polatycz o długości 1100 m, drogę dojazdową w Neplach.

W 1998 r. nawierzchnię bitumiczną otrzymała droga w Polatyczach, a nawierzchnię z kostki droga w Neplach, wybudowano I część drogi głównej na WOC o długości 1085 m, ułożono też chodniki w Małaszewiczach Małych. Ogółem budowę dróg i chodników budżet gminy sfinansował w 1998 r. kwotą 724,3 tys.zł. Utrzymanie dróg kosztowało 100 tys.zł. Stanowiło to łącznie 13 %wydatków budżetowych gminy w 1998 r.W 1999 r. budowa dróg, chodników i przystanków autobusowych w gminie kosztowała 512,4 tys.zł.

Zakres inwestycji drogowych w 2001 r., wyjątkowo szeroki, oznaczał przyspieszenie programu budowy dróg w stosunku do pierwotnych planów, zakładających ich realizację dopiero w kadencji 2002-2006:

 • ul. Kolejarzy w Małaszewiczach (nowa warstwa asfaltu na długości 518 m),
 • -Starzynka, droga dojazdowa do wsi (ułożenie dywanika asfaltowego na stabilizacji o długości 480 m),
 • -Polatycze, droga przez wieś (ułożenie warstwy asfaltu na drodze żużlowej)

W 2002 r. wybudowano następujące drogi:

 • droga asfaltowa w Kuzawce o długości 617 m
 • droga asfaltowa w Samowiczach o długości 410 m,
 • droga kostka brukowa w Małaszewiczach Małych długości 715 m
 • droga kostka brukowa w Małaszewiczach Dużych długości 1028 m
 • Droga 043 Kobylany / owczarnia / - Małaszewicze nawierzchnia asfaltowa - 1650 mb, uzupełnienie poboczy

W 2003 r. zakończono budowę następujących dróg:

 • droga asfaltowa 028 w Lechutach Dużych o długości 750 mb.
 • droga asfaltowa 027 w Lechutach Małych o długości 1100 mb.
 • droga dla ruchu towarowego na terenie Wolnego Obszaru Celnego Małaszewicze - drugi pas jezdni. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu PHARE.
 • droga Nr 023 Małaszewicze Małe – Małaszewicze Duże o długości 1372 mb - kostka brukowa. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu SAPARD.
 • Droga asfaltowa w Michalkowie

W 2004 r. oddano do użytku następujące drogi:

 • Nr 012 w Krzyczewie o długości 1204 m
 • nr 037 w Murawcu o długości 1136 m
 • nr 001 w Łęgach o długości 861
 • nr 015 w Starzynce o długości 635 m
 • nr 017 w Samowiczach Kosomin o długości 600 m oraz wykonano remont tłuczniem ulicy Polnej w Neplach o dł. 460 m

W 2005 r. zakończono budowę następujących dróg:

 • Kobylany – Lebiedziew 000802L o długości 4022 mb. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu ZPORR
 • Sieć dróg (ulic) w Małaszewiczach o łącznej długości 2950 mb. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu ZPORR
 • Ulica Krótka Kobylany o długości 230 mb
 • Ulica Forteczna w Łobaczewie Mały o długości 350 mb
 • Ulica Piękna w Łobaczewie Małym o długości 150 mb
 • Ulica Strażacka w Neplach o długości 80 mb
 • Droga gm. w Krzyczewie o długości 110 mb
W 2006 r. zakończono budowę następujących dróg:

 • Ulica Cicha w Kobylanach o długości 330 mb
 • Droga w miejscowości Kołpin – Ogrodniki o długości 1166mb
 • Ulica Sportowa w Łobaczewie Małym o długości 325 mb

W 2007 r. zakończono budowę następujących dróg:

 • Budowa ulic zbiorczo w Neplach o łącznej długości 778 mbDroga łączącej ul. Piękną z ul. Forteczną 556 mb
  • ul. Leśna o długości 197 mb
  • ul. Nadbużańska o długości 218 mb
  • ul. Reczna o długości 129 mb
  • droga dz. nr 28 o długości 234

W 2010 r. wykonano:

 • przebudowe drogi gminnej nr 000821 łączącej drogę rajową nr 2 z portem PKP Małaszewicze, o dł. 1590,5m wybudowana w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011


 • remont ulicy Pięknej o dł. 590 m w Łobaczewie Małym ,zadanie w kwocie 681 012,53zł w całości sfinansował  samorząd gminy Terespol.


 • budowe drogi w Krzyczewie o nawierzchni asfaltowej łączący drogę wojewódzką Nr 698 z drogą gminną przbiegającą przez wieś obok zabytkowego pałacu o długości 542 mb i odcinek drogi o długości 135 mb z nawierzchnią z kamienia łamanego. Wykonawca robót PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk Biała Podlaska za kwotę 437 204,21 zł brutto.


 • remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 698(Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol) popularnie  zwanej „Nadbużanką” . Ponad półtora kilometrowy odcinek od Kuzawki do Lechut  Małych  .Obecna modernizacja zakończyła trwający od lat remont nadbużanki na odcinku między Janowem Podlaskim a Terespolem.
 

 • przebudowa ulicy kolejarzy w Małaszewiczach
NA TERENIE GMINY ŁĄCZNIE ZAINWESTOWANO W
INFRASTRUKTURĘ 158 MLN ZŁ
Drogi na miarę XXI wieku

Połączenie drogi wojewódzkiej 816 z drogą celną (terminal samochodowy Koroszczyn) poprzez przebudowę dróg powiatowych Lebiedziew-Kobylany-Koroszczyn
Inwestycja ta jest pierwszą wspólną inwestycję drogową Gminy Terespol i Powiatu Bialskiego i przykładem dobrej współpracy obu jednostek w działaniach na rzecz poprawy stanu dróg w najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym obszarze w powiecie bialskim i województwie lubelskim. Jednocześnie jest to dziesiąta z kolei inwestycja na terenie gminy realizowana dzięki pomocy Unii Europejskiej. 12,2 km zmodernizowanej drogi, z jezdnią szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej, nowe chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, parkingi, zjazdy do posesji, w 75 proc. finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 25 proc. to udział własny beneficjenta - Powiatu Bialskiego i Gminy Terespol. Droga przebiega w całości na terenie gmi- 'k ny Terespol, od drogi celnej przez miejscowość Koroszczyn - skrzyżowanie z drogą krajową nr 2 Warszawa-Terespol - następnie przez miejscowość Kobylany - linię kolejową E-20 Warszawa-Terespol - skrzyżowanie z drogą do Małaszewicz - obok Bazy Paliw w Małaszewiczach - skrzyżowanie z drogą do Piszcząca i przez miejscowość Zastawek do Lebie-dziewa, gdzie włącza się w drogę wojewódzką Teres-pol-Zosin. Zmodernizowany ciąg drogowy, zwany jest umownie „Powiatówką", w skład jego wchodzą bowiem odcinki trzech dróg powiatowych: nr 1046L Berezówka-Koroszczyn-Kobylany; nr 1047L Koby-lany-Zastawek i nr 1052L Zastawek-Lebiedziew. Wartość robót 14,3 min zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA w Białej Podlaskiej. Dopełnieniem tej drogi, łączącej Terminal Graniczny w Koroszczynie i Punkt Fitosanitarny w Kobylanach z drogą wojewódzką nr 816, są nowe drogi zbudowane przez gminę w miejscowościach, przez które przebiega „Powiatówką":
- w Koroszczynie: ul. Leśna, Spacerowa i Słoneczna;
- w Kobylanach: Al. Wspomnień, ul. Cicha, Krótka i mająca powstać w najbliższych latach ul. Ceglana oraz droga gminna nr 000802L;
- w Małaszewiczach: ul. Wiejska, Słoneczna, Cicha, Leśna, Jasna, Miła, Nowa, Krótka i Kościelna.


Droga powiatowa po modernizacji

Koroszczyn

Gmina Terespol zbudowała w 2007 roku dwie ulice w Koroszczynie: ul. Słoneczną o długości 1166,8 mb, z jezdnią o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, oraz ul. Spacerową o długości 285 mb z jezdnią o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 5 m, z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2 m i 2,5 m i obustronnymi pasami zieleni, z powierzchniowym odwodnieniem jezdni i chodników. Jednocześnie na ul. Spacerowej wykonano drogę manewrową, która dodatkowo pełni funkcję pętli nawrotowej dla szkolnego autobusu. Na obu ulicach zainstalowano 46 nowych opraw oświetlenia ulicznego. Ogółem wartość tej inwestycji, sfinansowanej w całości z budżetu gminy, wyniosła 1 688,7 tys zł. Åšcieżka rowerowa Koroszczyn-Kobylany była pierwszym wspólnym zadaniem inwestycyjnym Gminy Terespol i Powiatu Bialskiego. Jej budowę podjęto z myślą o bezpieczeństwie dzieci dojeżdżających rowerami do szkoły w Kobylanach i w Małasze-wiczach. Åšcieżka wiedzie wzdłuż drogi powiatowej Koroszczyn-Kobylany na długości 3 km. Ma 2,5 m szerokości i jest wykonana z kostki brukowej.
Ulica Leśna Drogę długości 1,153 km, z jezdnią szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej, wybudowano w latach 2007-2008. Jej koszt wyniósł 840,1 tys. zł i pokryty został w całości przez budżet gminy.Inwestycja zrealizowana w 2008 roku z budżetu gminy, obejmowała przebudowę Al. Wspomnień prowadzącej od drogi powiatowej do drogi krajowej nr 2. Droga o długości 1,03 km otrzymała nową nawierzchnię asfaltową na jezdni o szerokości 6 m oraz ciąg pieszo-rowerowy. Zainstalowano też 8 szt. nowych opraw oświetleniowych. Wartość prac - 903 881,11 zł. Z budżetu gminy wybudowano w latach 2004-2005 ulicę Krótką o długości 230 m i ul. Cichą o długości 310 m, obie z jezdnią o szerokości 5m o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami z kostki brukowej. Na ulicach ustawiono 12 lamp ulicznych.