PUNKTY  SELEKTYWNEJ ZBIóRKI ODPADóW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL

Lebiedziew

obok składowiska odpadów w Lebiedziewie

 

 

Godziny przyjęć odpadów:

poniedziałek-piątek

w godz. 8:00 - 15:00

 

- papier ;

- tworzywa sztuczne;

- opakowania wielomateriałowe

- szkło;

- metale;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- przeterminowane leki i chemikalia;

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  odpady: kuchenne, z upraw, ogrodów, sadów;

- popiół, budowlane i rozbiórkowe

-wielkogabarytowe;

-opony;

Kobylany

ul. Ceglana w Kobylanach (obok Spółki Eko-Bug)

Godziny przyjęć odpadów: poniedziałek-piątek

w godz. 8:00 – 17:00

oraz w każdą sobotę

w godz.8:00-13:00;

- papier ;

- tworzywa sztuczne;

- opakowania wielomateriałowe

- szkło;

- metale;

- popiół;

 Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmują wyłącznie odpady posegregowane wytworzone w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Terespol. Punkt selektywnej zbiórki odpadów może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.