» Kategorie
    » Wnioski i formularze
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2020 (1 Pobrano razy)
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2019 (1 Pobrano razy)
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2018 (1 Pobrano razy)
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2017 (1 Pobrano razy)
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2016 (1 Pobrano razy)
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2015 (1 Pobrano razy)
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2014 (10 Pobrano razy)
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2013 (10 Pobrano razy)
        » Referat Finansowo-Podatkowy 2012 (14 Pobrano razy)
        » Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (4 Pobrano razy)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków
Pobrano razy: 466
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2009 r.

Podanie o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew
Pobrano razy: 908

Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Pobrano razy: 370

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest
Pobrano razy: 2121

WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku
Pobrano razy: 696
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Pobrano razy: 167

O wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni
Pobrano razy: 173
O wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni w trybie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobrano razy: 320

Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Pobrano razy: 218

Deklaracja o wysokości dochodu
Pobrano razy: 149

EWIDENCJA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH
Pobrano razy: 209

OPIS OBIEKTU (pola biwakowego)
Pobrano razy: 167

WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów
Pobrano razy: 186
WNIOSEK
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE
Pobrano razy: 428

ZAWIADOMIENIE
Pobrano razy: 400
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol.

ZGŁOSZENIE
Pobrano razy: 149
ZGŁOSZENIE
zmiany wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Terespol

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIU IMPREZY
Pobrano razy: 506

Pismo - Dzień Otwartych Drzwi w ARiMR
Pobrano razy: 495

Oświadczenie, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych
Pobrano razy: 442
Informuję wszystkich zainteresowanych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek powodzi 2010 roku, że oświadczenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Terespol pok. nr 7.
Dotyczą one: rodzaju uszkodzonej uprawy, położenia uprawy, średniego plonu, szacowanego plonu, powierzchni uprawy uszkodzonej, średniej ceny sprzedaży oraz prognozowanej ceny sprzedaży.

Oświadczenie, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek powodzi 2013 roku
Pobrano razy: 448

Wniosek o wydanie zaświadczenia np. o nie posiadaniu ziemi
Pobrano razy: 109
Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku rolnego.

Wniosek do usunięcia wyrobów zawierających azbest
Pobrano razy: 461

DOTACJE DO KOLEKTORÓW 2014
Pobrano razy: 972

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
Pobrano razy: 868

Fomularz CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pobrano razy: 289
http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.en...ms.engine/

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
Pobrano razy: 96

Wniosek na dofinansowanie inwestycji
Pobrano razy: 179
Wniosek na dofinansowanie inwestycji: przydomowej oczyszczalni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

WNIOSEK I REGULAMIN
Pobrano razy: 272
WNIOSEK I REGULAMIN
przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

BROSZULA - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE TERESPOL
Pobrano razy: 86

WNIOSEK - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE TERESPOL
Pobrano razy: 46

REGULAMIN - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE TERESPOL
Pobrano razy: 62

Wniosek o dowód osobisty
Pobrano razy: 652
Sprawy związane z dowodami osobistymi: https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobrano razy: 7
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych