MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

III SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 24/03/2015 10:24:18

III sesja rady Gminy Terespol10 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie III Sesji Rady Gminy Terespol, któremu przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.

Podczas posiedzenia Sesji Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk oraz Wójt Gminy Terespol w związku z kończącą się kadencją i zbliżającymi się wyborami Sołtysa, podziękowali osobom sprawującym dotychczas funkcję Sołtysa, którzy zostali  wybrani na czteroletnią kadencję odpowiadającą kadencji Rady Gminy 2010-2014,  wręczając podziękowania za dotychczasowy wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015.
 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2015.
 • w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Radni Gminy Terespol zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za  rok 2014, do którego nie wnieśli uwag.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

GALERIA ZDJĘĆ

74,582,169 unikalne wizyty