MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

XXVI Sesja Rady Gminy Terespol Drukuj

  • 19/11/2009 10:30:41

Z PRAC RADY GMINY

XXVI Sesja Rady Gminy Terespol miała miejsce 26 października  2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie. W pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z realizacji bieżących zadań oraz informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Obowiązek przedkładania tego typu informacji wynika z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze…”. Taka informacja została złożona do RIO i poddana analizie pod kątem jej zgodności z prawem. Skład orzekający Izby UchwałąÂ  z 13 sierpnia 2009r.  nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji budżetu świadczących o istotnym naruszeniu prawa, w związku z czym informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. została pozytywnie zaopiniowana przez RIO.

W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli  następujące uchwały:

-      w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

-      w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości  przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na 2009 r.

-      w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2010 r. z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie na realizację projektu pn. „Remont świetlicy w Małaszewiczach Małych z zagospodarowaniem terenu”.

-      w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych z jednoczesnym wyłączeniem tych dróg z użytkowania.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W kolejnej części posiedzenia Rada Gminy Terespol zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi na 2009 rok” jak również z  informacjami dotyczącymi terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych, które zostały przedłożone  zgodnie z art.24 h ust.12 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z ogłoszonym przez Starostę Bialskiego oraz Tygodnikiem Podlaskim Plebiscytem  na SOŁTYSA ROKU 2009 POWIATU BIALSKIEGO i NAJPOPULARNIEJSZEGO SOŁTYSA ROKU 2009 każdy samorząd został poproszony o wytypowanie jednego kandydata, który będzie ubiegał się o te zaszczytne tytuły. Podczas posiedzenia ustalono, że wyłonienie kandydata odbędzie się w pełni demokratycznie poprzez głosowanie, w którym wezmą udział radni i sołtysi gminy Terespol. W tym celu została powołana Komisja Skrutacyjna, która przeprowadziła głosowanie.

Po podliczeniu głosów Komisja stwierdziła, że najwyższą ilość głosów otrzymała Pani Halina Ostapczuk Sołtys wsi Kobylany i to właśnie ona zostanie zgłoszona jako kandydat z gminy Terespol, do udziału w Plebiscycie.

NAJPOPULARNIEJSZY SOŁTYS ROKU 2009 zgodnie z regulaminem zostanie wybrany przez pięcioosobową kapitułę powołaną przez Starostwo Powiatowe, natomiast SOŁTYS ROKU 2009 POWIATU BIALSKIEGO zostanie wyłoniony w drodze głosowania przez Czytelników Tygodnika Podlaskiego poprzez kupony dostępne w tygodniku w każdy piątek. Głosowanie trwa do końca grudnia 2009 roku.

Zachęcamy wszystkich do udzielenia poparcia dla kandydata naszej gminy, poprzez udział w  głosowaniu .

M. Szymańska

63,855,818 unikalne wizyty