MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

  • 09/11/2015 14:31:27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, , art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Terespol.

Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 448/2 o powierzchni 0,0292 ha, położona w miejscowości Kobylany, objęta Księgą Wieczystą LU1B/00057713/6, - księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 448/2 znajduje się na terenie o symbolu 0 30 KD – ulice dojazdowe.

 Przedmiotowa nieruchomość składa się z niezabudowanej działki gruntu, położonej w pobliżu ul. Słonecznej, w obrębie Kobylany, posiada kształt nieregularny, przybliżony do prostokąta.   W pobliżu działki przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważaniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 200,00 zł brutto.

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 620,00 zł.

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, sala konferencyjna nr 32, II piętro.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 411/5, 451, 450, obręb Kobylany.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu, aktualnego wypisu z ewidencji gruntów potwierdzającego tytuł własności do sąsiednich nieruchomości, oraz dowodu wpłaty wadium w terminie do dnia 07 grudnia 2015 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 620,00 zł wniesione na rachunek bankowy Urzędu Gminy Terespol PKO BP SA O/Biała Podlaska;  Nr konta 37 1020 1260 0000 0102 0014 0525 tytułem: „Przetarg ustny ograniczony na kupno działki nr …………….. położonej w miejscowości …………………………………” ; lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Terespol (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30).

 Wpłaty wadium należy dokonać do 07 grudnia 2015 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Terespol w dniu 02 grudnia 2015 r.

Cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu należy uregulować jednorazowo przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA O/Biała Podlaska Nr konta 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem „Za kupno działki nr ……….., położonej w miejscowości …………………..”;  lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Terespol (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30), najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która wygra przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium osoby wygrywającej zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości z godnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm) upłynął w dniu 14.10.2015 r.

Dodatkowe informacje na temat przetargu udzielane są w pokoju Nr 4, Urzędu Gminy Terespol lub pod nr telefonu 83/411-20-36 od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30-15.30.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach pod adresem www.gminaterespol.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.ugterespol.bip.lubelskie.pl oraz wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Terespol.

88,794,111 unikalne wizyty