MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

XIII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 08/09/2016 09:54:57

/images/news/dsc_9851.jpgW dniu 29 sierpnia 2016 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Radni Gminy zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.


W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Terespol.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Terespol.
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
  • w sprawie powierzenia Gminie Kodeń zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Terespol.
  • w sprawie poparcia „Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki”.
  • w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
  • w sprawie wyznaczenia jednostki obsługującej oraz zakresu powierzonych obowiązków w ramach wspólnej obsługi.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Krzyczew.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol  dla części miejscowości Kobylany.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol  dla części miejscowości Małaszewicze.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol  dla części miejscowości Zastawek.
  • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2016.
  • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Janów Podlaski.
  • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Województwa Lubelskiego.

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

74,620,137 unikalne wizyty