MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY UDZIELONEDrukuj

 • 04/07/2017 10:24:08

http://gminaterespol.pl/images/news/dsc_6092w.jpgW dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się XIX Sesji Rady Gminy Terespol podczas której Radni Gminy udzielili Wójtowi Gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Gminy po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opiniami RIO i uchwałą Komisji Rewizyjnej, po dyskusji w ramach której nie wniesiono uwag do przedłożonych sprawozdań, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 r. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało - 11 radnych, 2 - przeciw, wstrzymujących się – 0 (jeden   radny uczestniczący w posiedzeniu Sesji nie brał udziału w głosowaniu). Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok podjęta w jawnym głosowaniu,  na 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji  10 radnych było za udzieleniem absolutorium, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu (jeden   Radny uczestniczący w posiedzeniu Sesji  nie brał udziału w głosowaniu).

http://gminaterespol.pl/images/news/dsc_6130.jpgW uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Gminy Terespol Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk podczas posiedzenia sesji  dokonali uroczystego wręczenia Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.

Medalem Honorowym Zasłużonego dla Gminy Terespol zostali uhonorowani Zdzisław Androsiuk oraz Jan Krymski.

W związku z rozstrzygnięciem IX Edycji konkursu „Piękne bo bialskie” Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Terespol wręczyli nagrodę zajęcie I miejsca  w  kategorii „Najpiękniejszy ogród roku”  Panu Eugeniuszowi  Sobol. Zwycięzca  gminnego etapu będzie reprezentował Gminę Terespol w  konkursie powiatowym, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas Dożynek Powiatowych, które odbędą się dnia 3 września 2017 r.  w Gminie Sosnówka. W kategorii konkursu  wpłynęło tylko jedno zgłoszenie.

Podczas posiedzenia Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2016 rok.
 • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 • uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości w gminie Terespol.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Krzyczew.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Małaszewicze.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Zastawek.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.
 • w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 • w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwały, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

84,263,698 unikalne wizyty