MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

NOWY SKARBNIK W GMINIEDrukuj

  • 06/04/2018 14:12:39

XXII Sesja Rady Gminy Terespol, odbyła się 22 marca 2018 r. Jednym z kluczowych punktów, które znalazły się w porządku obrad było odwołanie i pożegnanie, odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy Terespol – Pani Wiesławy Szymańskiej i powołanie na stanowisko Skarbnika Pani Edyty Maruda.

Pani Wiesława Szymańska w dniu 14 marca 2018 r. złożyła do Wójta Gminy Terespol wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 26 kwietnia 2018 r. w związku z przejściem na emeryturę. W związku z tym faktem, Wójt zgodnie z ustawowym obowiązkiem wystąpił do Rady z wnioskiem o odwołanie dotychczasowego Skarbnika i powołanie nowego. Rada Gminy biorąc pod uwagę wnioski złożone przez Wójta Gminy, z dniem 26 kwietnia 2018 r. odwołała Wiesławę Szymańską ze stanowiska Skarbnika Gminy.

Pani Wiesława Szymańska pracowała na rzecz samorządu Terespol ponad 40 lat, od 1977 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Terespol zajmując stanowiska urzędnicze, a od 1990 roku została powołana na Skarbnika Miasta i Gminy Terespol. Po rozdziale jednostki samorządowej na Miasto Terespol i Gminę Terespol od 1992 roku zajmowała stanowisko Skarbnika Gminy Terespol.Wiesława SzymańskaOdwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy z pełnionej funkcji obyło się w miłej atmosferze. Było wiele podziękowań, kwiatów, które składali przewodniczący rady, wójt, kierownicy jednostek oświatowych.
Rada Gminy Terespol w kolejnym punkcie obrad podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 kwietnia 2018 r. Pani Edyty Maruda na stanowisko Skarbnika Gminy Terespol.

Pani Edyta Maruda zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Terespol od 2004 roku początkowo w Referacie organizacyjnym i spraw społecznych, a od 2006 w Referacie finansowo -podatkowym na stanowisku inspektora ds. planowania i sprawozdawczości.Edyta Maruda Pani Edyta Maruda jest osobą młodą i ambitną. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, oraz certyfikat księgowego.

Realizując porządek obrad Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok, do którego nie wniosła uwag.

W końcowej części posiedzenia Sesji Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego złożyło pisemną skargę do Przewodniczącego Rady Gminy na zachowanie radnego Łukasza Draguna (tekst skargi).

Podczas posiedzenia Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

- w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

- w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

- w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.

- w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.

- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Terespol.

- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Terespol.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.

- w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol.

- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.

- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Terespol na lata 2009-2032”.

- w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2018.

- w sprawie podziału gminy Terespol na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.

- w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

- w sprawie podziału Gminy Terespol na obwody głosowania.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

64,030,176 unikalne wizyty