MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2014 - 2018 I INAUGURACJA NOWEJ 2018 - 2023Drukuj

  • 29/11/2018 13:03:26

16 listopada br. zakończyła się kadencja rad gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów i marszałków. W gminie Terespol, na  zakończenie kadencji odbyło się spotkanie z udziałem radnych, którzy nie uzyskali mandatu, i tymi którzy nie ubiegali się o kolejny z władzami gminy Terespol, kierownikami referatów i jednostek organizacyjnych.

ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2014 – 2018

>>> GALERIA ZDJĘĆ Z ZAKOŃCZENIE KADENCJI <<<

To ostatnia kadencja, która trwała 4 lata, zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, następne kadencje będą już 5-letnie. Kolejna, która właśnie się zaczęła, potrwa do listopada 2023 roku.
Ustawy o samorządzie gminy, samorządzie powiatu i samorządzie województwa określają, że nowe rady powinny się ukonstytuować w ciągu siedmiu dni od zakończenia kadencji. Pierwszą sesję nowo wybranych organów zwołuje komisarz wyborczy.
W dniu 23 listopada 2018 r.  w Urzędzie Gminy Terespol  odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej I sesja nowo wybranej Rady Gminy Terespol w ósmej kadencji samorządu gminnego. Pierwszą sesję prowadził  zgodnie z ustawą najstarszy wiekiem radny Mieczysław Romaniuk. W związku ze zmianą przepisów począwszy od tej kadencji obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=282.
I sesja nowo wybranej Rady Gminy Terespol rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej  Tomasza Oleszczuka Wójtowi Gminy Terespol i Radnym Gminy.
Sam fakt wręczenia zaświadczeń nie uprawnia jednak radnych do rozpoczęcia wykonywania zadań, samorządowcy muszą złożyć ślubowanie. Wszyscy radni w dniu 23 listopada złożyli ślubowanie o następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

RADA GMINY TERESPOL

Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk i Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław RomaniukPo złożeniu ślubowania przez radnych, powołano Komisję Skrutacyjną w celu wyłonienia w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy został Mieczysław Romaniuk, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Marek Kuć.
Zwieńczeniem I Sesji Rady Gminy było uroczyste ślubowanie Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka. To właśnie zgodnie z ustawą o  samorządzie gminnym, z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy następuje  objęcie obowiązków  przez Wójta.
W dalszej części  posiedzenia ustalone zostały składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Terespol oraz wybrano ich Przewodniczących.

>>> GALERIA ZDJĘĆ Z INAUGURACJI NOWEJ KADENCJI <<<


Komisja Rewizyjna:
1) Jan Krzyżanowski - Przewodniczący Komisji
2) Janusz Semeniuk
3) Łukasz Dragun
4) Gabriel Gryciuk
5) Jarosław Wasil
6) Zenobia Kopeć
Komisja Budżetowo-Finansowa i Spraw Społecznych:
1) Tomasz Sylwesiuk - Przewodniczący komisji
2) Andrzej Jawtoszuk
3) Adam Moroz
4) Marek Kuć
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Adam Sepczuk - Przewodniczący Komisji
2) Mirosław Kijuk
3) Jolanta Gawryluk
4) Józef Śreniawski
Podczas posiedzenia Sesji zostały podjęte następujące uchwały:
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Terespol,
• w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol,
• w sprawie ustalania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Terespol,
• w  sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Terespol,
• w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Terespol,
• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał. Dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

82,053,746 unikalne wizyty