MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 13/12/2018 16:57:03

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie II Sesji Rady Gminy  Terespol, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
6.    Podjęcie uchwały w  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet radnym.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2018.
10.    Zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2019-2022;
- w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2019 rok;
- w   sprawie   zaopiniowania   przedłożonego  przez   Wójta   Gminy  Terespol projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w   Gminie Terespol na lata 2019-2021”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Terespol na lata 2019-2021.
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc mieszkańcom gminy Terespol w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
23.    Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
24.    Zakończenie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MIECZYSŁAW ROMANIUK

74,619,018 unikalne wizyty