MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

II SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 04/01/2019 09:08:15

II SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się II Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Rady było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2019 rok.
Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad uzupełnione zostały składy osobowe Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jak również dokonano wyboru Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Terespol. Uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy  oraz wyboru Wiceprzewodniczących Komisji dokonano  w związku z wprowadzonymi zmianami w Statucie Gminy Terespol podczas I Sesji Rady Gminy Terespol, która miała miejsce w dniu 23 listopada 2018 r. 

Rada Gminy dokonała wyboru następujących radnych na Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol:

1. Jolanta Gawryluk - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

2. Andrzej Jawtoszuk - Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej i Spraw Społecznych.

3. Mirosław Kijuk - Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ustalone zostały diety radnym.  Radni gminy będą otrzymywali miesięczną zryczałtowaną dietę związaną z wykonywaniem mandatu radnego, w tym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i Komisji Rady Gminy z uwzględnieniem pełnionej funkcji w następujących wysokościach:

1) Przewodniczącemu Rady Gminy w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej każdego roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 373, z późn. zm.);

2) Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w wysokości 70% diety;

3) Przewodniczącemu Komisji Rady w wysokości 60% diety;

4) Wiceprzewodniczącemu Komisji Rady w wysokości 50% diety;

5) Pozostałym radnym w wysokości 40% diety

- o której mowa w pkt 1.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy,  uchwalili budżet Gminy Terespol na 2019 rok.

Za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2019  głosowało 12 radnych,  przeciw – 1, wstrzymujących się – 2. Rada Gminy podjęta również uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały budżetowej. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie w wysokości 31.901.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31.105.810,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 795.190,00 zł, natomiast łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona  w wysokości 36.551.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 26.181.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10.370.000,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2019 znajduje się pod adresem www.bip.gminaterespol.pl.

Na terenie Gminy Terespol od 1 lutego br. będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:

1) selektywny – 9,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

2) nieselektywny – 22,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jak również  wprowadzone zostały zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.).

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej.

W końcowej części posiedzenia Radni Gminy zapoznali się z informacją Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
 • w  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
 • w sprawie ustalenia diet radnym.
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2018.
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 • w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w   Gminie Terespol na lata 2019-2021”.
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Terespol na lata 2019-2021.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc mieszkańcom gminy Terespol w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

63,958,996 unikalne wizyty