MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 18/06/2019 08:59:35

Serdecznie zapraszam na posiedzenie IV Sesji Rady Gminy  Terespol, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie nagród za udział w konkursie „Piękne, bo bialskie”- XI edycja
  Gmina Terespol.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Raport o stanie Gminy Terespol za 2018 rok.
 7. Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Terespol za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu gminy za rok 2018
  wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia  8 kwietnia 2019 r.  w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 21. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 22. Zakończenie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIECZYSŁAW ROMANIUK
74,515,963 unikalne wizyty