MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

 • 05/07/2019 12:03:22

Sesja Rady Gminy TerespolWotum zaufania za 2018 rok  oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok udzielone

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IV Sesja Rady Gminy, której przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Najważniejszym punktem obrad IV Sesji Rady Gminy było udzielenie Wójtowi Gminy Terespol wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu, a także pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły.

Na mocy zmiany przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym zostało  wprowadzone od obecnej kadencji nowe narzędzie mające pełnić funkcję kontrolną nad organami wykonawczymi (raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego). Rozpatrzenie sprawy absolutorium od tego roku musi być poprzedzone rozpatrzeniem raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego, debatą nad raportem i uchwałą o wotum zaufania.

Zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy obowiązany był przedstawić Radzie Gminy roczny raport o stanie Gminy Terespol w terminie do dnia 31 maja 2019 r.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Przygotowanie raportu o stanie Gminy Terespol za 2018 r. jest podstawą do udzielenia  Wójtowi Gminy Terespol wotum zaufania za 2018 rok. Raport został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przed podjęciem uchwały w sprawie  udzielenia wotum zaufania za 2018 rok, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Zastępca Wójta Bogdan Daniluk zaprezentowali raport o stanie Gminy Terespol za 2018 r.
Następnie przeprowadzona została debata nad raportem, w ramach której radni gminy nie zgłosili pytań, uwag.

Zmiana  przepisów prawnych  umożliwiła również mieszkańcom gminy wypowiedzenie się na temat raportu. Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie obowiązany był złożyć  do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Jednak nikt z mieszkańców z tej możliwości  nie skorzystał.
Uchwałę o udzieleniu wójtowi gminy wotum zaufania jak również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

W wyniku głosowania za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol jak również za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.   opowiedziało się 11 radnych, 3 radnych  wstrzymało się od głosu, żaden  z radnych nie  głosował  „przeciw”.
Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opiniami RIO i uchwałą Komisji Rewizyjnej, po dyskusji w ramach której nie zgłoszono pytań, uwag, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2018 r. Za przyjęciem uchwały głosowało
11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.  

Wykaz podjętych uchwał na posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy Terespol:

 • w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2018 rok.
 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
 • w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
 • w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

74,636,546 unikalne wizyty