MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 18/09/2019 18:42:38

Serdecznie zapraszam na posiedzenie V Sesji Rady Gminy  Terespol, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Koroszczyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki  Zarządzania Konfliktem Interesów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Terespol do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020 – 2023.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
18. Pismo dotyczące świadczenia usług pielęgniarskich dla mieszkańców Gminy Terespol w Punkcie Wyjazdowym Zespołów Ratownictwa Medycznego w Terespolu przy ul. Sienkiewicza 18.
19. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
20. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych.
21. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIECZYSŁAW ROMANIUK
74,606,104 unikalne wizyty