MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

V SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 12/11/2019 10:37:48

W dniu 30 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się V Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym punktem porządku obrad było uchwalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać  na terenie gminy Terespol w 2020 roku. Stawki podatku od nieruchomości  zostały przedstawione w kolejnym artykule.

Wykaz podjętych uchwał:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Koroszczyn.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
 • w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 • w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Terespol do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020 – 2023.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

74,618,798 unikalne wizyty