MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 19/12/2019 12:29:57

Serdecznie zapraszam na posiedzenie VII Sesji Rady Gminy  Terespol, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Sesja on-line dostępna będzie w dn. 30.12.2019 r. pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=mSD80jUrM1I

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
7. Zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2020-2023;
- w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2020 rok;
- w   sprawie   zaopiniowania   przedłożonego  przez   Wójta   Gminy  Terespol projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Terespol na lata 2020-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Terespol.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Terespol w roku szkolnym 2019/2020.
15. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
16. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIECZYSŁAW ROMANIUK
74,620,885 unikalne wizyty