MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

  • 16/07/2021 14:12:00

Sesja rady Gminy TerespolWOTUM ZAUFANIA ZA 2020 ROK ORAZ ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK WÓJTOWI GMINY TERESPOL UDZIELONE

W dniu 29 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Najważniejszymi punktami XIV Sesji Rady Gminy było głosowanie nad uchwałą w sprawie:
•  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2020 rok;
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2020 rok;
• udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę Wójt Gminy Terespol przedłożył raport o stanie gminy organowi stanowiącemu z zachowaniem ustawowego terminu. Raport  obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W celu umożliwienia mieszkańcom, zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, wzięcia udziału w debacie został on również podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol. Nie wpłynęły żadne zgłoszenia.
Rada Gminy zapoznała się z raportem o stanie Gminy Terespol za 2020 rok, który został również szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej i Spraw Społecznych.
Podczas posiedzenia XIV Sesji Rady Gminy Terespol Radni podjęli decyzję o udzieleniu Wójtowi Gminy Terespol wotum zaufania z tytułu działalności za  2020 r. Za tą decyzją głosowało 11 radnych, przeciw było 0 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Dwóch radnych było nieobecnych.
W dalszej części obrad Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Terespol za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego gminy Terespol za 2020 rok.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. oraz otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Terespol za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego. Radni nie skorzystali z możliwości zabrania głosu w dyskusji.
Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk odczytał również uchwałę Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Terespol w  sprawie  rozpatrzenia  i zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Terespol za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol a także Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Terespol w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała dokumenty przedstawione przez Wójta Gminy jak również  przez  Komisję Rewizyjną.
Po rozpatrzeniu, przedłożonego przez Wójta Gminy, sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok Rada Gminy Terespol zatwierdziła w/w dokumenty.
Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2020 rok głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Dwóch radnych było nieobecnych.
Kluczowym momentem podczas posiedzenia XIV Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie, przez Radę Gminy, decyzji o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Terespol z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.  
Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Dwóch radnych było nieobecnych.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
• w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2020 rok;
• w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2020 rok;
• w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
• w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
• w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok;
• w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol;
• w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Terespol-Koroszczyn.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/586abc47-7173-4acf-8eb4-eb2f54c890f9. W związku z awarią techniczną udostępnione nagranie nie zawiera całości obrad.

74,430,112 unikalne wizyty