MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW OSPDrukuj

 • 04/03/2022 16:11:20

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (minimum jeden wyjazd rocznie):

 • przez co najmniej 25 lat - w przypadku mężczyzn,
 • przez co najmniej 20 lat - w przypadku kobiet.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP.

Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu:

 • 65 roku życia - w przypadku mężczyzn,
 • 60 roku życia - w przypadku kobiet.

Wypłata świadczenia następuje co miesiąc do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze, a osobie która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od  miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

 JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE RATOWNICZE OSP:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2. Znajdź 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Ważne: osoba ta może poświadczać tylko czasookres, w którym pełniła funkcję publiczną lub w którym była zatrudniona w urzędzie.
 3. Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenia o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych.  Niezbędne jest również podpisanie klauzuli RODO przez świadków. Klauzula znajduje się w tym samym załączniku.
 4. Umów się, a następne udaj do właściwego terytorialnie urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków przez wójta lub burmistrza.
 5. Po uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń przez wójta lub burmistrza, dostarcz oryginał oświadczeń wraz z wypełnionym wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego do Komendy Miejskiej PSP Białej Podlaskiej.
 6. Po dostarczeniu kompletu dokumentów oczekuj na doręczenie decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej potwierdzającej przyznanie świadczenia.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Terespol.  Osoby do kontaktu: Sekretarz Gminy Terespol Danuta Wowczeniuk 83 411 20 41, Inspektor Władysław Kowal 83 411 20 44.

Materiały:

84,257,977 unikalne wizyty