MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 29/04/2022 08:52:37

O G Ł O S Z E N I E

 o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol

Wójt Gminy Terespol ogłasza od dnia 9 maja 2022 roku do 15 lipca 2022 r., nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol.
Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez wymianę głównego źródła ciepła z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowego głównego urządzenia grzewczego. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku mieszkalnego.
Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą zainstalowane na stałe w budynku mieszkalnym:
1) gazowych;
2) elektrycznych;
3) pomp ciepła;
4) kotłów na pellet drzewny i drewno;
5) olejowych.

Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Terespol. Wysokość dotacji nie może przekraczać kwoty 5000,00 zł. Dotacja udzielana będzie w danym roku kalendarzowym do wysokości środków określonych w uchwale budżetowej. Środki określone w uchwale budżetowej na 2022 rok wynoszą 300 000 zł.  
Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Terespol na dofinansowanie inwestycji celowej polegającej na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne w budynkach mieszkalnych oraz druki wniosków określone są  w „Regulaminie”  stanowiącym Załącznik do uchwały nr XIX/206/22 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2022 r  zamieszczonym  w Biuletynie Informacji Publicznej  pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=342&p1=szczegoly&p2=1745561 oraz na internetowej stronie gminy Terespol www.gminaterespol.pl.
Druk wniosku jest również do pobrania ze strony BIP Urzędu Gminy Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=145 zakładka Urząd Gminy/Dane urzędu/Wzory dokumentów/ Referat Infrastruktury i Środowiska lub w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Terespol, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1 w Kobylanach, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z §3 ust 7 „Regulaminu” uznane będą jako koszty wymiany, koszty poniesione po 1 stycznia 2022 r.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Terespol  w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Terespol

82,428,994 unikalne wizyty