MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I PŁATNOŚCI OBSZAROWE PROW W SYTUACJI WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW SIŁY WYŻSZEJ I NADZWYCZAJNYCH OKOLICZNOŚCIDrukuj

  • 17/05/2022 15:12:41

W związku z występującymi w pasie przygranicznym działaniami służb związanymi z ochroną granicy państwa oraz wątpliwościami związanymi z deklarowaniem we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych w kampanii 2022 gruntów rolnych niespełniających kryteriów kwalifikowalności do przyznania płatności w następstwie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności Lubelski Oddział Regionalny ARiMR informuje:
1. Sposób postępowania przed złożeniem wniosku.
W przypadku gdy cała lub część działki nie spełnia kryteriów kwalifikowalności, powierzchnia niespełniająca warunków do przyznania płatności nie powinna być deklarowana we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2022.
Jednocześnie w sytuacji, gdy powierzchnia ta jest objęta zobowiązaniami wieloletnimi w ramach programu rolno-środowiskowo-klimatycznego lub działania rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, a brak możliwości użytkowania działki zgodnie z wymogami jest następstwem przypadku siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacji zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności nie ustala się kwot do zwrotu z tytułu zaniechania realizacji zobowiązań.
2. Sposób postępowania po złożeniu wniosku.
W sytuacji wystąpienia okoliczności siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2022 r. Beneficjent powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
Jeżeli rolnik do dnia wydania decyzji dostarczy dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności i zostaną one uznane przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR za stanowiące podstawę do uznania wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w zakresie:
• płatności bezpośrednich - wówczas rolnik zachowuje prawo do płatności w ramach systemów wsparcia  bezpośredniego   w   odniesieniu   do   obszarów,   które  były  użytkowane  rolniczo i kwalifikowalne do tych płatności w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności;
• programu rolno-środowiskowo-klimatycznego, ONW, rolnictwa ekologicznego, do powierzchni całej działki/ kilku działek/ lub części działki na której wystąpiła siła wyższa - wówczas płatności nie przyznaje się lub są one pomniejszane ale nie ustala się kwoty do zwrotu z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania oraz nie nakłada się kar administracyjnych.
Pojęcie siły wyższej należy rozumieć jako nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje, których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.
Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75 § 1 Kpa wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być dokumenty (np. zaświadczenie właściwego podmiotu, który może potwierdzić działanie siły wyższej), zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

70,497,411 unikalne wizyty