MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY TERESPOLDrukuj

  • 07/07/2022 15:00:40

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021 było poprzedzone:
● przedstawieniem przez Wójta Gminy Krzysztofa Iwaniuka raportu o stanie Gminy Terespol
za 2021 rok,  
● dyskusją nad raportem.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport o stanie Gminy Terespol za 2021 rok został przekazany Radzie Gminy w ustawowym terminie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Mieszkańcy Gminy Terespol nie skorzystali z możliwości wypowiedzenia się na temat raportu o stanie Gminy Terespol za 2021 rok.
Za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021 głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się -1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.
Kolejnym znaczącym punktem obrad podczas posiedzenia XXII Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021. W ramach otworzonej, przez Przewodniczącego Rady Gminy, dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2021, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego nie wniesiono żadnych pytań i uwag do ww. dokumentacji.
https://gminaterespol.pl/images/news/dsc_4313.jpgZa przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021 głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.
Po rozpatrzeniu wszystkich punktów w porządku obrad koniecznych do rozpatrzenia absolutorium radni przystąpili do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 głosowało - 11 radnych,  przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021;
● w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021;
● w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
● zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na 2022 rok;
● w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany zapisów Statutu Sołectwa Kobylany.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/7a2ae457-c2b9-483f-8594-869b60bd5a46

Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej

-  od dnia 12 maja 2022 roku do dnia 28 czerwca 2022 r.

86,239,135 unikalne wizyty