MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

KONKURS: MOJE KOBYLANY- WCZORAJ, DZISIAJ I JUTRODrukuj

  • 15/03/2011 11:40:44

Regulamin konkursu literackiego:

„Moje Kobylany- wczoraj, dzisiaj i jutro".

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Sołtys wsi Kobylany.

2. Konkurs jest inicjatywą organizatora inspirowaną przez społeczność lokalną.

3. Prace należy składać do organizatora konkursu.

II. Cele konkursu

1. Szukanie w kulturze społeczności wiejskiej inspiracji do twórczości literackiej.

2. Poszerzenie wiedzy o historii wsi Kobylany, sięganie do korzeni najwcześniejszego osadnictwa, założycieli wsi, rozwoju na przestrzeni lat oraz tego jak będzie wyglądała w przyszłości.

3. Popularyzowanie tematyki środowiskowej poprzez publikację najciekawszej pracy w Gminnym Biuletynie.

4. Prezentacja twórczości społeczności lokalnej.

5. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz doskonalenie warsztatu literackiego.

III. Udział w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców Kobylan.

2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę literacką, napisaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzalną w innych konkursach literackich.

3. Prace złożone na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Nie mogą być w żadnej mierze częścią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Prace nie spełniające tych wymogów będą dyskwalifikowane.

4. Złożenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

IV. Tematyka pracy konkursowej

1. Praca konkursowa powinna nawiązywać do tematu wiodącego, tak więc historii, tradycji, rozwoju wsi Kobylany na przestrzeni lat i jej przyszłości.

V. Forma prac konkursowych

1. Uczestnicy przygotowują prace literackie w formie dowolnej wypowiedzi pisemnej.

2. Format prac - A4.

3. Dowolna liczba stron.

4. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.

VI. Ocena prac konkursowych

1. Oceny złożonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. W skład komisji wejdą nauczyciele języka polskiego i inne powołane osoby.

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

VII. Nagrody

1. Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody pieniężne ufundowane przez Sołtysa wsi Kobylan.

2. Każdy z uczestników, którego praca będzie podlegała ocenie Komisji Konkursowej
otrzyma dyplom potwierdzający jego udział w konkursie.

VIII. Terminarz konkursu

1. Do 15.04.2011r. - termin składania prac konkursowych. Prace należy składać do  Sołtysa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Moje Kobylany - wczoraj, dzisiaj i jutro".

2. Do 27.04.2011r. - ocena prac przez Komisję Konkursową.

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas odpustu w Kobylanach w dniu Beatyfikacji Jana Pawła II.

74,431,449 unikalne wizyty