MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2018 – 2024 WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY TERESPOLDrukuj

  • 10/05/2024 12:55:57

W dniu 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Było to ostatnie posiedzenie Rady w kadencji 2018-2024, podczas którego zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka.
Udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2023 było poprzedzone:

  • przedstawieniem przez Wójta Gminy Krzysztofa Iwaniuka raportu o stanie Gminy Terespol
    za 2023 rok,
  • dyskusją nad raportem.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Raport o stanie Gminy Terespol za 2023 rok został przekazany Radzie Gminy w ustawowym terminie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Mieszkańcy Gminy Terespol nie skorzystali z możliwości wypowiedzenia się na temat raportu o stanie Gminy Terespol za 2023 rok.
Ostatnia sesja była również okazją do wręczenia okolicznościowych podziękowań dla radnych. Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk, który od 1992 roku piastował tę funkcję i nie kandydował na kolejną kadencję podziękował Wójtowi Gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi i pracownikom Urzędu za ponad 30 letnią owocną współpracę, zaangażowanie w pracę dla dobra lokalnej społeczności i sumienne i rzetelne wypełnianie swoich obowiązków. Jak podkreślił Wójt ta współpraca i rozwój gminy nie byłyby możliwy bez zgodnego i wspólnego działania Rady Gminy kierowanej przez Pana Przewodniczącego i organu wykonawczego.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2023;
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2023;
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2023;
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024;
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/2d08f02d-cadd-47c5-81d9-c71edde55edb

Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

89,514,971 unikalne wizyty