MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PODSUMOWANIE ROKU 2010Drukuj

  • 09/06/2011 09:52:43

PODSUMOWANIE ROKU 2010

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

I. URZĄD GMINY TERESPOL

1.W ROKU 2010 REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE, NIEKTóRE SĄ KONTYNUOWANE:

Lp.

Nazwa zadania

Wykonanie na

31.12.2010

1

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koroszczynie i sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracji Terespol – Koroszczyn

3.111.813,90

2

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Centrum Gminy w Kobylanach

22.570,00

3

Przebudowa wodociągu w pasie drogi nr 100820L w Kobylanach

4.148,00

4

Budowa wodociągu w Polatyczach

248,53

5

Przebudowa ul. Kolejarzy w Małaszewiczach

4.938.956,72

 

roboty dodatkowe

78.211,08

6

Budowa drogi w Krzyczewie II etap

311.862,45

7

Budowa dróg w Kobylanach na terenie "Centrum Gminy Terespol"

36.600,00

8

Budowa drogi na działce nr 460 w miejscowości Łobaczew Mały

7.471,28

9

Przebudowa drogi gminnej nr 100787L w miejscowości Samowicze 

468.229,18

10

Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 2 z drogą powiatową nr 1047L w miejscowości Kobylany

30.850,00

 

11

Budowa dróg dojazdowych do Terminali Małaszewicze Małe - Małaszewicze Duże

7.456,00

12

Budowa drogi na działce nr 138 w miejscowości Neple 

4.967,47

13

Budowa drogi na działce nr 344/2, 345/3, 345/4, 346/4 w Małaszewiczach

120,30

14

 Koszty ustawienia wiat przystankowych

(w miejsc. Małaszewicze Małe,

Małaszewicze Duże, Kobylany, Lechuty Małe, Lebiedziew, Kol. Dobratycze)

57.706,00

15

Budowa zjazdu na dz. nr 348/8 z ul. Leśnej w Małaszewiczach

8.021,00

16

Budowa budynku administracyjnego Centrum Gminy Terespol

726.972,14

17

Wykup nieruchomości

4.848,67

18

Adaptacja pomieszczeń w budynkach komunalnych na mieszkania socjalne w Krzyczewie i Neplach

27.967,04

19

Budowa szerokopasmowej  sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, Gmina Terespol

394.231,65

20

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Nadbużańskim Szlaku Rowerowym w Koroszczynie:

6.000,00

21

Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej przy Nadbużańskim Szlaku Rowerowym w Kobylanach

500,00

22

Tereny rekreacyjne i place zabaw w Bohukałach, Krzyczewie, Neplach, Kukurykach, Samowiczach,  Lechutach Dużych, Łobaczewie Dużym, Lebiedziewie, Małaszewiczach, Polatyczach, Murawcu

69.235,14

23

Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Polatyczach

7.500,00

24

Budowa przyłącza energetycznego do budynku w Michalkowie

10.207,87

25

Rozbudowa świetlicy: Małaszewicze Duże

385.536,48

 

roboty dodatkowe

45.236,32

26

Wykonanie ogrodzenia świetlic: Małaszewicze Małe, Murawiec, Kuzawka, Łobaczew  Duży

12.130,57

27

Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Samowiczach i Murawcu

15.000,00

28

Zakup tablic interaktywnych do szkół z terenu gminy Terespol

20.999,12

29

Wymiana, dobudowa lamp oświetleniowych i budowa oświetlenia w m-ciach: Kobylany, Lebiedziew, Samowicze, Małaszewicze Małe, Neple i Starzynka

482.467,66

 

 

RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE

11.298.064,57

  • Zakończono remont świetlicy w Małaszewiczach Małych – inwestycja realizowana przez GOK z udziałem środków UE;
  • OSP Neple otrzymało samochód strażacki bez udziału środków z budżetu gminy;
  • Udzielono pomocy finansowej Gminie Łaziska i Gminie Wilków na usuwanie szkód spowodowanych przez powódź;
  • Udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej.

2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  GMINY TERESPOL

Gmina Terespol jest właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 795,11 ha w tym drogi gminne zajmują pow. 288,81 ha. Wartość księgowa gruntów wynosi 2.893.331,21 zł. Gmina w swoich zasobach posiada 87 budynków – są to świetlice wiejskie, budynki OSP, mieszkania komunalne, szkoły, budynki ośrodka w Neplach oraz pozostałe budynki gospodarcze (np. budynki w Neplach przejęte od GS „SCh”).  Z zasobów gruntów stanowiących własność Gminy Terespol w wieczyste użytkowanie przekazano pow. 108,91 ha w tym na terenie WOC  102,07 ha, zaś grunty przekazane w trwały zarząd szkołom, GOPS i ZEAS stanowią pow. 6,67 ha.

Ponadto gmina jest w posiadaniu jednoosobowej spółki „EKO-BUG”, której kapitał zakładowy wynosi 3.595.956,00 zł. i dzieli się na 6.942 udziały po 518,00 zł. każdy.       

 3. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

W roku 2010 wydano  6 061 sztuk decyzji administracyjnych w tym:

- w Urzędzie Gminy – 4 366 szt.;

- w ZEAS – 126 szt.;

- w GOPS – 1 569 szt.

Rada Gminy w 2010 roku podjęła 54 Uchwały, w tym 16 w kadencji nowej Rady.

4. INFORMACJA  Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONANYCH W   2010 ROKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE GMINY TERESPOL

 Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP    4 jednostki– TYP  S 1 , i 1 jednostka  - TYP S 3 posiadają na swoim wyposażeniu :

-          samochód lekki  LUBLIN                 - 1 szt.

-          samochód operacyjny TOYOTA       - 1 szt.

-          samochód średni STAR                  - 3 szt.

-          samochód  średni RENAULT             - 1 szt.

-          samochód ciężki KAMAZ                 - 1 szt.

Jednostki OSP z terenu gminy Terespol skupiają w swoich szeregach ogółem  – 135 w tym członków: czynnych – 109  ( mężczyzn-102 , kobiety 7 ), wspierających 7, honorowych –19 

1.  Udział jednostek w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Nazwa Jednostki

Pożar  na terenie gminy

Pożar poza terenem gminy

Zdarzenia

Prace gospodarcze i

organizacyjne

Odśnieżanie

KOROSZCZYN

1

 

 

4

 

NEPLE

6

1

7

1

3

KRZYCZEW

2

 

2

 

 

BOHUKAŁY

 

 

1

 

 

ŁĘGI

 

 

 

2

 

Zdarzenia  - wypadki drogowe, usuwanie powalonych drzew, pompowanie  wody z piwnic.

Prace gospodarcze i organizacyjne - zabezpieczenie imprezy kulturalnej „Kultura bez granic” - KOBYLANY, organizacja i zabezpieczenie Powiatowych zawodów sportowo pożarniczych odbytych w miesiącu czerwcu - KOBYLANY, zabezpieczenie przy obchodach uroczystości państwowych  3–go Maja, 11 Listopada – KOROSZCZYN, utrzymanie porządku na placach przy remizo –świetlicach .     

Szkolenia – kurs podstawowy dla strażaków  zorganizowany w miesiącach styczeń – marzec 2010 r.   przeszkolono 9 strażaków z :OSP Koroszczyn 3,   OSP Krzyczew 2,OSP Bohukały 4.

W 2010 roku  pozyskano nowy samochód pożarniczy  RENAULT   dla OSP Neple, przekazano samochód pożarniczy STAR z OSP Neple dla OSP  Krzyczew, samochód  pożarniczy SKODA z Krzyczewa  przekazano dla Gminy Łomazy .

2. PRACE  REMONTOWE

- Pomalowano pomieszczenia garażowe w OSP Neple  w czynie społecznym – farba zakupiona przez Urząd Gminy.

- Pomalowano garaż, wykonano wieszaki ,wyremontowano pomieszczenie socjalne (ułożono terakotę, panele na ścianach i suficie) w OSP Koroszczyn  w czynie społecznym – materiały zakupione przez Urząd Gminy

- Wykonano trzy logo OSP i dwa napisy Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgach i Bohukałach  na budynkach remizy.

 

II. OÅšWIATA ZESPóŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKóŁ I PLACóWKI OÅšWIATOWE

Budżet oświaty wyniósł – 5.513.542,49 zł, subwencja MEN – 4.286.792,00 i dotacje – 81.838,60 zł, dołożono  ze środków własnych – 1.144.911,89 zł.

W 3-ch szkołach i ZEAS wydatki kształtowały się (procentowo w przybliżeniu) następująco:

73% - wynagrodzeń i pochodne (63,5 etatu nauczyciele, 18 et.- administracja. i obsługa; razem: 96 osób zatrudnionych);   

21% - zadania statutowe (energia, woda, olej opałowy, paliwo i naprawa autobusu, remonty bieżące, zwrot za bilety miesięczne, materiały biurowe) oraz inwestycje;

6% - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia i podręczniki oraz inne świadczenia.

W ramach usług remontowych w szkołach wykonano:

15.855,11 zł – remont podłogi na górnym holu w Szkole Podstawowej w Neplach;

26.880,00 zł – konserwacja urządzeń elektrycznych i hydraulicznych w trzech szkołach;

19.050,82 zł -  remonty bieżące i 9.246,83 – remont autobusu szkolnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

20.999,12 zł – zakup tablic interaktywnych dla trzech szkół

W ramach zadań statutowych (ważniejsze, stanowiące 57% ogółu tych wydatków):

223.164,36 zł – zwrot za bilety miesięczne i koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych;

173.959,87 zł – olej opałowy;

209.374,00 zł – odpis na ZFÅšS nauczycieli.

W 2010r. w ZEAS zakończyła się realizacja 3-letniego programu finansowanego przez PFRON pn.„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie…”, skorzystało z niego 25 dzieci niepełnosprawnych na kwotę 37.957,00 zł (ogółem w ciągu 3 lat otrzymaliśmy kwotę 87.142,00 zł).

ORLIK

Rok 2010 był pierwszym rokiem funkcjonowania boisk ORLIKA. Zatrudniono 2 animatorów sportu, koszty wynagrodzenia w połowie finansuje Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w ramach programu „Animator - Moje boisko Orlik 2012”. Na boiskach w sezonie letnim zorganizowano 7 imprez, były to turnieje i zawody sportowe (głównie piłka nożna). Na potrzeby działalności Orlika zakupiono piłki i stroje sportowe na kwotę 6.621,41 zł.

III. GMINNY OÅšRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W roku 2010 GOPS realizował swoje zadania z wykorzystaniem budżetu z zadań zleconych  gminie, własnych gminy  oraz środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Wykonanie budżetu  łącznie: 3.092.145,07 zł.

Zadania własne 1.269.758,47   zł.

Dotacja wojewody na realizację zadań   473.014,34 zł.

Åšrodki z Europejskiego Fun. Społecznego 113.086,89 zł.

Åšrodki z budżetu Gminy Terespol  683.657,24  ( tj. 22.11 % całego budżetu gops ) przeznaczone były na :

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi  48.416,43  7,08 %

Utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej  164.441,20   24,05 %

Opłaty z tyt. egzekucji komornika  157,38        0,02 %

Zasiłki celowe i okresowe + wkład własny do EFS PO KL  87.061,98    12,73 %

Dodatki mieszkaniowe  84.055,68    12,30 %

Usługi opiekuńcze  18.748,95      2,74 %

Dożywianie w stołówkach szkolnych  i pomoc na zakup żywności 64.000,00   9,36 %

Utrzymanie Ośrodka  wraz z wynagrodzeniem 216.775,62      31,72 %

W ramach zadań własnych z pomocy finansowej skorzystało 339 rodzin.

Zadania zlecone   1.822.386,60 - środki w całości pochodzące z budżetu państwa. Z tego  1.770.996,60 na świadczenia rodzinne, wypłaty funduszu alimentacyjnego oraz zatrudnienie jednego pracownika do obsługi świadczeń .

W 2010 roku z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczeń na kwotę 292.502,00 zwrotu od dłużników alimentacyjnych  wpłynęło 48.259,71 zł   to jest 16,5 % w stosunku do wypłaconych świadczeń,   z tego do budżetu gminy wpłynęło 13.851,17 zł

Z zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego korzystało 497 rodzin.

Z powodu braku waloryzacji kryterium dochodowego ( od 2004 roku ) zmniejsza się liczba osób korzystających w ramach świadczeń rodzinnych  około 50 rodzin rocznie.

Ponad to wypłacane były zasiłki z tyt. podtopień w gospodarstwach rolnych 18 zasiłków na kwotę 34.000,00 złotych.

Åšwiadczone był specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3  osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 17.390,00 zł.

IV. GMINNY OÅšRODEK  KULTURY W KOROSZCZYNIE

Dotacja przekazana przez organizatora na działalność podstawową Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 roku wyniosła 485 000,00 zł., przychody w kwocie 43 168,70 zł

1. darowizny - 12 065,00 zł,

2. opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu -  9 385,08 zł,

3. dofinansowanie  na realizację projektu pn. „Organizacja przeglądu folklorystycznego” –  21 718,62 zł projekt złożony za pośrednictwem BLGD w ramach  programu LEADER

4. inne źródła – 18 198,32 zł

Na realizację operacji pn. „Remont świetlicy w Małaszewiczach Małych z zagospodarowaniem terenu” w ramach działania PROW „Odnowa i rozwój wsi” jednostka uzyskała dotację w wysokości 172 476,00 zł  stanowiącą wkład własny. Dodatkowo na realizację operacji zaciągnięto pożyczkę od Gminy Terespol w wysokości 260 632,00 zł, stanowiącą kwotę do refundacji z UE.

Jednostka uzyskała również dotację na działalność inwestycyjną w wysokości 20 190,55 zł na realizację robót dodatkowych w ramach remontu świetlicy w Małaszewiczach Małych.

PRZYCHODY zrealizowano na kwotę 739 033,57 zł, co stanowi 68,61% planowanych przychodów ogółem.

1.Koszty działalności podstawowej Gminnego Ośrodka Kultury w wymienionym okresie wyniosły 645 492,54 zł. W skład wchodzą między innymi: wynagrodzenia, koszty związane z funkcjonowaniem GOK (media ) . remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu itd.

2.Organizacja imprez związanych z prowadzoną działalnością – 120 373,96 zł, (imprezy: 3 Maj Åšwięto Strażaka, Marsz Legionów , Dzień dziecka, Kultura bez granic itp.)

Koszty świetlic: 74 800,39 zł

  a) wydatki na doposażenie – 43 183,02 zł

  b) wydatki na utrzymanie – 31 617,37 zł

Koszty działalności inwestycyjnej w wymienionym okresie wyniosły 453 298,55 zł. Zrealizowano projekt pn. „Remont świetlicy w Małaszewiczach Małych z zagospodarowaniem terenu” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Rozliczenie finansowe będzie w roku 2011. Refundacja środków UE w wysokości 260 632,00 zł nastąpi    w roku 2011.

KOSZTY zrealizowano na kwotę 1 098 791,09 zł co stanowi 94,99% planowanych kosztów ogółem.

V. SPóŁKA Z O.O. EKO-BUG W KOBYLANACH

Przychody: stanowią  - 4828331,66 zł. wzrost o 80 % w stosunku do 2010 r.  (2678586,71 zł.)

Koszty:  - 3948672,87 zł. wzrost o 45 % w stosunku do 2010 r. (2749754,10 zł.)

Zysk netto za 2010 r.: wyniósł -727 792,05 zł.

Struktura przychodów:

1.Przychody z działalności komunalnej (gospodarka wodno - ściekowa, odpady) - 1 595 946,99 zł. tj. 33,00 % ogółu przychodów.

2.Przychody z tytułu usług utrzymania terenów zielonych, dróg, placów, konserwacja, odśnieżanie, wynajmy i dzierżawy sprzętu: - 696 048,23 zł. tj. 14,42 % ogółu przychodów.

3.Przychody z tytułu budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych: - 2 561 543,36 zł. tj. 53,05 % ogółu przychodów.

4. Przychody z tytułu sprzedaży towarów (piaski i żwiry): -166 233,36 zł. tj. 3,45 % ogółu przychodów.

Zatrudnienie utrzymywało się na poziomie 23 etatów o pracę, kilku stałych umów zlecenia (rada nadzorcza, bhp, technolog oczyszczalni ścieków, kierownik kopalni piasku). Zatrudnienie wzrastało sezonowo w związku z realizacją inwestycji i zleceń.

Zakupy inwestycyjne w 2010 roku: koparka kołowa Cattepillar, samochód ciężarowy MAN -podwozie pod kontenerowiec do wywozu odpadów, samochód ciężarowy VW Doka, urządzenia i maszyny do budowy sieci i przyłączy wodno- kanalizacyjnych - zgrzewarka doczołowa, zestaw lokalizacyjny, zabezpieczenie wykopów, maszyny i urządzenia - kosiarka HONDA, pług do odśnieżania 3300 mm, przecinarka do asfaltów i betonów z wózkiem STIHL. Wartość zakupów w 2011 r.: 427 844,65 zł.

Pozostały wypracowany w 2010 r. zysk zostanie przeznaczony na modernizację i rozbudowę składowiska odpadów w Lebiedziewie. Aktualnie na lokacie bankowej zdeponowano 300000 zł.

Struktura usług:

  1. Wywóz odpadów: 8756,3 m3 w tym między innymi 7513 szt. pojemników 1201. od mieszkańców, (wzrost o 8 %)
  2. Sprzedaż wody w gminie Terespol - 179559 m3 (na poziomie poprzedniego roku)
  3. Odbiór ścieków w gminie Terespol - 94205 m3 (wzrost o 8 %)
  4. Sprzedaż piasku – 13175t. (spadek o 654 %)
84,259,085 unikalne wizyty