MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

X SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 03/10/2011 15:00:17

X SESJA RADY GMINY TERESPOL

 

X SESJA RADY GMINY TERESPOL26 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Koroszczynie odbyła się X Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności, do którego nie wniesiono uwag.

W kolejnej części obrad zostało przeprowadzone tajne głosowanie, w wyniku którego Radni Gminy dokonali wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015 Pan Adam Sepczuk przedstawił opinię o  zgłoszonych kandydatach odczytując protokół z posiedzenia Zespołu z dnia 26 września br.

Powołany Zespół pozytywnie zaopiniował 2 kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w osobach Pawluczuk Elżbieta, Pietraszuk Jolanta Stanisława, stwierdzając, że w/w kandydaci spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, które są niezbędne w pełnieniu funkcji ławnika.

W wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2012-2015 zostali wybrani:

1. Pawluczuk Elżbieta - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

2. Pietraszuk Jolanta Stanisława - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

X SESJA RADY GMINY TERESPOLPodczas posiedzenia radni gminy podjęli  następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji
   i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na 2011 r.
 • w sprawie przystąpienia przez Gminę Terespol do projektu partnerskiego pod nazwą „Budowa systemu bezpieczeństwa transportowego w obszarze transgranicznym Polski i Białorusi”
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
  na kadencję 2012-2015.
 • w sprawie określenia zasad wniesienia udziałów do spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością „EKO-BUG", w której Gmina Terespol
  posiada 100 % udziałów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl. w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

X SESJA RADY GMINY TERESPOL

63,856,951 unikalne wizyty