MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

 • 05/06/2012 09:55:44

ABSOLUTORIUM UDZIELONE

absolutoriumW dniu 21 maja  2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyła się
XVI Sesja Rady Gminy Terespol podczas której Rada Gminy jednogłośnie udzieliła  Wójtowi Gminy Terespol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Absolutorium to najważniejsza forma kontroli sprawowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością organu wykonawczego, której przedmiotem jest ocena sposobu wykonania budżetu. Jej istotą jest ocena ustalająca czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym. Chodzi więc o ocenę realizacji zadań, które zostały określone przez organ stanowiący w uchwale budżetowej i były realizowane na podstawie upoważnień ustawowych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Rada Gminy jest obowiązana w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a następnie nie później niż do dnia 30 czerwca podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego czyli dla Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. rozpatrzyła przedłożone przez Wójta Gminy Terespol sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011  wraz  ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego oraz  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie . Po dyskusji Komisja uznała, że budżet za 2011 rok Wójt wykonał prawidłowo, rzetelnie, zgodnie z wolą Rady określoną w uchwale  budżetowej. Komisja jednogłośnie postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2011 rok i złożyć Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Podjęta Uchwała przez Komisję Rewizyjną w w/w sprawie wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, która  pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. absolutorium      

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada  Gminy w pierwszej kolejności po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opinią RIO oraz po dyskusji w ramach której nie wniesiono uwag, podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2011 r., przegłosowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, który uzyskał jednogłośność i przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012.
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.
 • w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Terespol.
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol w zakresie przeznaczania gruntów „do zalesień”.
 • ·         w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol w zakresie przeznaczenia gruntów „do zalesień”. 
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla obszaru działek nr 528/1 i 528/2 obręb Kobylany.
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, terenu „Osiedle – II Małaszewicze”.
 • ·         w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Podolanka. 
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla obszaru działki nr 250 i części działki nr 249/2 obręb Kobylany.
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, dla części miejscowości Kobylany.
 • ·         w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości  Podolanka i  Bohukały. 
 • ·         w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Terespol.
 • Złożenie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

 

Radni Gminy podczas posiedzenia  zapoznali się również, z oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Terespol w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, do której nie wnieśli uwag.

 Szczegółowe sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz teksty podjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
pod adresem www.bip.gminaterespol.pl.

64,030,887 unikalne wizyty