MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SZKOŁACH W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 03/08/2012 11:54:11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

          Dnia 31 lipca 2012r. została  zakończona  realizacja trwającego rok projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach w Gminie Terespol  nr POKL.09.01.02-06-377/10, realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

       Projektem objęto uczniów kl. I-III szkół  podstawowych naszej gminy. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Kobylanach, Szkoły Podstawowej w Małaszewiczach i Szkoły Podstawowej w Neplach na łączną  kwotę  51 250,53zł.


        Szkoły wzbogaciły się m.in. w multimedialne programy terapeutyczne z zakresu logopedii, dysleksji i dyskalkulii oraz nowoczesne zestawy ćwiczeń do pracy indywidualnej, prowadzenia obserwacji przyrody, pomoce z zakresu języka angielskiego, przyrody, matematyki, prowadzenia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, prowadzenia zajęć logopedycznych.

        Zrealizowano następujące zajęcia dydaktyczne dla uczniów i uczennic mające na celu wyrównanie braków i zmniejszenie deficytów: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (3 grupy-42 uczestników), zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (3 grupy-43 uczestników), gimnastykę  korekcyjną  dla dzieci z wadami postawy (2 grupy- 21 uczestników), zajęcia logopedyczne dla dzieci z  zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy- 25 uczestników) oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego (2 grupy-31 uczestników), zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z przyrody (2grupy-31 uczestników), zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki (1grupa-15 uczestników). Koszt  realizacji zajęć to 40 200,00 zł.


Założone rezultaty twarde i miękkie projektu zostały osiągnięte. Oto efekty szczegółowe:

      W wyniku ukończenia udziału uczniów w zajęciach realizowanych w ramach programu wzrosła wiedza i umiejętności z zakresu:

 •  tempa  czytania, technik czytania, 
 •  rozumienia treści czytanego tekstu;  
 • poprawnego pisania i samodzielnego redagowania krótkich tekstów,
 • podstawowej wiedzy matematycznej,  
 •  wykonywania podstawowych działań matematycznych,
 •  logicznego myślenia, 
 •  posługiwania się liczbami  w  praktyce,
 •  przyjmowania prawidłowej postawy ciała, dbałości o nią,   
 •  prawidłowej artykulacji głosek, poprawnej wymowy,
 •  rozumienia  tekstów w  języku angielskim,
 •  praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie,  
 • dbania o  środowisko przyrodnicze.

 Wartość  dodana projektu:

 • świadczenie usług edukacyjnych w zakresie wyrównania deficytów oraz  rozwoju uzdolnień  i zainteresowań nie byłoby możliwe bez wsparcia EFS. Uczniowie mają ograniczony dostęp do tych usług w miejscu zamieszkania, a ich sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z nich w innych ośrodkach,
 • zdobycie nowych doświadczeń  przez nauczycieli  w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • wzrost stopnia świadomości w zakresie równości szans  płci wśród nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców,  
 • rozszerzenie lokalnego rynku usług  edukacyjnych.


74,607,926 unikalne wizyty