MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KOLEKTORY SŁONECZNE W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 06/08/2012 14:08:34

W dniu 23 lipca 2012 r. Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę Nr XVIII/110/12 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energię słoneczną. Dotacja udzielona będzie na zakup i montaż kolektorów słonecznych w wysokości do 70% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż:

 • 2 000 zł – w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • 1 000 zł – na jeden lokal mieszkaniowy w budynkach wielorodzinnych.

        O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się  osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Terespol. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zamieszkałych. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów finansowych na wykonanie przedsięwzięcia.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć w pierwszej kolejności wniosek. Wniosek o udzielenie dotacji  można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Terespol :  www.bip.gminaterespol.pl / zakładka: wzory dokumentów/Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej/ wniosek o dotację na kolektory słoneczne lub osobiście w Urzędzie Gminy Terespol, pok. nr 5.

Po podpisaniu umowy o dotację i wykonaniu przedsięwzięcia nastąpi rozliczenie dotacji. W tym celu Beneficjent składa wniosek do Wójta Gminy Terespol o wypłatę dotacji wraz z następującymi załącznikami :

 • kopia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zrealizowanego przedsięwzięcia;
 • kserokopia protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia;
 • informacja o wykorzystaniu dotychczasowych środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia, którego dotyczy refundacja;
 • faktury/rachunki dokumentujące poniesione wydatki w celu realizacji przedsięwzięcia;
 • kserokopia atestów zamontowanych urządzeń.

Po sprawdzeniu przez Urząd poprawności dokumentów następuje wypłata przyznanej dotacji na wskazane przez Beneficjenta konto bankowe.

W 2012 r. wnioski zainteresowani mogą składać w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały                 tj. do 21 września. W latach następnych wnioski zainteresowani składają do Wójta Gminy Terespol do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego.

Na rynku można spotkać się z bogatą ofertą kolektorów słonecznych. Mając na uwadze zminimalizowanie kosztów zakupu i montażu oraz przyszłej eksploatacji, rekomendujemy montowanie kolektorów słonecznych próżniowych z zintegrowanym zasobnikiem wody ( kolektor sezonowy). Technologia w/w kolektora polega na bezpośrednim grzaniu wody, a nie jak w przypadku tradycyjnych kolektorów słonecznych czynnika grzewczego. Jest to możliwe dzięki rurze próżniowej, która poprzez wymiennik ciepła przekazuje energię cieplną z promieni słonecznych  bezpośrednio do zainstalowanego powyżej zasobnika wodnego.

Zasobnik wodny posiada izolację termiczną o grubości 55 mm. Są dostępne w następujących wersjach:

 • zasobnik 50l + 5 rur próżniowych
 • zasobnik 135l + 15 rur próżniowych
 • zasobnik 270l + 30 rur próżniowych.

Szacunkowy koszt kolektorów z zasobnikiem 135l wraz z kosztami transportu – ok. 3 000 zł. Kolektor próżniowy z zasobnikiem o poj. 135 l został zamontowany i jest użytkowany przez spółkę komunalną Eko-Bug sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7. Zainteresowani zakupem tego typu kolektora słonecznego mogą udać się do Eko-Bugu celem zapoznania się z montażem i z opiniami użytkownika dotyczącymi eksploatacji.

82,050,231 unikalne wizyty