MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

Z PRAC RADY GMINY …Drukuj

 • 16/01/2013 07:44:56

28 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Terespol.

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu XXI Sesji :

 •  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Terespol.
 • w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, łańcucha Wójta Gminy, łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy, dzwonka Przewodniczącego Rady Gminy i pieczęci Gminy Terespol.
 • w sprawie podziału Gminy Terespol na obwody głosowania.
 • w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylany.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy/2012, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

74,620,269 unikalne wizyty