MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMIDrukuj

  • 13/03/2013 08:52:43

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI DOT. ZMIANY SIEDZIBY WŁADZ GMINY TERESPOL TJ. WóJTA GMINY I RADY GMINY.

 KONSULTACJE  NIE DOTYCZĄ SIEDZIBY URZĘDU GMINY, KTóRY OD 15 KWIETNIA BĘDZIE MIEÅšCIŁ SIĘ W  NOWYM BUDYNKU POD ADRESEM: PLAC RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1, KOBYLANY, 21-540 MAŁASZEWICZE.

 

Podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji jest  Uchwała Nr XXII/145/13 Rady Gminy Terespol z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 1040.

  1.  Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 15.03.2013 r. do 25.03.2013 r. 
  2. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców Gminy Terespol odpowiedzi na pytanie o treści: Czy jest Pani/Pan za zmianą siedziby władz Gminy Terespol z Terespola na siedzibę w Kobylanach? za pośrednictwem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do uchwały  poprzez zakreślenie w formularzu konsultacyjnym znakiem „X” rubryki „popieram”, albo „jestem przeciw”, albo „wstrzymuję się” i złożenie podpisu.
  3. Opieczętowane formularze konsultacji, wyłożone będą:
  • w szkołach, przedszkolu, Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnym Ośrodku Kultury, w sekretariacie Urzędu Gminy Terespol;
  • na zebraniach z mieszkańcami;
  • zamieszczone na stronie internetowej www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.
      4. Udzielenie odpowiedzi na pytanie i złożenie podpisu będzie możliwe również w 
        trakcie wyznaczonych dyżurów pracowników Urzędu Gminy w poszczególnych
        miejscowościach wg. następującego harmonogramu

Data

Czas dyżuru

Miejscowość

 

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Łęgi – świetlica wiejska w Łęgach

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Bohukały – świetlica wiejska w Bohukałach

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Krzyczew – remizo świetlica w Krzyczewie

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Neple, Starzynka – remizo świetlica w Neplach

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Kuzawka – świetlica wiejska w Kuzawce

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Samowicze, Kukuryki - Åšwietlica wiejska w Samowiczach

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Lechuty Małe –lokal nr 10  ( mieszkanie sołtysa)

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Łobaczew Duży, Lechuty Duże  – świetlica wiejska w Łobaczewie Dużym

18 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Łobaczew Mały – świetlica wiejska w Łobaczewie Małym

19 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Murawiec, Żuki – świetlica wiejska w Murawcu

19 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Michalków  – świetlica wiejska w Michalkowie

19 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Kołpin Ogrodniki –lokal nr 19  ( mieszkanie sołtysa)

19 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Podolanka, Zastawek – Åšwietlica wiejska w Zastawku

19 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Lebiedziew, Dobratycze Kolonia – świetlica wiejska w Lebiedziewie

19 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Polatycze – świetlica wiejska w Polatyczach

20 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Małaszewicze – Åšwietlica wiejska w Małaszewiczach

20 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Małaszewicze Małe – świetlica wiejska w Małaszewiczach Małych

20 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Małaszewicze Duże – świetlica wiejska w Małaszewiczach Dużych

20 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Kobylany – Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

20 marca 2013r.

od 17.00 do 20.00

Koroszczyn – Gminny Ośrodek Kultury 

 Ponadto formularz będzie wyłożony

przez cały czas trwania konsultacji w następujących instytucjach:

Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie

– poniedziałek – piątek - godz. 8.00 - 18.00, sobota godz.10.00 - 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Koroszczynie

- wtorek i czwartek -  godz. 13.00 - 18.00

Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach ( sekretariat)

– poniedziałek – piątek – godz. 8.00 – 14.00

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach ( sekretariat)

– poniedziałek – piątek – godz. 7.30 – 15.30

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach ( sekretariat)

– poniedziałek – piątek – godz. 8.00 – 15.00

Szkoła im. J.U. Niemcewicza w Neplach (gabinet dyrektora)

– poniedziałek – piątek – godz. 8.00 – 15.00

Urząd Gminy Terespol ( sekretariat)

– poniedziałek – piątek – godz. 7.30 – 15.30

        5. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są wyłącznie mieszkańcy gminy Terespol.
      6. Wyniki konsultacji w podziale na sołectwa, zostaną ustalone i ujęte w zestawieniu z uwzględnieniem: liczby osób uprawnionych do głosowania, liczby osób które wzięły udział w konsultacjach, liczby oddanych głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się. 
       7.  Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów Gminy.

WZóR FORMULARZA KONSULTACYJNEGO W SPRAWIE ZMIANY SIEDZIBY WŁADZ GMINY TERESPOL


Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Popieram

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

Podpis*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*składając podpis wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany siedziby władz Gminy Terespol

WóJT GMINY TERESPOL

86,402,721 unikalne wizyty