MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

STYPENDIA SZKOLNEDrukuj

  • 08/08/2013 11:59:06

                       WYPRAWKA SZKOLNA 2013/14

1. Dofinansowaniem na zakup podręczników  są objęci uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/2014 będą uczęszczali:

  • będą uczęszczali do klasy I,  II, III, V szkoły podstawowej,
  • będą uczęszczali do klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej,
  • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną (niepełnosprawności wymieniono w pkt. 3).

Pomoc przysługuje:

1)uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza 539,00 zł netto  (kryterium dochodowe zapisane w ustawie  o świadczeniach rodzinnych);

2)uczniom klas II-III, V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej  pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456,00 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Do wniosku rodzic/ prawny opiekun dziecka  dołącza zaświadczenie o wysokości  dochodów. Zaświadczenia powinny  dotyczyć dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.                                              

2. Ponadto w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (ubóstwo, rodzina niepełna, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) dofinansowanie może przysługiwać również uczniom klas I-III, V szkoły podstawowej, kl. II szkoły ponadgimnazjalnej pochodzącym z rodzin nie spełniających tego kryterium, na podstawie decyzji dyrektora szkoły. W takim przypadku  do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie.                                                               

3.W przypadku ucznia niepełnosprawnego (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, upośledzeni w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z nich jest niepełnoprawność wymieniona wcześniej) pomocą objęci są wszyscy uczniowie bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie dokumentujemy wysokości uzyskiwanego dochodu.

4. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:                                                

  • kl. I - III - do kwoty 225,00 zł,
  • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325,00 zł,
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390,00 zł,
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące, technikum) - do kwoty 445,00 zł.
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770,00 zł w szkole podstawowej, do 607,00 zł w gimnazjum.

Podstawą wypłaty dofinansowana jest udokumentowanie zakupu podręczników (rachunek, faktura).

5.Druki wniosków są dostępne w sekretariatach szkół. Wnioski należy składać w szkole, do której aktualnie uczęszcza dziecko w terminie do dnia  31.08.2013r.   

82,427,307 unikalne wizyty