MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

  • 08/08/2013 12:43:00

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
podające do publicznej wiadomości rozporządzenie Nr 2
Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.

             Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn.zm.) ogłasza się, co następuje:
ROZPORZĄDZENIE NR 2 
 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia  7  sierpnia 2013 r.w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: bialskiego, m. Biała Podlaska, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, m. Chełm.
§ 2. Obszar wymieniony w § 1 oznacza się w następujący sposób „Obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń",
§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:
1)    prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
2)    wywożenia tusz oraz skór odstrzelonych dzików bez otrzymania potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;
3)    wyprowadzania zwłok padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez wcześniejszego zgłoszenia padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;
4)    uboju świń na użytek własny, stosownie do § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r.,                  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370),
§ 4.  Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:
1) dostarczanie  odstrzelonych   dzików  wraz  z  patrochami  i   narogami wyłącznie do położonych na obszarze wskazanym w § 1:
a)  punktów skupu dziczyzny;
b) innych zakładów nadzorowanych przez organy inspekcji Weterynaryjnej, w których mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;
2)    zbieranie i zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1—33) przez podmiot skupujący lub przetrzymujący odstrzelone dziki;
3)    przekazywanie do powiatowego lekarza weterynarii informacji o padłych dzikach;
4)    wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stale utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
5)    trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;
6)    bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;
7)    z zastrzeżeniem § 6, zaopatrywanie wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub upoważnionego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r.  Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:
a)    nazwę organu wydającego świadectwo,
b)    numer świadectwa,
c)    liczbę świń,
d)    numery identyfikacyjne świń,
e)    pochodzenie świń,
f)    miejsca przeznaczenia świń,
f)    środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,
h)  poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                     o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
i)   informację o występowaniu choroby Aujeszky'ego w stadzie pochodzenia świń,
j)   datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii.
8)    zabezpieczanie pasz przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
9)    przechowywanie przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca przeznaczenia zwierząt przez okres 3 lat kopii  świadectw zdrowia, o których mowa w § 4 pkt 7;
10)  pobieranie   próbek   do   badań   w   kierunku   wykrycia   afrykańskiego pomoru świń przez powiatowego lekarza weterynarii w przypadku:
a)    zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta - 20%, warchlaki - 10%, tuczniki -5%;
b)    każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b;
c)    padłych dzików.
§ 5. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.
2. Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
§ 6. Åšwiadectwa zdrowia, o których mowa w § 4 pkt 7, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń (Dz. U. z 2012 r. poz. 1440.).
§ 7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

wz. Wojewody Lubelskiego
Marian Starownik
Wicewojewoda

89,669,360 unikalne wizyty