MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

OSTATNIE POSIEDZENIE RADY GMINY TERESPOL W KADENCJI 2010-2014Drukuj

  • 14/11/2014 12:10:41

Ostatnie posiedzenie  XXXIV Sesji Rady Gminy Terespol w kadencji 2010-2014  miało miejsce w dniu 7 listopada  2014 r. w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach. Obradom  przewodniczył  Pan Mieczysław Romaniuk.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności obejmujące zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Terespol.  Następnie zgodnie  z przyjętym porządkiem obrad radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Terespol
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2015 r.
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Terespol w 2015 r.
  • w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty, w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso
  • w sprawie nadawania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol
  • w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol
  • w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
  • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej

Ostatnia Sesja Rady Gminy Terespol 2010-2014 była okazją do podsumowania kadencji, jak również chwilą do złożenia wzajemnych podziękowań za udaną współpracę na rzecz rozwoju gminy.

W ramach podsumowania Radni Gminy, Radni Powiatu Bialskiego, pracownicy funkcyjni  Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół, otrzymali z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady okolicznościowe podziękowania.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

ALBUM ZDJĘĆ

74,607,945 unikalne wizyty