LOGO FE

Gmina Terespol realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prirytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Cel:     Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego do kształcenia zdalnego. Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu na odległość.

Planowane efekty: Wsparciem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe w gminie tj. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach, Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach i Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach. W ramach projektu zakupiono 21 laptopów z oprogramowaniem, z czego 16 przeznaczono dla uczniów i 5 dla nauczycieli. Szkoła Podstawowa w Kobylanach otrzymała 8 laptopów, wszystkie przeznaczone dla uczniów z rodzin posiadających 3 i więcej dzieci; Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach otrzymała 8 laptopów, z czego 3 trafią do nauczycieli i 5 do uczniów z rodzin 3+; Szkoła Podstawowa w Neplach otrzymała 5 laptopów: 2 dla nauczycieli i 3 dla rodzin wielodzietnych. W efekcie, uczniowie i nauczyciele, którzy mieli trudności w realizacji nauki zdalnej z powodu braku sprzętu, z chwilą otrzymania laptopów uzyskują możliwość kształcenia na odległość. Sprzęt trafił do szkół w dniu 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 54 994,38 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 54 994,38 zł.