„Szansa na lepsze jutro”

Projekt systemowy „Szansa na lepsze jutro” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt obejmuje działania z zakresu polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy. Ponadto ma na celu podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie do wejścia na rynek pracy i integracji.
Umowa na realizację projektu została zawarta na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. Åšrodki na finansowanie w formie dotacji rozwojowej przyznawane są corocznie i rozliczane każdego roku kalendarzowego.
 
 
2008
2009
2010
2011
całkowita wartość projektu
 -
130 854,54 zł
163 846,00 zł
dotacja rozwojowa
117 114,81 zł
146 642,17 zł
wkład własny
 - 13 739,73 zł 17 203,83 zł
 
Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych,
w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby z tej grupy stanowią największy odsetek korzystających z pomocy naszego Ośrodka.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i aktywizacji społecznej uczestników. Staramy się, aby nasze działania przyniosły rezultaty w postaci wyzwolenia indywidualnej aktywności, poczucia odpowiedzialności, odzyskania wiary we własne możliwości, a co za tym idzie przywrócenia poczucia własnej wartości. Zwiększenie efektywności poszukiwania pracy oraz rozszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych ma na celu poprawę funkcjonowania jednostki na gruncie zawodowym, rodzinnym i lokalnym. Całokształt poczynań ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Bezrobocie prowadzi do obniżenia standardu życia, wywołuje stres, gorszą samoocenę, bierność, sprzyja izolacji społecznej. Wpływa na wzrost konfliktów w rodzinie i innych grupach społecznych, prowadzi do narastania zjawisk patologii. Często bezrobocie rodzi trudności
z organizowaniem i wykorzystywaniem własnego czasu.
W związku z kumulacją problemów istnieje konieczność zaoferowania wszechstronnego wsparcia. Jest to najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno - zawodowej. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu służą uaktywnieniu sił i możliwości uczestników projektu tak, aby chcieli i umieli sami radzić sobie z trudnościami, przełamywać bariery utrudniające powrót na rynek pracy i aktywne życie w społeczności lokalnej.
Z oferty wsparcia w ramach projektu mogą korzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni (równość szans). Przestrzeganie zasady równości szans wiąże się z zapobieganiem wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Realizując projekt Ośrodek jest bowiem zobligowany do uwzględniania problematyki równości szans.
 
Efekty naszych działań:
 
 
działania i rodzaj szkoleń/kursów
 
2008
 
2009
 
2010
 
2011
 
ilość osób
ilość osób objętych kontraktem socjalnym
12
7
16
 
koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu
-
-
2
 
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe udzielane przez psychologa
12
7
16
 
warsztaty z zakresu  doradztwa zawodowego
12
7
16
 
kurs prawa jazdy kat. B
-
5
-
 
zajęcia z terapeutą uzależnień
-
7
-
 
szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna
-
7
-
 
kurs/szkolenie Grafika komputerowa z tworzeniem stron www
-
-
1
 
kurs/szkolenie Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci
6
 
-
-
 
kurs/szkolenie Wizaż i makijaż
-
-
5
 
kurs/szkolenie Fryzjer
-
-
1
 
kurs/szkolenie Florystyka - bukieciarstwo
-
-
7
 
kurs/szkolenie Obsługa kas fiskalnych
-
-
10
 
kurs/szkolenie Opiekunka osób starszych
-
 
2
 
-
 
 
 
kurs/szkolenie „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i wózków jezdniowych podnośnikowych”
  6
  -
 -
 
kurs/szkolenie „Spawanie elektryczne elektrodą otuloną i w osłonie dwutlenku węgla metodą MAG”
 
-
 
 -
 
2
 
 
 
Kompleksowe działania obejmujące różne formy wsparcia przyczyniły się do zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu. Z coraz większym zaangażowaniem włączają się
w zajęcia organizowane przez Ośrodek. Realizacja projektu i podejmowane działania na rzecz integracji społeczności lokalnej wpływają również na zmianę postrzegania wizerunku Ośrodka. Åšrodki z Europejskiego Funduszu Społecznego inwestujemy w człowieka i jego rozwój w różnych obszarach - edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym i społecznym. Uczestnicy projektu nabywają lub zwiększają swoje kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy, nawiązują nowe znajomości, integrują się ze środowiskiem lokalnym.
Realizacja projektu zaowocowała również rozwojem zawodowym osób realizujących projekt, nabyciem wiedzy i doświadczenia, lepszym poznaniem klientów i ich problemów, bardziej otwartymi relacjami, współpracą z innymi specjalistami, możliwością zapewnienia uczestnikom kompleksowego wsparcia.
Dzięki funduszom unijnym możliwe było zatrudnienie dodatkowego pracownika oraz wyposażenie jego miejsca pracy. Ponadto skorzystano z możliwości doposażenia Gminnego Ośrodka Pomocy w Terespolu w sprzęt komputerowy, telefon, aparat fotograficzny oraz szafę na dokumenty i biurko.
 
 
Nasza kronika

kurs koparko-ładowarki:
 
 
 
kurs obsługi kasy fiskalnej:
 
 
 
kurs wizażu:
 
 
kurs florystyczny:
 
 
 
 
 
 
 
 
spotkanie integracyjne w Bialcomie w Białej Podlaskiej: