MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

REALIZACJA PROJEKTU „PRZEBUDOWA ULICY KOLEJARZY W MAŁASZEWICZACH”Drukuj


2010.04.20


Podpisanie umowy z Inspektorem nadzoru inżynieryjnego nad budową oświetlenia ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach, wyłonionego w przetargu nieograniczonym.
Inspektor nadzoru – Zenon Szołuch – Biała Podlaska.


2010.04.29


Podpisanie umowy na wykonanie oświetlenia ul. Kolejarzy w Małaszewiczach, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
Wykonawca – INSTALATORSTWO  ELEKTRYCZNE  Piotr Olszanowski Biała Podlaska.
Protokólarne przekazanie placu budowy.


2010.04.30


Rzeczowe rozpoczęcie realizacji budowy oświetlenia ulicznego.


2010.05.04


Podpisanie umowy z Inspektorem nadzoru inżynieryjnego nad przebudową ulicy Kolejarzy, wyłonionego w przetargu nieograniczonym.
Inspektor nadzoru – Eugeniusz Celiński – Klonownica Duża 86.

2010.05.07


Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
Wykonawca P.P.H-U. Marian Wojtiuk , 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót drogowych do PINB w Białej Podlaskiej i WINB w  Lublinie.


2010.05.11

 


Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Małaszewiczach - spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami Małaszewicz, na którym zapoznano zebranych z zamierzeniami i terminami realizacji zadań tj. budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy ulicy Kolejarzy oraz budowy infrastruktury sanitarnej.
W zebraniu oprócz Wójta uczestniczyli Wykonawcy poszczególnych zadań, inspektorzy nadzoru,  pracownicy Urzędu Gminy oraz społeczeństwo Małaszewicz.
Na zakończenie spotkania  Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk przekazał protokólarnie Wykonawcy Marianowi Wojtiukowi plac budowy.

 


2010.05.20

Ustawiono dwie tablice informacyjne promujące realizację projektu z udziałem funduszy europejskich.


2010.05.28

Przystąpiono do wykonywania robót rozbiórkowych  tj.  rozbiórka chodnika z płytek betonowych, wycinka drzew  i  krzaków z terenu budowy.

2010.05.31

W siedzibie Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Rady Budowy Nr 1, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy poszczgólnych zadań oraz Inżynierowie nadzoru. Na posiedzeniu omówiono m.in. zasady bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań, współpracę między poszczególnymi Wykonawcami, harmonogramy realizacji. Wykonawca robót drogowych kontynuuje roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew.

2010.06.08


Rada Budowy Nr 2  rozpoczęła swoją pracę od wizyty na placu budowy, gdzie stwierdzono:
- prowadzone są prace przy wycince drzew w km. ok. 1+200 do 2+255;
- rozbiórka chodników i usuwanie humusu w km. od 0+000 do km. 1+000; rozpoczęto
- roboty drogowe tj. ustawianie krawężników przy jezdni po stronie prawej.


2010.06.09


Na plac budowy weszły kolejne firmy tj. I.E. Biała Podlaska – Wykonawca robót elektrycznych – rozpoczęto układanie kabli energetycznych dla zasilania lamp oświetleniowych;  BESTEL Bydgoszcz – firma która wygrała przetarg na zabezpieczenie i przebudowę kabli telekomunikacyjnych TP SA i PKP – prace rozpoczęto od lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego i robót ziemnych.2010.06.16Roboty drogowe – na kolejnych metrach ustawiane są krawężniki po stronie prawej,od km. 0+000 rozpoczęto wykonywanie warstwy odsączającej pod chodnik, do km. 2+255,4 wycięto drzewa oraz do km.0+800 wykonano roboty rozbiórkowe.
Firma I.E. Biała Podl. wykonała ułożenie kabla dla oświetlenia ulicznego,
przystąpiono do ustawiania fundamentów i słupów oświetleniowych.
Firma BESTEL kontynuuje prace przy zabezpieczeniu i przebudowie sieci
telekomunikacyjnych. Dotychczas wykonano ok. 70% zakresu prac.
Spółka z o.o. Eko – Bug Kobylany przystąpiła do wykonywania przecisków pod
jezdnią dla sieci wod. kan. w miejscach gdzie występuje kolizja z przebudowywaną
ulicą.
2010.06.16

Roboty drogowe – w dniu dzisiejszym Wykonawca rozpoczął układanie kostki betonowej na chodniku po stronie północnej ulicy Kolejarzy. Kontynuowane są prace przy ustawianiu krawężnika , obrzeży oraz podbudowy pod chodnik.Roboty elektryczne – 13 szt. nowowybudowanych stanowisk oświetleniowych już rozświetla mroki na ulicy Kolejarzy. Kontynuowane są prace przy kolejnym etapie ustawiania słupów oświetleniowych. Umowny termin zakończenia prac nie jest zagrożony.


Roboty telekomunikacyjne – wykonano wszystkie prace budowlano – montażowe. Wykonywane są prace wykończeniowe.
Roboty sanitarne – prowadzone są w miejscu kolizji z przyszłą ścieżką rowerową i chodnikiem. Wykonano główne przeciski pod ulicą i wjazdami. Układane są rury w wykopach.
2010.07.06Roboty drogowe – wykonano roboty rozbiórkowe w 100%, ułożono chodnik z kostki brukowej betonowej w ok. 60%, wykonano jeden parking dla samochodów osobowych, zakończono ustawianie krawężnika po stonie lewej , oraz wykonano w
całości nasyp pod chodnik. Wykonano przepust w km. 2+250. Prowadzone są prace przy ustawianiu opornika i wykonywaniu chodnika oraz parkingów.Roboty elektryczne – zakończono wszystkie prace montażowe wraz z demontażem starych opraw. Ulica Kolejarzy oświetlona jest nowymi latarniami, które są bardziej estetyczne i zużywają mniej energii.Roboty telekomunikacyjne – zakończono wszystkie prace przewidziane umową. Trwają prace przy wykonaniu dokumentacji powykonawczej. Roboty sanitarne – wykonano 30% wykopów pod rurociągi po stronie południowej ulicy Kolejarzy. Układane są rury w wykopach i sprawdzanie szczelności rurociągów. Z uwagi na istnienie wiele różnorakich kabli podziemnych, niezainwentaryzowanych, bądź niewłaściwie zainwentryzowanych, prace przy ykonywaniu wykopów są bardzo utrudnione, a tym samym spowolnione.


2010.07.20Roboty drogowe – do dnia dzisiejszego wykonano:
- chodnik z kostki brukowej po stronie lewej ulicy Kolejarzy w 100%,
- od km. 1+134 do km. 1+350 po stronie lewej ustawiono opornik drogowy,
- ułożono płyty na przejeździe kolejowym w km. 0+810,
- w km. 0+210 do km. 0+325 wykonano podbudowę pod nawierzchnię parkingów,
- od km. 0+030 do km. 0+320 po stronie prawej wykonano nasyp, ustawiono obrzeża, wykonano podbudowę i rozpoczęto układanie kostki na ścieżce rowerowej i chodniku.
Roboty elektryczne i telekomunikacyjne – trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji odbiorowej.

Roboty sanitarne - dnia 22 lipca zostanie przeprowadzona próba szczelności odcinka rurociągu do węzła przy b. przedszkolu i w przypadku pozytywnego wyniku rozpocznie się zasypywanie wykopów. Wykonano dwa przeciski pod ulicą Kolejarzy obok torów PKP.2010.08.03

Roboty drogowe w tym:

- wykonano parkingi na samochody osobowe na wysokości bloków mieszkalnych nr  2 i 4 tj. km 0+210 do km. 0+325,
- ułożono kostkę brukową na ścieżce rowerowej i chodniku po stronie prawej ulicy od km. 0+030 do km. 0+320,
- ustawiono krawężnik i opornik drogowy do km. 1+000 po stronie prawej ulicy.
- ustawiono opornik drogowy od km. 1+350 do km. 1+950,


Roboty elektryczne – zakończono i odebrano inwestycję.

Roboty telekomunikacyjne - zakończono i odebrano inwestycję.

Roboty sanitarne - wykonano rurociąg wodociągowy od początku zadania tj. od zabudowań p. Żaluka do ul. Wiejskiej i rurociąg kanalizacyjny od ul. Słonecznej do ul. Wiejskiej. Odcinek sieci wod.kan. po wykonanej pozytywnej próbie ciśnieniowej został zasypany. Wykonywany jest dalszy odcinek sieci wod.kan. do przecisków pod torem PKP.2010.08.17


Roboty drogowe w tym:
- ścieżka rowerowa z chodnikiem i parkingami do km. 0+460,
- do km. 0+ 590 wykonano podbudowę pod ścieżkę rowerową z chodnikiem,
- ustawiono opornik drogowy po stronie lewej do km. 2+120,
- na odcinku od km. 2+182 do km. 2+255,4 wykonano podbudowę w ½ szerokości pod jezdnię KR 3,
- ustawiono opornik drogowy po stronie prawej do km. 1+370,

- wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (miejscowo) do km. 0+810,


- trwają prace przygotowawcze do wykonania warstwy profilującej od km. 0+000 do km.  0+810.


Roboty sanitarne w tym:
- wykonano i odebrano odcinek sieci do przejazdu PKP,
- wykonywany jest przecisk pod torem PKP oraz sieć na wysokości PSP.


2010.08.31


Roboty drogowe w tym:
- wykonano warstwę profilującą z betonu asfaltowego na odcinku od km. 0+000 do km. 0+810,
- ułozono tkaninę hatelit i warstwę wyrównawczą z betonoasfaltu na odcinku do km. 0+590,
- wykonano warstwę profilującą z betonoasfaltu na odcinku od km. 0+810 do km. 2+182,
- wykonano podbudowę betonową na odcinku KR3 wraz z poszerzeniem jezdni tj. km. 2+182 do km. 2+225,4,
- ustawiono krawężniki i oporniki drogowe do km. 2+225,4,
- przygotowano objazd pojazdów na czas układania masy betonoasfaltu na jezdni

2010.09.14

 
Roboty drogowe w tym:
- ułożono warstwę wiążącą z betonoasfaltu  na odcinku od km. 0+810 do km. 2+255,4,
- wykonano warstwę ścieralną jezdni od km. 0+000 do km. 1+200,
- wykonano ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem do km. 0+840 (cały zakres ścieżki),
- wykonano parkingi na odcinku do km. 0+650

2010.09.20


Roboty drogowe w tym:
- wykonano nawierzchnię ścieralną na całym odcinku tj. do km. 2+255,4,
- wykonano nawierzchnię na przejazdach kolejowych


Wykonywane jest:
- utwardzenia poboczy,
- zjazdy,
- parkingi
- ciąg pieszo – jezdny od km. 0+840
- zieleń ( profilowanie, humusowanie, sianie trawy)


2010.09.28

Roboty drogowe w tym:kolejarzy1
- ciąg pieszo – jezdny do km. 1+700,
- oznakowanie poziome do km. 1+150,
- zieleń do km. 0+650,


Wykonywane jest:
- parking w km. 0+800,
- ciąg pieszo – jezdny od km. 1+700 do km. 2+255,4
        
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
2010.11.09

Roboty drogowe w tym:
- ciąg pieszo – jezdny km. 1+700 do km. 1+830 i od km. 2+000 do km. 2+255,4,
- parking w km. 0+800,
- zjazdy w km. 1+206, 1+233, 1+248, 1+285, 1+319, 1+344, 1+380 i 1+464,
- humusowanie poboczy do km. 1+040
 
 
 
  
       
 
W trakcie realizacji:
- ciąg pieszo – jezdny długości 170 mb (końcowy odcinek),
- zjazdy w km. 1+570, 1+627, 1+738 i 1+832,4 - ostatnie z zakresu,
- humusowanie poboczy od km. 1+040
  
    
    
      
 
 
 
2010.11.23

Wykonano:
- roboty drogowe na odcinku  km. 0+000 do km. 2+255,4

Do zakończenia I etapu przebudowy ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach pozostało wykonanie oznakowania pionowego oraz ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. barier ochronnych.   

W dniu 11 listopada dokonano symbolicznego przekazania do użytkowania  odcinka ulicy Kolejarzy od km. 0+000 do km. 2+255,4. 
2010.11.30

Wykonano oznakowanie pionowe oraz ustawiono bariery ochronne według dokumentacji.
2011.04.18

Przystąpiono do realizacji drugiego etapu przebudowy ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach tj. roboty ziemne – zdjęcie humusu i wykonanie warstwy odsączającej pod ciąg pieszo – jezdny km. 2+255,4 do km. 2+842,0.


 
2011.05.18

Do dnia dzisiejszrgo wykonano:
- roboty ziemne – nasyp pod ciąg pieszo-jezdny w 70%,
- ustawiono opornik drogowy na długości 600,00 mb co stanowi ok. 22%


        
 
         
2011.05.31

Wykonano nasyp pod ciąg pieszo – jezdny w 100%;ustawiono opornik drogowy na długości 900 mb.
W następnej kolejności wykonywane będzie:
- kontynuacja układania opornika drogowego,
- rozpoczęcie wbudowywania obrzeży na ciągu pieszo – jezdnym,
- ustawiania krawężników na zjazdach i budowa zjazdów.
   
Pobieranie próbek podbudowy betonowej.
  
2011.06.14 
Ustawiono opornik betonowy na całym odcinku jezdni.
   
Przebudowa ul. Kolejarzy
  
   
Ustawiane są obrzeża betonowe na ciągu pieszo – jezdnym.
  
Przebudowa ul. Kolejarzy  

2011.06.30

 
Ustawiono obrzeża betonowe na ciągu pieszo – jezdnym w ok. 80% oraz wykonano podbudowę betonową na długości ustawionych obrzeży. Wykonywane są zjazdy – ustawiane krawężniki  i wykonywana podbudowa betonowa.
2011.07.08

Ułożono kostkę betonową  na odcinku km 2+60 do km. 2+840.
Ustawiono krawężniki na wjazdach.

 

 

 

 

 

 

 

2011.08.01


Układana jest kostka betonowa na ostatnim  odcinku (ok. 80 m)  ciągu pieszo – jezdnego.


2011.08.10

Wykonano ciąg pieszo – jezdny w 100%.
Ułożono krawężniki na wjazdach w 100%.
Wykonano przepust w km. 2+840 – bez ścianek czołowych.
2011.08.18

Wykonano ścianki czołowe przepustu.

Wykonano profilowanie i zagęszczenie skarp i poboczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2011.09.07

Kolejarzy

Wykonano warstwę wiążącą na ostatnim odcinku drogi.

Wykonano humusowanie z obsianiem trawą skarp i poboczy.

Trwają prace przygotowawcze do ułożenia warstwy ścieralnej na ostatnim odcinku tj. od km. 2+255,4 do km. 2+842

Kolejarzy
2011.09.20

Ułożono warstwę ścieralną z masy mineralno– asfaltowej na ostatnim odcinku ulicy Kolejarzy tj. od km. 2+255,4 do km. 2+842. Tym samym zakończono przebudowę jezdni na całym odcinku.
Trwają prace wykończeniowe:
- ustawianie oznakowania pionowego, wykonywanie oznakowania poziomego, profilowanie skarp i poboczy.


2011.10.10

Zgodnie z umową Wykonawca projektu pn. „Przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach” zgłosił gotowość  inwestycji do odbioru końcowego. W dniu dzisiejszym Komisja odbiorowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy dokonała odbioru końcowego w/w zadania. Jak widać na załączonych zdjęciach  efekt końcowy został osiągnięty.                                         
Zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego osiągnięto zakładane wskaźniki produktu:
1.Długość przebudowanych dróg - 2,84 km.
2.Długość wybudowanych ścieżek rowerowych - 0,81 km.
3.Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych    - 2,00 km.
4.Liczba  nowych punktów oświetleniowych - 44,00 szt.   
Ponadto uzyskano skrócenie czasu przejazdu na tym odcinku drogi o 2,79 min. oraz została zwiększona nośność drogi do 100 kN/oś.
W ramach inwestycji wykonano również chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 1943,62 m, ciąg pieszo -  rowerowy z kostki brukowej betonowej o  długości 2005,0 m, parkingi dla samochodów osobowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1484,0 m2 i 113 miejscami postojowymi, ustawiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne) o długości 188,0 m., utwardzono pobocza  o powierzchni 1307,0 m2 , wykonano 2 071 m2 zjazdów, oznakowanie pinowe i poziome.
Przebudowa tej drogi, poza poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, skróceniem czasu przejazdu pojazdów mechanicznych, zmniejszeniem emisji spalin i hałasu do środowiska, w bezpośredni sposób poprawi atrakcyjność inwestycyjną województwa, zintensyfikuje działalność gospodarczą funkcjonujących firm, a także w bardzo istotny sposób usprawni obsługę terminali przeładunkowych, firm spedycyjnych przez służby ratunkowe, ochrony i służby graniczne.
Tym samym osiągnięto zakładane cele:
a)  strategiczny tj:
zrównoważony rozwój Gminy Terespol poprzez poprawę warunków do prowadzeni  działalności gospodarczej oraz polepszenie warunków życia i pracy mieszkańców.
Większa dostępność komunikacyjna Małaszewicz, portu PKP Małaszewicze, firm spedycyjnych oraz całego regionu lubelskiego ożywi rozwój gospodarczy gminy, powiatu i województwa, przez co zmniejszy bezrobocie, a w konsekwencji zwiększy spójność społeczno-gospodarczą regionu.
 
b) pośredni tj:
- poprawa warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy, - rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie warunków dla rozwoju     
  przedsiębiorstw dzięki zwiększonej dostępności terenów pod inwestycje - rozwój zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania
- zapobieżenie marginalizacji społeczności lokalnej (poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej, lokalnych jednostek oświatowych, do obszarów atrakcyjnych turystycznie),
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy oraz wzrost liczby turystów odwiedzających gminę
- ochrona środowiska naturalnego.

c) bezpośredni tj.
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy (połączenie z drogą powiatową), usprawnienie komunikacji pomiędzy portem PKP Małaszewicze, firmami spedycyjnymi a krajowym układem transportowym,
- usprawnienie dojazdu do największego skupiska ludności w gminie - miejscowości Małaszewicze,
- poprawienie dojazdu dla straży pożarnej w sytuacjach pożaru oraz zapewnienie możliwości ewakuacji ludności w przypadku zdarzeń ekstremalnych,
- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (oświetlenie, chodnik,ścieżka rowerowa, ciąg pieszo – rowerowy, parkingi, oznakowanie poziome drogi),
- rozwój przedsiębiorczości w rejonie portu PKP Małaszewicze,
- poprawa jakości użytkowania (odwodnienie korony drogi oraz utwardzenie poboczy, przebudowa i utwardzenie zjazdów),
- zmniejszenie emisji szkodliwych składników spalin,
- usprawnienie komunikacji wewnątrz gminy.
90,854,137 unikalne wizyty