MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Październik 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

NOWY SKARBNIK W GMINIEDrukuj

 • 06/04/2018 14:12:39

XXII Sesja Rady Gminy Terespol, odbyła się 22 marca 2018 r. Jednym z kluczowych punktów, które znalazły się w porządku obrad było odwołanie i pożegnanie, odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy Terespol – Pani Wiesławy Szymańskiej i powołanie na stanowisko Skarbnika Pani Edyty Maruda.

Pani Wiesława Szymańska w dniu 14 marca 2018 r. złożyła do Wójta Gminy Terespol wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 26 kwietnia 2018 r. w związku z przejściem na emeryturę. W związku z tym faktem, Wójt zgodnie z ustawowym obowiązkiem wystąpił do Rady z wnioskiem o odwołanie dotychczasowego Skarbnika i powołanie nowego. Rada Gminy biorąc pod uwagę wnioski złożone przez Wójta Gminy, z dniem 26 kwietnia 2018 r. odwołała Wiesławę Szymańską ze stanowiska Skarbnika Gminy.

Pani Wiesława Szymańska pracowała na rzecz samorządu Terespol ponad 40 lat, od 1977 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Terespol zajmując stanowiska urzędnicze, a od 1990 roku została powołana na Skarbnika Miasta i Gminy Terespol. Po rozdziale jednostki samorządowej na Miasto Terespol i Gminę Terespol od 1992 roku zajmowała stanowisko Skarbnika Gminy Terespol.Wiesława SzymańskaOdwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy z pełnionej funkcji obyło się w miłej atmosferze. Było wiele podziękowań, kwiatów, które składali przewodniczący rady, wójt, kierownicy jednostek oświatowych.
Rada Gminy Terespol w kolejnym punkcie obrad podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 kwietnia 2018 r. Pani Edyty Maruda na stanowisko Skarbnika Gminy Terespol.

Pani Edyta Maruda zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Terespol od 2004 roku początkowo w Referacie organizacyjnym i spraw społecznych, a od 2006 w Referacie finansowo -podatkowym na stanowisku inspektora ds. planowania i sprawozdawczości.Edyta Maruda Pani Edyta Maruda jest osobą młodą i ambitną. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, oraz certyfikat księgowego.

Realizując porządek obrad Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok, do którego nie wniosła uwag.

W końcowej części posiedzenia Sesji Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego złożyło pisemną skargę do Przewodniczącego Rady Gminy na zachowanie radnego Łukasza Draguna (tekst skargi).

Podczas posiedzenia Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

- w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

- w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

- w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.

- w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.

- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Terespol.

- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Terespol.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.

- w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol.

- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.

- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Terespol na lata 2009-2032”.

- w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2018.

- w sprawie podziału gminy Terespol na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.

- w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

- w sprawie podziału Gminy Terespol na obwody głosowania.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

CYKL SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓWDrukuj

 • 29/03/2018 14:31:09
/images/news/powiat_bialski2014.jpgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podjął się organizacji konferencji i cyklu szkoleń dla rolników pt. “Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”. Konferencja otwierająca projekt odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Białej Podlaskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 23/03/2018 14:46:10

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

PRACE NA LINII KOLEJOWEJ SIEDLCE - TERESPOLDrukuj

 • 23/03/2018 10:51:19

PRACE NA LINII KOLEJOWEJ SIEDLCE - TERESPOL

PRACE NA LINII KOLEJOWEJ SIEDLCE - TERESPOL

60 DNI DO SYCYLIIDrukuj

 • 22/03/2018 14:30:37

60 DNI DO SYCYLII

STANOWISKO ZARZĄDU ZGWRP W SPRAWIE ASF W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ ROLNIKÓWDrukuj

 • 20/03/2018 10:52:54

Stanowisko w sprawie sposobu kwalifikacji skutków następstw choroby zakaźnej zwierząt ASF w zakresie uprawnień rolników do odszkodowań i rekompensat.

Obecna regulacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz.1855) zwanej „ustawą" w przypadku chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich ASF przewiduje dwie ścieżki działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się i zwalczaniu chorób zakaźnych.
Pierwsza ścieżka polega na wydaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji nakazującej zabicie chorych, zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub chorobę, albo zwierząt z gatunku wrażliwych na choroby oraz wypłacie stosownego odszkodowania.
Druga ścieżka to wprowadzenie i realizacja programu bioasekuracji.
Rozporządzenie zawierające „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018" (Dz.U. z 2017 r. poz. 1378) wprowadzono w większości gmin w obszarze zagrożenia, z dniem 15 lipca 2017 r. Program umożliwia rolnikom, oprócz odszkodowania, staranie się o środki rekompensujące zmiany profilu produkcji, czyli likwidację stada i przerwę w produkcji.
Z uzyskanych informacji od rolników wynika, że w sytuacji obowiązywania ww. programu Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmował indywidualne decyzje o wybiciu stad trzody z zastosowanie środków, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W konsekwencji wiele gospodarstw nie otrzymało rekompensat za przerwę w produkcji trzody tylko dlatego, że wydano i wykonano decyzję z tego innego trybu likwidacji stad, niż z art. 57 e ust. 4 ustawy.
W takich okolicznościach (nakazu zabicia stada) wystąpiła nierówność w przyznawaniu rekompensat wyrażająca się odmową ich przyznania tym rolnikom, którzy w oparciu o program mieli uprawnienie je otrzymać, ale w związku z decyzją z pierwszej ścieżki, zostali tych rekompensat pozbawieni. Takie działania spowodowały niezadowolenie i rozgoryczenie rolników działających w zaufaniu do organów Państwa. A to z kolei rodzi pytanie, czy właściwie przekazano rolnikom informacje w zakresie uprawnień do rekompensat, czy prawidłowo były stosowane przepisy ustawy, które przewidują (art. 57 e ust 8), że - o ile w drodze decyzji nakazano i wykonano wybicie zwierząt chorych czy też zdrowych - to nie wydaje się decyzji w ramach programu. Konsekwencją byłoby więc uznanie, że bez względu na podstawę decyzji o zabiciu stada, rolnik jest uprawniony do rekompensaty z budżetu państwa za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, których dotyczył ten zakaz.
Postulujemy wyjaśnienie odmowy wypłaty rekompensat pomimo bezspornego faktu nakazu zabicia stada w obszarze zagrożeniem ASF.


Warszawa 14.03.2018 r.

BEZPRAWNE UŻYWANIE SYMBOLI GMINY TERESPOLDrukuj

 • 15/03/2018 13:36:39

herbW związku z coraz częstszym wykorzystywaniem oraz modyfikowaniem herbu gminy Terespol na stronach i profilach internetowych przez osoby podmioty  nieuprawnione, zwracamy się  o zaprzestanie tego rodzaju działań, usunięcia herbu lub jego zmodyfikowanych elementów,  w przeciwnym razie gmina będzie zmuszona do podjęcia kroków prawnych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Korzystają też z ochrony przed ich bezprawnym wykorzystywaniem.

Herb Gminy Terespol oraz pozostałe insygnia został ustanowiony Uchwałą Nr XXI/138/12 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2012 roku. Zgodnie z § 9 w/w uchwały symbole, o których mowa w § 1 uchwały, stanowią własność Gminy Terespol i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

Herbu oraz symboli, wymienionych w uchwale, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych na podstawie zgody organu wykonawczego gminy. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

Zgodnie z obowiązującym prawem herb, a także logo (logotyp) służą indywidualizacji jednostki samorządu terytorialnego i przyczyniają się do jej rozpoznawalności. Herb natomiast nawiązuje do historii i tradycji, a logo do współczesności.

W razie bezprawnego wykorzystania lokalnych symboli, np. herbu czy logo, jednostka samorządu terytorialnego może żądać zaniechania bezprawnych naruszeń. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują bowiem zarówno prawa podmiotowe służące ochronie jej dóbr osobistych, jak i prawa będące wytworem twórczej działalności człowieka (np. utwory, znaki towarowe), czyli tzw. prawa na dobrach niematerialnych.

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem ochrony swojego herbu jednostka samorządowa może domagać się na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo autorskie) oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, co uprawnia do zastosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego osób prawnych, o ile ustawy samorządowe nie zawierają odmiennych regulacji. W razie zatem naruszenia dóbr osobistych jednostki samorządu terytorialnego przysługują jej takie same środki ochronne jak osobie fizycznej.

Herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste. Takie stanowisko zajął  Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2003 r. (sygn. akt I CKN 100/01) stwierdził, że znak symbolizujący osobę prawną (więc także herb) „jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste osoby prawnej".

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że na podstawie art. 24 w zw. z art. 43 kodeksu cywilnego w przypadku używania jej herbu przez inny podmiot gmina może żądać zaprzestania tego działania, usunięcia jego skutków, zadośćuczynienia pieniężnego, zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 kodeksu cywilnego) bądź odszkodowania na zasadach ogólnych. Również na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednostka samorządu terytorialnego może dochodzić zaprzestania korzystania z jej herbu (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1). Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

AKTUALNE INFORMACJE DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W ZWIĄZKU Z ASFDrukuj

ZAPROSZENIE NA XXII SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 14/03/2018 12:03:14

/images/zaproszenie_sesja_2017.jpg

Zaproszenie na posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Terespol,
która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 13.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 34.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

W GMINIE TERESPOL ŚWIĘTOWANO DZIEŃ SOŁTYSADrukuj

 • 13/03/2018 12:07:00

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 13/03/2018 08:09:28

Kliknij aby powiększyćW niedzielę 11 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się niezwykła uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Kobiet. Zebrane w tym szczególnym dniu Panie przywitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Wójt Gminy Terespol oraz Przewodniczący Rady Gminy, składając najserdeczniejsze życzenia. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

Zaproszenie na spotkanieDrukuj

 • 12/03/2018 13:15:00

Ogłoszenie o spotkaniu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 09/03/2018 13:32:45

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

POLICJA: ZNALEZIONE PIENIĄDZEDrukuj

 • 06/03/2018 09:17:39

Komisariat policji w Terespolu jest w posiadaniu znalezionego w dniu 12 grudnia 2017 r. na parkingu przed sklepem Rossman przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu pieniędzy w baknotach. Właściciela w/w pieniędzy pomimo podjętych w tym kierunku czynności dotychczas nie ustalono. Kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr (83) 3756226.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 05/03/2018 14:13:53

Kliknij aby powiększyćNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony w Polsce od 2011 roku. Jest okazją do przypomnienia całemu społeczeństwu o bohaterach antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

53,167,464 unikalne wizyty