MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

DZIEŃ KOBIETDrukuj

 • 08/03/2024 07:52:22

DZIEŃ KOBIET

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 05/03/2024 11:17:29

W niedzielę 3 lutego 2024r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbyło się niecodzienne spotkanie - uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia, 65-lecia i 70-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

>>> Galeria zdjęć <<<

Złote Gody tego dnia świętowało 6 par. Państwo Barbara i Kazimierz Karmasz z Łęg, Helena i Zygmunt Krzysztofowicz z Łęg, Anna i Józef Mareccy z Małaszewicz, Eugenia i Jan Markowscy z Koroszczyna, Teresa i Albert Nowak z Małaszewicz Dużych, Danuta i Tadeusz Wasyluk z Nepli.Czytaj więcej

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 01/03/2024 15:11:27

„ISKRY NIEPODLEGŁEJ” W GMINIE TERESPOL!Drukuj

 • 01/03/2024 11:23:55

„ISKRY NIEPODLEGŁEJ” W GMINIE TERESPOL!

Wójt Gminy Terespol serdecznie zaprasza w dniach 13-15 marca 2024 r. do udziału
w niezwykłym wydarzeniu historycznym jakim są „Iskry Niepodległej”.

Iskry Niepodległej to 20 minutowy nowoczesny spektakl edukacyjny umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, która może podróżować po całej Polsce. Za pomocą nowoczesnych technologii wizualnych są prezentowane fakty i postacie tworzące niesamowitą opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty. To historie wybitnych Polek i Polaków, których cechą wspólną była chęć zmieniania świata i przekuwanie potencjału na działanie.

Multimedialna  naczepa ekspozycyjna  zaparkuje na placu przed Urzędem Gminy w Kobylanach.

Spektakl będzie można obejrzeć w dniach:

13 marca 2024 r.        od godz. 9.00 do 13.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 14.00 do 17.00        osoby indywidualne *

14 marca 2024 r.       od godz. 9.00 do 13.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 14.00 do 17.00        osoby indywidualne *

15 marca 2024 r.       od godz. 9.00 do 12.00          szkoły z terenu Gminy Terespol

                                    od godz. 13.00 do 15.00        osoby indywidualne *

*Dla osób indywidualnych seanse odbywają się co pół godziny, maksymalna liczba osób podczas seansu - 20.

Zwiedzanie mobilnej wystawy jest całkowicie bezpłatne!

W trakcie wydarzenia „Iskry Niepodległej”, serdecznie zapraszamy na bezpłatne kino historyczne VR w ramach Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”, które znajdować się będzie na parterze budynku Urzędu Gminy Terespol. Zakładając specjalne gogle i słuchawki widzowie będą mieli okazję do spotkania z ciekawymi postaciami z polskiej historii.

Zapraszamy na bezpłatne seanse!

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 83 411 20 11 oraz 83 411 20 51.

Zapraszamy do dołączenia w wydarzeniu: https://fb.me/e/2SzR4fMcn

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWADrukuj

 • 29/02/2024 10:10:02

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.  
Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
Dochody Funduszu będą stanowić:

 • wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące
 • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Do wpłat na Fundusz zobowiązane są podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego powinna być ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. Więcej informacji dotyczących składania deklaracji oraz dokonywania wpłat na Fundusz znajdą Państwo w zakładce Podmioty zobowiązane do wpłat.

Więcej informacji o Funduszu Ochrony Rolnictwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

Program RemontujeMY - Програми RemontujeMYDrukuj

 • 27/02/2024 13:14:32

Program RemontujeMY jest formą wspierania osób przybyłych z Ukrainy, będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej, realizowaną przez Fundację Habitat for Humanity Poland.

Program polega na przyznawaniu dotacji osobom, które samodzielnie zrealizują działania remontowe w swoich domach. Wymaga on wyłożenia własnych środków finansowych, które następnie zostaną zrefundowane przez Habitat Poland.

 • Nabór 1/2024 jest przeznaczony dla osób, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022 w związku z wybuchem wojny na terenie tego kraju.
 • Mogą one ubiegać się o przyznanie dotacji (w formie refundacji poniesionych wydatków) w wysokości do 7000 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania, które wynajmują lub zakup wyposażenia.
 • O dotację mogą też ubiegać polscy właściciele tych mieszkań (Właściciel i Zamieszkujący sami ustalają kto z nich będzie składał wniosek).

Regulamin Naboru Wniosków o Dofinansowanie nr 1/2024: https://habitat.pl/files/remontujemy/Regulamin_RemontujeMY_2.pdf

Link do formularza: https://ee.kobotoolbox.org/single/NQCAaDbB?returnUrl=https://habitat.pl/remontujemy-formularz/ 

Termin złożenia wniosku do 28 lutego 2024 r. jednak jeżeli liczba wniosków przekroczy 200 może zostać skrócony.

Informacja o wynikach naboru do 13 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje na stronie: https://habitat.pl/remontujemy/

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIMDrukuj

 • 27/02/2024 12:45:30
 • 216 czytań

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA

NPP opis usługi:
a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym;
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NPP nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

MEDIACJA opis usługi:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:
- rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
- przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać:
NPP/Mediacja: Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Mediacja: druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Forma zapisu: Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście.

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

WSPARCIE FINANSOWE DLA GKS TWIERDZA KOBYLANYDrukuj

 • 27/02/2024 12:21:39

22 lutego br. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się podpisanie umowy na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu w 2024 r.
W postępowaniu konkursowym zostały złożone dwa wnioski, z czego jeden nie spełniał wymogów formalnych konkursu. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych projektów Komisja Konkursowa wystąpiła do Wójta Gminy Terespol o przyznanie dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu Twierdza Kobylany w wysokości 160.000 zł na zadanie - promocja sportu, współzawodnictwa sportowego i aktywnego trybu życia poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna.
Gminny Klub Sportowy Twierdza Kobylany powstał w 2021 r. Główną działalnością klubu jest wsparcie i rozwój sportu na terenie gminy Terespol poprzez prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w dyscyplinie piłka nożna. Od 2023 r. klub liczy 4 drużyny w różnych przedziałach wiekowych: Żak, Młodzik, Junior oraz Seniorzy klasa A. Młodzieżowe drużyny skupiają 72 zawodników, natomiast drużyna seniorska 31 zawodników, mecze ligowe rozgrywane są w soboty i w niedziele. Kadrę trenuje trzech licencjonowanych trenerów, którzy prowadzą zajęcia dwa razy w tygodniu.

WS. WSPÓLNOT GRUNTOWYCHDrukuj

 • 22/02/2024 14:34:53

Kobylany, dnia 22 luty 2024r.

Szanowni mieszkańcy Gminy Terespol oraz udziałowcy wspólnot gruntowych!!
W ostatnim czasie w artykułach prasowych oraz w mediach społecznościowych pojawiało się wiele, nie do końca prawdziwych informacji dotyczących wspólnot gruntowych.
Wspólnoty gruntowe to relikt przeszłości z okresu zaborów. Cel wspólnot gruntowych sprowadzał się do korzystania przez określonych mieszkańców ze wspólnego gruntu. Aktualnie idea ta zupełnie utraciła sens, zaś ze wspólnotami gruntowymi gminy borykają się do dziś. Trudno określić liczbę udziałowców, bo rośnie, gdy dziedziczą kolejne osoby.
Do 2013r. we wszystkich wspólnotach gruntowych położonych na terenie Gminy Terespol były jedynie wydane decyzje wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej w sprawie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową oraz decyzje zatwierdzające wykaz osób uprawnionych do udziału. Podkreślić należy, iż listy te pochodziły z lat 60-cyh XX wieku. Poza tymi dokumentami żadna ze wspólnot nie miała zaktualizowanych list udziałowców, w większości wspólnot nie odbywały się zebrania, zaś po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie było wydanych decyzji administracyjnych zatwierdzających Statuty. Do tego momentu żadna ze wspólnot nie posiadała uregulowanych spraw formalnych, co uniemożliwiało prowadzenie bieżącej działalności i związanych z tym pozyskiwaniu środków finansowych przez wspólnoty.
Aby pomóc wspólnotom gruntowym w reaktywacji ich działalności Urząd Gminy Terespol zlecił zewnętrznej firmie aktualizację list udziałowców. Czynności te polegały na odnalezieniu dokumentów z kilkudziesięciu lat i uaktualnieniu osób na listach udziałowców. Firma ta wykonała ogromną pracę i zaktualizowała listy osób uprawionych do udziału we wspólnotach gruntowych. Dopiero te listy dały możliwość wystąpienia do Staroty Bialskiego o wydanie decyzji administracyjnych przyznającej Gminie Terespol udziały Skarbu Państwa. Dokumenty te pozwoliły również na wznowienie działalności wspólnot gruntowych na terenie całej gminy, a także na wybory nowych zarządów, komisji rewizyjnych, zatwierdzenie nowych Statutów. Opisane wyżej działania dotyczą również Wspólnoty Gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały. Także ta wspólnota może obecnie funkcjonować wyłącznie dzięki opisanym wyżej staraniom podjętym przez Urząd Gminy Terespol. Podkreślić bowiem trzeba, że wspólnota ta otrzymała od Gminy Terespol dokumenty pozwalające na wznowienie działalności, a także w konsekwencji na uzyskiwanie korzyści finansowych, którymi dziś dysponuje. Gmina Terespol nigdy nie czerpała jak również nie oczekuje żadnych korzyści ze wspólnot gruntowych.
Za nieprawdziwe uznać należy informacje o „bałaganie współtworzonym przez urzędników” we Wspólnocie Gruntowej we wsi Murawiec Żuki. Sprawa sądowa, o której mowa w artkule prasowym, dotyczy wyłącznie indywidualnego sporu pomiędzy zarządem wspólnoty gruntowej a jednym z jej udziałowców. Gmina Terespol nie była stroną tego procesu, jak również w żaden inny sposób nie brała udziału w sprawie sądowej i nie była także powiadamiana przez Sąd Okręgowy w Lubienie o tym sporze.
Reasumując, gdyby nie starania podjęte przez Urząd Gminy Terespol aby uporządkować formalne kwestie wspólnot gruntowych, żadna ze wspólnot położonych na terenie gminy, dziś by nie funkcjonowała i nie czerpała korzyści związanych z jej działalnością, uzyskiwanych m.in. z dzierżaw gruntów należących do wspólnot.
Jeśli istnieje jakaś potrzeba pomocy udziałowcom wspólnot gruntowych zapraszam do Urzędu Gminy Terespol.
Magdalena Szymańska –Chmiel
Pełnomocnik Gminy Terespol

INFORMACJA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA W LUBLINIEDrukuj

 • 21/02/2024 14:22:50

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od towarów i usług.
Pierwsze składanie deklaracji i pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane za I kwartał 2024 r.

Ulotka informacyjna - plik pdf

CZYSTE SOŁECTWO – ZAPRASZAMY DO KONKURSUDrukuj

 • 21/02/2024 14:19:06

CZYSTE SOŁECTWO – ZAPRASZAMY DO KONKURSU

Ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.
Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją. Za każdą zebraną tonę elektroodpadów sołectwo otrzymuje 400 zł na przedpłaconej karcie płatniczej, którą może płacić wszędzie! Sołectwa, które skorzystały już z karty w poprzednim roku wiedzą jak wygodne jest to rozwiązanie.
Wiedząc jak ważne jest dodatkowe finansowanie w 2024 gwarantowane są nagrody dla sołectw, które zbiorą najwięcej elektroodpadów w wysokości:

 • I miejsce – 8.000 zł
 • II miejsce – 5.000 zł
 • III miejsce – 3.000 zł
 • IV miejsce – 2.000 zł
 • V miejsce – 1.000 zł

Zbiórka elektroodpadów trwa do końca roku – 31.12.2024 ! Wszystkie zlecenia zgłoszone do tego czasu wezmą udział w walce o powyższe nagrody!
W tym roku jest również NOWOŚĆ – dodatkowych 5 nagród specjalnych nie związanych ze zbiórką! Nagrody w wysokości 1.000 PLN przeznaczone dla 5 sołectw, które przeprowadzą akcję ekologiczną wśród mieszkańców. Akcja może być związana ze zbiórką elektroodpadów, ale nie musi – może być czysto edukacyjna o tematyce ekologicznej w szerokim znaczeniu. To od pomysłowości zależy jakie to będzie działanie. Liczymy na wspaniałe akcje integrujące lokalną społeczność oraz przyczyniające się do ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu.
Wszystkie szczegóły tegorocznej akcji wraz z zasadami przyznania nagród zawarte są w regulaminie oraz dostępne na stronie projektu www.czystesolectwo.pl

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH O NAGRODĘ MAŁŻONKI PREZYDENTA RPDrukuj

 • 21/02/2024 11:14:47

Właśnie ruszyła IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Polski. Nadrzędnym celem konkursu jest przedstawienie szerszemu gronu osób wieloaspektowej działalności KGW oraz ich roli – społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich podejmując swoje działania prospołeczne przyczyniają się do aktywizacji lokalnej społeczności, tworzenia silnych ludzkich więzi oraz inicjowania postaw przedsiębiorczych wśród kobiet. Działania Kół popularyzują wśród społeczeństwa kulturowe tradycje regionalne – kulinarne, rękodzielnicze jak również szeroko pojęty folklor. Dzięki nim kolejne pokolenia młodych osób są zainteresowane twórczością ludową oraz tradycyjnymi wartościami. Idea konkursu przyświeca tym celom, gdyż ma za zadanie promowanie KGW i ich inicjatyw na rzecz swoich ,,małych ojczyzn”.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać wyłącznie bezpośrednio Koła Gospodyń Wiejskich wysyłając najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. na pocztę elektroniczną konkurs.KGW@prezydent.pl następujące dokumenty:

– poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową według wzoru określonego w Regulaminie,

– potwierdzenie wpisu Koła do rejestru prowadzonego przez ARiMR,

– krótki amatorski materiał audiowizualny przygotowany i nagrany przez Koło, promujący działalność Koła i trwający nie dłużej niż 120 minut.

Konkurs dzieli się na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. Koła które uzyskają, w ramach każdego województwa, największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych zostaną zakwalifikowane do II etapu polegającego na zaprezentowaniu specjałów kuchni regionalnej oraz przedstawieniu inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowej. Etap centralny odbędzie się na przełomie czerwca/lipca br.

Dla laureatów konkursu poza dyplomami, wyróżnieniami i okolicznościowymi statuetkami są przewidziane następujące nagrody pieniężne:

– 10 tys. zł brutto – za zajęcie I miejsca,

– 6 tys. zł brutto – II miejsce,

– 4 tys. zł brutto – III miejsce.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu 2024 r. podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Poniżej link do szczegółów konkursu: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iv-edycja

ROZBUDOWA DROGI DO OSIEDLA ZASTAWEKDrukuj

 • 15/02/2024 11:43:09

W dniu 15 lutego 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn: Rozbudowa drogi do osiedla Zastawek, którego Wykonawcą jest Konsorcjum firm: PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk i PPHU TRANSBET Wojtiuk sp. jawna, z Białej Podlaskiej. Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 1 179 923,97 zł. Termin wykonania w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.
Gmina Terespol na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 w wysokości 60 % wartości inwestycji.
Zakres robót obejmuje wykonanie drogi gminnej nr 121 051 L (od skrzyżowania z drogą gminną nr 121 092 L do osiedla w Zastawku) o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 759 m i szerokości jezdni 2 x 2,5 m wraz z wykonaniem zjazdów na posesje. W ramach zadania wybudowany zostanie także kanał technologiczny.

PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGODrukuj

 • 12/02/2024 14:55:35

PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie

10 lutego br., przy pomniku Niepodległości w Koroszczynie odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koroszczyn. W uroczystości udział wziął m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2020 – 2023, Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Sebastian Skuza, kapelani ks. kan. Mirosław Krupski i ks. Sławomir Harasimiuk, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk, wójt gminy Krzysztof Iwaniuk, zastępca wójta Bogdan Daniluk, sekretarz gminy Danuta Wowczeniuk, radna Powiatu Bialskiego Elżbieta Iwaniuk, dowódca JRG PSP w Małaszewiczach Szymon Semeniuk, przedstawiciele pozostałych jednostek OSP z terenu gminy, radny Janusz Semeniuk, sołtys wsi Mirosław Jankowski, KGW Koroszczyn oraz mieszkańcy.
Podczas uroczystości, druhowie wręczyli upominki i podziękowania osobom, które przyczyniły się do zakupu nowego samochodu. Po uroczystym poświęceniu, odbyła się prezentacja pojazdu.
Samochód został sfinansowany z udziałem środków budżetu państwa i gminy Terespol. 18 lipca 2023r. Wójt Gminy Terespol zwrócił się z prośbą do Wojewody Lubelskiego o wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa wydatków budżetu o kwotę 750 000,00 zł dla Gminy Terespol na zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie. Decyzją z dnia 04.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 z upoważnienia Ministra Finansów Sekretarz Stanu Sebastian Skuza wprowadził do budżetu środki w wysokości 750 000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Terespol na zakup wnioskowanego samochodu. Uchwałą nr XXIX/294/23 Rada Gmina Terespol w dniu 9 sierpnia 2023r. również zabezpieczyła w budżecie gminy 750 000 zł jako wymagany wkład własny. 23 sierpnia 2023r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie Umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2023 na dofinansowanie w/w zadania. W dniu 1 września 2023 r. ogłoszono przetarg na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Koroszczynie. 19 października 2023 r. podpisano umowę na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Koroszczynie z firmą Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza Kielce, za kwotę 1 459 887,00 zł.
Ostatecznie zakup samochodu został zrealizowany za kwotę 1 459 887, 00 zł z dotacją Wojewody Lubelskiego w kwocie 729 943,50 zł i dotacją Gminy Terespol w kwocie 729 943,50 zł.
OSP Koroszczyn położona jest pomiędzy WOC Małaszewicze, suchym portem i terminalem Koroszczyn w odległości ok. 4 km. Samochód ratowniczo-gaśniczy jest dla jednostki najistotniejszym wyposażeniem mającym wpływ na jej skuteczność działań oraz możliwości operacyjne. Obecny pojazd należący do OSP Koroszczyn to wysłużony 40 letni samochód, który ze względu na swój wiek coraz trudniej utrzymać w pełnej gotowości. Ustępuje on również nowszym pojazdom ze względów technologicznych co wpływa na mniej efektywną możliwość niesienia pomocy. Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i gmin sąsiednich poprzez możliwość udzielania szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w gminie Terespol zarówno mieszkańców, ich mienia jak i całego dziedzictwa przyrodniczego.

Galeria zdjęć:

KOMUNIKATDrukuj

 • 12/02/2024 13:39:57

KOMUNIKAT
Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

Z uwagi na istniejące realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zaleca się:
- ograniczenie przebywania w pobliżu siedlisk ptaków, zwłaszcza
w pobliżu zbiorników wodnych,
- w przypadku znalezienia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, nie należy ich dotykać,
- po każdym kontakcie z dzikim ptactwem niezwłocznie umyć ręce mydłem lub innym detergentem pod bieżącą wodą a jeśli nie jest to możliwe, zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
- każdy przypadek znalezienia martwych ptaków lub sprawiających wrażenie chorych, należy jak najszybciej zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, wójta, burmistrza, starosty, Straży Miejskiej, Policji.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

89,653,085 unikalne wizyty