MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

III TURNIEJ TENISA w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 31/08/2022 14:03:32

III TURNIEJ TENISA w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Terespol

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU W KOBYLANACH W GODZINACH NOCNYCHDrukuj

 • 31/08/2022 13:40:48

UwagaW załączeniu zawiadomienie o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu w związku z zamknięciem przejazdu na drodze gminnej Kobylany-Zastawek na skrzyżowaniu z przejazdem kolejowym w dniach 06/07.09.2022 r. i 07/08.09.2022 r. w godz. nocnych 21.00-6.00. 20.00-6.00.

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o zmianie godzin zamknięcia drogi

DODATEK WĘGLOWYDrukuj

 • 31/08/2022 11:43:27

(Informacje ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska)

 Skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania


Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:
• osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
lub
• osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

W celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie pojęcia wspólnego gospodarowania, spośród wielu przykładów wyjaśnień na gruncie orzecznictwa sądów, można przytoczyć fragment jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego określającego definicję wspólnego gospodarowania:

„Wspólnie gospodarować oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się różne elementy, jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.”(I OSK 1483/16).

 

Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.
W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych. Wobec tego wydaje się niezasadne aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.

 

Weryfikacja danych zawartych we wniosku


Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
Należy wskazać, że weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego i dążąc do ustalenia stanu faktycznego, należy kierować się wszystkimi informacjami które znajdują się w zasobach gminy. Rozpatrując wniosek o dodatek gmina może brać pod uwagę m.in. informacje zebrane w wyniku:
• dodatków osłonowych;
• świadczeń socjalnych np. zasiłków stałych, okresowych, świadczeń 500+;
• deklaracji dotyczących wywozu odpadów;
• innych dostępnych dokumentów np. dokumentów skarbowych.
Dodatkowo, w przypadku powzięcia przez gminę wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek węglowy, gmina może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Przykładowo może być to żądanie przedstawienia deklaracji podatkowej, umowy najmu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

Warto zaznaczyć, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do informacji zawartych we wniosku organ zawsze może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Należy mieć również na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest zawiadomienie organów ścigania.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 25/08/2022 15:32:18

OGŁOSZENIE

o naborze uzupełniającym wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów polegających na wymianie głównego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol.


Wójt Gminy Terespol ogłasza od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r., nabór uzupełniający wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę głównego źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol.

 Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez wymianę głównego źródła ciepła z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowego głównego urządzenia grzewczego. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku mieszkalnego .

Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą zainstalowane na stałe w budynku mieszkalnym:

1)    gazowych;
2)    elektrycznych;
3)    pomp ciepła
4)    kotłów na pellet drzewny i drewno;
5)    olejowych

Dotacje będą udzielane z budżetu Gminy Terespol. Wysokość dotacji nie może przekraczać kwoty 5000,00 zł. Dotacja udzielana będzie w danym roku kalendarzowym do wysokości środków określonych w uchwale budżetowej. Środki określone w uchwale budżetowej na rok 2022 wynoszą 300 000,00 zł.


Zasady udzielania dotacji celowej są określone w „Regulaminie” stanowiącym Załącznik do uchwały nr XIX/206/22 Rady Gminy Terespol z dnia 31. Marca 2022 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=145&p1=szczegoly&p2=1748246 oraz na stronie internetowej Gminy Terespol: www.gminaterespol.pl

Druk wniosku jest również do pobrania ze strony BIP Urzędu Gminy Terespol: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ zakładka Urzęd Gminy/Wzory dokumentów/ Referat Infrastruktury i Środowiska lub w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Terespol, pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1 w Kobylanach, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z §3 ust 7 „Regulaminu” uznane będą jako koszty wymiany, koszty poniesione po 1 stycznia 2022 r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Terespol w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Terespol

Przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzuDrukuj

 • 24/08/2022 12:58:31

UwagaZgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.


Powiadomienie_przekroczenie_23.08.2022

III Bialskopodlaskie Święto MioduDrukuj

 • 22/08/2022 09:46:09

III Bialskopodlaskie Święto Miodu 2022

Wniosek o dodatek węglowyDrukuj

 • 18/08/2022 13:17:43


Dla kogo dodatek węglowy? Gdzie składać wnioski?
1.    Dodatek przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.
2.    Nie ma kryterium dochodowego.
3.    Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.


W gminie Terespol wnioski będzie rozpatrywał
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
Tel.: (83) 375 37 48
Fax: (83) 411 20 99
e-mail: terespol@ops.pl


Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
•    Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek, czyli nazwę organu
 – WÓJT GMINY TERESPOL .
•    Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL , adres zamieszkania oraz numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego.
•    Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
•    Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez GOPS na etapie rozpatrywania wniosku.
•    Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
•    W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
•    Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Ustawa o dodatku węglowym.pdf

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.pdf

Klauzula inform RODO.pdf

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 18/08/2022 09:55:23

LOGOPostępowanie w sprawie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: Budowa stacji Terespol Szerokotorowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach
zadania pn.: "Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, Etap 1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol”:OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO - treść obwieszczenia

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓWDrukuj

 • 09/08/2022 14:53:23

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Szersze informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.

W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

INFORMACJADrukuj

 • 02/08/2022 12:13:20

 Jedziesz na urlop autostradą A2 lub A4? Pamiętaj o e-TOLL

W związku z rozpoczętym sezonem wakacyjnym, przypominamy o opłatach w systemie e-TOLL za przejazdy pojazdów lekkich odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Niezwykle istotne jest aby użytkownicy płatnych odcinków autostrad, w tym kierowcy zagraniczni, mieli możliwość zapoznania się z zasadami zakupu e-biletu autostradowego.

Komunikat w sprawie obowiązujących e-biletów został opublikowany pod adresem: tutaj  i jest również dostępny w następujących wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, słowackiej, czeskiej i litewskiej.

POPOŁUDNIOWE ZABAWY Z KGW „CZERWONE SZPILECZKI”Drukuj

 • 02/08/2022 09:28:50

Kliknij aby powiększyćWe wtorkowe popołudnie 26 lipca członkinie KGW „Czerwone szpileczki” z Małaszewicz zaprosiły do wspólnej zabawy dzieci w ramach mini pikniku, zaplanowanego przez koło, aby aktywizować dzieci do wspólnego spędzania czasu podczas wakacji.

>>> Galeria zdjęć <<<

Na najmłodszych mieszkańców Małaszewicz czekało wiele atrakcji. Dzieci mogły wykonywać prace plastyczne, które następnie zostały wyeksponowane w plenerowej galerii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zabawy z klockami, układanie domina czy wspólne budowanie wieży z klocków. Było przeciąganie liny, ale także malowanie twarzy, które cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych, ale także starszych dzieci.Czytaj więcej

AKCJE NA WAKACJE - SIERPIEŃ 2022Drukuj

 • 02/08/2022 09:26:58

 AKCJE NA WAKACJE - SIERPIEŃ 2022

KONKURS POWIATOWY „NASZ CHLEB NAJLEPSZY”Drukuj

 • 02/08/2022 09:11:30

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zachęca mieszkańców powiatu bialskiego do uczestnictwa w konkursie pt. „Nasz chleb najlepszy”.

Celem konkursu „Nasz chleb najlepszy” jest kultywowanie zwyczajów wypieku chleba metodami tradycyjnymi i przekazywanie ich młodemu pokoleniu, poszerzanie wiedzy na temat receptur i zwyczajów przygotowywania ciasta chlebowego, wymiana doświadczeń, konfrontacja lokalnych tradycji kulinarnych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, właściciele piekarni, Koła Gospodyń Wiejskich oraz wszyscy zainteresowani z terenu powiatu bialskiego, którzy przygotują do degustacji i oceny wypiek z ciasta chlebowego zgodnie z podstawowymi zasadami higieny. Do wypieku powinna być dołączona informacja o wykonawcy.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać w formie pisemnej na załączniku do niniejszego regulaminu w dniu uroczystości Dożynek Powiatowych 4 września do godz. 13:00. 

Więcej szczegółów w regulaminie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 01/08/2022 14:07:26

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.)/ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWACH ROLNYCHDrukuj

75,956,032 unikalne wizyty