MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

WAŻNA INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINYDrukuj

 • 08/07/2022 09:55:09

WAŻNA INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 07/07/2022 15:00:40

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021 było poprzedzone:
● przedstawieniem przez Wójta Gminy Krzysztofa Iwaniuka raportu o stanie Gminy Terespol
za 2021 rok,  
● dyskusją nad raportem.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport o stanie Gminy Terespol za 2021 rok został przekazany Radzie Gminy w ustawowym terminie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Mieszkańcy Gminy Terespol nie skorzystali z możliwości wypowiedzenia się na temat raportu o stanie Gminy Terespol za 2021 rok.
Za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021 głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się -1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.
Kolejnym znaczącym punktem obrad podczas posiedzenia XXII Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021. W ramach otworzonej, przez Przewodniczącego Rady Gminy, dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2021, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego nie wniesiono żadnych pytań i uwag do ww. dokumentacji.
https://gminaterespol.pl/images/news/dsc_4313.jpgZa przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021 głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.
Po rozpatrzeniu wszystkich punktów w porządku obrad koniecznych do rozpatrzenia absolutorium radni przystąpili do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 głosowało - 11 radnych,  przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021;
● w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021;
● w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
● zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na 2022 rok;
● w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany zapisów Statutu Sołectwa Kobylany.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/7a2ae457-c2b9-483f-8594-869b60bd5a46

Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej

-  od dnia 12 maja 2022 roku do dnia 28 czerwca 2022 r.

30 LAT GMINY TERESPOLDrukuj

 • 07/07/2022 14:52:39
 • 374 czytań

25 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Terespol z okazji 30  lecia Gminy Terespol.  Przewodniczący Rady Mieczysław Romaniuk przybliżył historię powstania Gminy oraz powitał licznie przybyłych gości.
Następnie  Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił bilans dokonań oraz podziękował wszystkim którzy przyczynili się w tych 30 latach, do sukcesu gminy Terespol.
Ważnym i podniosłym punktem posiedzenia było  wręczenie odznaczeń państwowych, których dokonał, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Pani Jolanta Gawryluk. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: złoty po 30 latach służby -  Pani Irena Mikołajczyk i Pan Mirosław Rogowski, brązowy po 10 latach służby - Pani Magdalena Jaszczuk, Pan Jarosław Kijuk oraz Pani Anna Lubeńczuk.
Podczas posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk dokonali uroczystego wręczenia Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol Panu Józefowi Henrykowi Śreniawskiemu.

AKCJE NA WAKACJE - LIPIEC 2022Drukuj

WŁĄCZ SIĘ W PRACE NAD REWITALIZACJĄ!Drukuj

 • 28/06/2022 15:20:56

WŁĄCZ SIĘ W PRACE NAD REWITALIZACJĄ!

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej  (https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHDrukuj

 • 28/06/2022 09:13:16

30-LECIe GMINY TERESPOLDrukuj

 • 27/06/2022 12:38:05

UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI 30-LECIA GMINY TERESPOL

UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI 30-LECIA GMINY TERESPOL

- FOTORELACJA

- VIDEO Z UROCZYSTEJ SESJI

https://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_511/kbg2022415.jpg

XVII FESTIWAL "KULTURA BEZ GRANIC" 2022

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 21/06/2022 10:17:02

ZARZĄD SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY

GRUNTOWEJ WE WSIACH ŁOBACZEW DUŻY I MAŁY
 Adres do korespondencji:
 Przewodniczący Zarządu Spółki dla Zagospodarowania
Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały
ul. Janowska 105, 21-550 Łobaczew Duży
e-mail: spolka[at]lobaczew.pl


 Łobaczew Duży, 19.06.2022 r.


Zapraszam członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały na zwyczajne ogólne zebrania członków Spółki, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Łobaczewie Dużym w następujących terminach:

I termin – 26 czerwca 2022 r., godz. 17:00
II termin – 03 lipca 2022 r., godz. 17:00

(II termin zebrania odbędzie się w przypadku, braku co najmniej połowy liczby członków)
 
Porządek zebrań:
1.  Wybór Przewodniczącego zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
2.  Otwarcie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
3.  Stwierdzenie quorum zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
4.  Przyjęcie porządku zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
5.  Sprawozdanie Zarządu Spółki;
      a.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania rachunkowego Spółki;
      b.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z działalności;
6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki;
7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wysokości wynagrodzeń i diet dla pracowników Spółki oraz diet dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  
[ propozycja Zarządu Spółki w uchwale, aby nie ustanawiać wysokości wynagrodzeń i diet]
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu;
[uzupełnienie składu Zarządu Spółki po śmierci Skarbnika i ewentualnie rezygnacje]
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej;
[ewentualne rezygnacje]
10. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania gruntów Wspólnoty Gruntowej Wsi Łobaczew Duży i Mały, w tym:
      a.  uchwalenie regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń Spółki przez członków Spółki;
      b.  ustalenie warunków użytkowania gruntów i urządzeń Spółki przez osoby niebędące członkami Spółki;
      c.  uchwalenie wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych Spółki;
      d.  uchwalenie rocznego planu prac gospodarczych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Spółki, w tym:
     a.  sposobu wykorzystania pożytków osiąganych ze wspólnoty i podziału tych pożytków pomiędzy poszczególnych członków Spółki;
      b.  przeznaczeniu części dochodów Spółki na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne;
      c.  ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Zarząd Spółki może zaciągać;
12. Sprawy bieżące, wnioski, interpelacje i zapytania;
13. Zakończenie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki.

z poważeniem
Ryszard Dragun – przewodniczący Zarządu

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGODrukuj

 • 14/06/2022 15:09:43

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Aktualności Informacje NGO Otwarte konkursy ofert Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności

https://promocja.lubelskie.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy/

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 14/06/2022 14:36:40

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Wolnego Obszaru Celnego w gminie Terespol, obręb Małaszewicze Małe.

https://ugterespol.bip.lubelskie.plSPRZĄTANIE ZBIORNIKA WODNEGODrukuj

 • 14/06/2022 12:39:42

10 czerwca uczniowie klasy VIIa i VIIb Zespołu Szkół  im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach uczestniczyli w akcji sprzątania zbiornika wodnego. Akcja przeprowadzona była w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Aktywni Błękitni - Szkoła przyjazna Wodzie". Celem programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania. Uczniowie pod opieką nauczycieli: p. Anny Borowik i p. Justyny Szydło udali się do Kobylan, aby posprzątać wodny zbiornik rekreacyjny. Uczniowie pracowali z zaangażowaniem i w niespełna godzinę posprzątali teren wokół zbiornika. Była to praktyczna lekcja ekologii i odpowiedzialności za środowisko  naturalne.

WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICHDrukuj

 • 14/06/2022 10:45:03

WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICH

 WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICH10 czerwca w Urzędzie Gminy Terespol Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk wręczył laptopy dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR).
Zakup sprzętu komputerowego był możliwy dzięki złożonemu przez Gminę Terespol wnioskowi w ramach Projektu ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Zakres dofinansowania obejmuje:
- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICH- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Wartość projektu:            15 600,00 zł
Kwota dofinansowania:  15 600,00 zł

Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Terespol - Kobylany 2022Drukuj

 • 14/06/2022 07:50:27

 Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Terespol - Kobylany 2022

IV Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 14/06/2022 07:49:50

Kliknij aby powiększyć14 czerwca 2022 r. na łowisku „Wykop” w Kobylanach po raz kolejny odbyły się Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Terespol. Organizatorem było Towarzystwo Wędkarskie „Wykop” przy współpracy z Gminą Terespol oraz Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach.

>>> Galeria zdjęć <<<

Zapaleni amatorzy wędkarstwa rywalizowali w kategorii wiekowej 8-16 lat. Kryterium oceny była największa waga wszystkich ryb złowionych w trakcie zawodów. Kilkugodzinna rywalizacja wyłoniła spośród 27 uczestników 3 najlepszych wędkarzy, którym puchary i dyplomy wręczył Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Prezes Towarzystwa Wędkarskiego „Wykop” Mariusz Antonowicz oraz Radny Gminy Terespol Adam Sepczuk.Czytaj więcej

XIII edycja Konkursu „Piękne bo bialskie” w Gminie TerespolDrukuj

 • 14/06/2022 07:49:14

Kliknij aby powiększyćJak co roku konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

- Gospodarz Roku
- Najpiękniejszy Ogród Roku

Celem konkursu była m.in.: promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje mieszkańców powiatu bialskiego, ukazanie aktywności gospodarczej zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu bialskiego i utrzymanie ładu przestrzennego.

 

 


>>> Galeria zdjęć <<<

75,953,667 unikalne wizyty